Издателство
:. Издателство LiterNet  Електронни книги: Условия за публикуване
Медии
:. Електронно списание LiterNet  Електронно списание: Условия за публикуване
:. Електронно списание БЕЛ
:. Културни новини   Kултурни новини: условия за публикуване  Новини за култура: RSS абонамент!  Новини за култура във Facebook!  Новини за култура в Туитър
Каталози
:. По дати : Март  Издателство & списание LiterNet - абонамент за нови публикации  Нови публикации на LiterNet във Facebook! Нови публикации на LiterNet в Twitter!
:. Електронни книги
:. Раздели / Рубрики
:. Автори
:. Критика за авторите
Книжарници
:. Книжен пазар  Книжарница за стари книги Книжен пазар: нови книги  Стари и антикварни книги от Книжен пазар във Facebook  Нови публикации на Книжен пазар в Twitter!
:. Книгосвят: сравни цени  Сравни цени с Книгосвят във Facebook! Книгосвят - сравни цени на книги
Ресурси
:. Каталог за култура
:. Артзона
:. Писмена реч
За нас
:. Всичко за LiterNet
Настройки: Разшири Стесни | Уголеми Умали | Потъмни | Стандартни

ПОДБРАНА БИБЛИОГРАФИЯ


КИРИЛ ДИМЧЕВ

web
МОНОГРАФИИ

1969

Говорът на българите от с. Валя Драгулуй, СР Румъния. // Годишник на Софийския университет, Факултет по славянски филологии, 1969, т. LХШ, № 1, с. 182-288.

Рецензии:
М. Младенов. [...]. // Български език, 1971, № 2-3.

1971

Методически проблеми при усвояване на граматични понятия. // Годишник на Софийския университет, Факултет по славянски филологии, 1971. т. LХV, № 1, с. 1-80.

Рецензии:
Г. Георгиев. [...]. // Български език и литература, 1973, № 2.

1972

Изучаване на сложно изречение. София: Народна просвета, 1972, 132 с.

Рецензии:
Е. Пернишка. [...]. // Български език и литература, 1973, № 1.
Г. Георгиев. [...]. // Учителско дело, 28.VІІІ.1973.

1977

Система в стилистичните занятия по български език. София: Народна просвета, 1977, 182 с.

Рецензии:
М. Иванов. [...]. // Български език и литература, 1978, № 3.
Г. Делев. [...]. // Учителско дело, 4.ІV.1978.

1990

Методиката на обучението по български език в системата от науки. // Сборник от научни трудове. Педагогика и методика. София: УИ "Св. Климент Охридски", 1990, 5-74 с.

1992

Обучението по български език като система. София: УИ "Св. Климент Охридски", 1992, 348 с.

Рецензии:
Т. Владимирова. [...].// Български език и литература, 1992, № 6.
М. Виденов. [...]. // Български език, 1992, № 6.
К. Попов. [...]. // Език и литература, 1992, № 5.
А. Петров. [...]. // Учителско дело, 1992, бр. 26.

1998

Обучението по български език като система. Второ преработено и допълнено издание. София: Сиела, 1998, 288 с.

Рецензии:
Петров, А., Т. Ангелова. Ново издание на основополагащ труд по методика на обучението по български език. // Български език и литература, 1999, № 1.

2010

Методика на обучението по български език. Реалности и тенденции. Велико Търново: "Çнак ’94", 2010, 246 с.

Рецензии:
Георгиева, М. Книга за реалностите и тенденциите в методиката на обучението по български език. // Български език и литература, 2010, № 2.
Ефтимова, А. Елегантният баланс между теория и практика, между традиция и съвременност. // Електронно списание LiterNet, 2010, № 5 (126) <https://liternet.bg/publish9/aeftimova/elegantniiat.htm> (12.01.2012).
Гарушева, П. Реалности и тенденции в съвременната методика на обучението по български език. // Език и литература, 2010, № 2.
Вълкова, Ст. Приносен труд в методиката на обучението по български език. // Образование, 2010, № 3.
Ефтимова, А. Бъдещето на методиката на обучението по български език. // Литературен глас, 21.05.2010.

Езикознание, езиково обучение, методика на езиковото обучение. София: "Булвест 2000", 2010, 368 с.

Рецензии:
Пенкова, Р. Стойностни езиковедски и методически приноси. // Електронно списание LiterNet, 2011, № 1 (134) <https://liternet.bg/publish7/rpenkova/kiril-dimchev.htm> (12.01.2012).
Христозова, Г. За една значима научна ретроспекция. // Български език и литература, 2011, № 3.
Пенкова, Р. Научни приноси в съвременната българистика. // Език и литература, 2011, № 1.

Основи на методиката на обучението по български език. София: УИ "Св. Климент Охридски", Университетска библиотека № 501, 2010, 384 с.

Рецензии:
Кръстанова, В. Актуално и полезно изследване на основите на съвременната методика на родноезиковото обучение. // Български език и литература, 2011, № 4.
Пенкова, Р. Фундаментално проучване върху основите на съвременната методика на обучението по български език. // Електронно списание LiterNet, 2011, № 8 (141) <https://liternet.bg/publish7/rpenkova/kiril-dimchev-2.htm> (12.01.2012).
Иванова, Н. Методология и технология на методическите изследвания. // Образование, 2011, № 4.
Петров, А. Основи на методиката на обучението по български език. // Език и литература, 2012 (под печат).
Петров, П. Стойностна съвременна методика на обучението по български език. // i продължаващо образование, 2012 (под печат)<http://diuu.bg/ispisanie> (12.01.2012).

 

СТУДИИ И СТАТИИ

1962

Лексикално-стилистични особености на "Старопланински легенди". // Език и стил на българските писатели. София: БАН, 1962, № 1.

1965

Наблюдения върху рекцията на глагола възпитавам. //Български език, 1965, № 1.

1966

Стилистични варианти на сложните съчинени изречения. // Български език и литература, 1966, № 2.

Pencio Slaveikov: poet şi cetaţean. // Secolul 20, Bucureşti, 1966, № 5.

Dezbatere critică. // Secolul 20, Bucureşti, 1966 № 9.

1968

Двуфонемни консонантни съчетания в начален сегмент (върху говора на с. Валя Драгулуй).// София: БАН, ИБЕ, 1968, № XVI.

1969

За синтактично-стилистичния анализ на художествения текст.// Български език и литература, 1969, № 3.

1970

Методи за научно изследване в методиката на българския език. // Български език и литература, 1970, № 2.

Възможности за проява на езиковата интерференция на морфологично равнище. // София: БАН, ИБЕ. 1970, № XIX.

Речник на хасковския градски говор. // Българска диалектология. Проучвания и материали. (съавтор). София: БАН, ИБЕ, 1970, № 5.

1971

Към въпроса за управлението на учебния процес по български език. // Български език и литература, 1971, № 2.

1974

Морфологично-синтактични модели, установени под румънско влияние в българския говор на с. Валя Драгулуй (Румъния). // Езиковедски изследвания в памет на проф. д-р Ст. Стойков. София: БАН, ИБЕ, 1974.

Обществената и културната роля на обучението по родния език. // Проблеми на българската книжовна реч. София: Наука и изкуство. 1974.

Основни въпроси на стилистичното обучение в средното училище.// Български език и литература, 1974, № 3.

1977

Съвременното обучение по български език - обучение със стилистична насоченост.// Български език и литература, 1977, № 3.

1978

Работа над стилно-езиковите грешки в речта на учениците от средния курс. // Развиване на познавателната активност на учениците чрез обучението по български език. София: Народна просвета, 1978.

Същност и функции на редактирането. // Сборник материали за квалификационните курсове на учителите по български език и литература от IV-VIII клас. Варна: МНП, 1978.

1982

Занятията по български език и литература в IX клас в системата на обучението по роден език. // Български език и литература, 1982, № 2.

Практическа насоченост на обучението по български език. // Български език и литература, 1982, № 4.

1985

Същност на комуникативноречевия принцип и ролята му за обновяване на обучението по роден език. // Комуникативноречева насоченост на обучението по роден език. София: МНП, 1985.

1986

К вопросу о реализации системно-структурного и коммуникативно-речевого принципов в системе обучения родному язык. // Komunikativni zretel ve vyucovani materskeho jazyka. Brno, 1986.

Взаимодействието и синтезът на обучението по български език с други сфери на духовната култура - фактор за социалната реализация на учениците. // Интеграция на образованието с науката, културата и производството - съдържание, организация, ефективност. София: БАН, 1986.

Структура на учебно-възпитателната работа по направление езиково и литературно (филологическо) обучение и възпитание. // Български език и литература, 1986, № 1 (съавтор).

Системно-структурният и комуникативноречевият принцип в системата на обучението по роден език. // Български език и литература, 1986, № 4.

1987

Опыт болгарской школы в создании коммуникативно направленного курса родного языка. // Русский язык в школе, 1987, № 7.

Проблема развития речи в болгарской учебной программе и в учебниках болгарского языка. // Пути перевода обучения на новый качественный уровень. Ленинград: ЛГПИ "А. И. Херцен", 1987, № 2.

1988

Опыт болгарской школи в создании коммуникативных учебников. // Теория и практика создания коммуникативно ориентированных индивидуализированных учебников русского языка. Таллин, 1988.

Методологически проблеми на обучението по български език. // Втори международен конгрес по българистика. Развитие на обществената мисъл, науката и образованието в България. София: БАН, т. XIV, 1988.

Методиката на българския език - постижения и перспективи. // Български език и литература, 1988, № 4.

Урокът в системата на обучението по български език. // Български език и литература, 1988, № 6.

1989

Контент-анализ учебников болгарского (родного) языка. // Вопросы коммуникативной методики в национальной школе. Ч. I. Ленинград: ЛГПИ "А. И. Херцен", 1989.

Jazykove vyucovani a ideologicka vychova. // Skola - jazyk - literatura. Sbornik praci pedagogicke fakulty univerzity "J. E. Purkyne" v Brne, Svazek 109. Rada jazykova a literarni. Brno, 1989.

Специфика на педагогическото общуване на занятията по български език (IV-VII). // Общуване и култура, София: БАН, 1989.

Основни типове дейности в занятията по български език (IV-VІІ). // Български език и литература, 1989, № 2.

1990

Изследване на понятието "езикова подготовка" с помощта на експертни оценки. // Проблеми на социолингвистиката. Т. 3. София, 1990.

Самостоятельная работа болгарских студентов над совершенствование профессиональных коммуникативных умений. // Ленинград: ЛГПИ "А. И. Херцен", 1990.

1992

За предмета на изследванията в методиката на обучението по български език. // Български език и литература, 1992, № 2.

Цели и съдържание на обучението по методика във ВУЗ. // Български език и литература, 1992, № 4.

Социолингвистични аспекти на обучението по български език. Съавтор. // Проблеми на социолингвистиката. Велико Търново, 1992.

1993

Работата с тестови задачи по български език. // Български език и литература, 1993, № 4.

За писмения изпит по български език за завършено основно образование. Съавтор. // Български език и литература, 1993, № 1.

1994

Функционални и структурни особености на учебника по български език за пети клас. // Български език и литература, 1994, № 2.

2000

Модел за оценка на постиженията на учениците по български език в 4. и 7. клас. Съавтор. // Методология и технология за създаване на държавните образователни изисквания. София: НИО, 2000.

2002

Към въпроса за типологията на обучението по български език. // Български език и литература, 2002, № 4-5.

2003

Методиката на обучението по български език на границата на две столетия. // Обучението по български език и литература - състояние и перспективи. Шумен: УИ "Епископ Константин Преславски", 2003.

Методически и социолингвистични проблеми при изучаване формите на съществуване на българския език в средното училище. // Български език и литература, 2003, № 5.

2004

Въпросът за формите на съществуване на българския език в теорията и практиката на обучението по български език. // Проблеми на социолингвистиката. София: Международно социолингвистическо дружество, 2004, № 8.

2005

Отношенията между понятията първи език и втори език в съвременния научен дискурс. // Езиковедски приноси в чест на чл.-кор. проф. Михаил Виденов. Велико Търново: "Св. св. Кирил и Методий", 2005.

2006

Онтология на междудисциплинните изследвания. // Сборник в чест на 70-годишнината на проф. д-р Боян Байчев. Велико Търново: "Св. св. Кирил и Методий", 2006.

Виден представител на българската методическа и лингвистична наука. Съавтор. // Български език и литература, 2006, № 2.

Езиковедската компетентност в структурата на комуникативноречевата компетентност. // Светът на речника, светът в речника. Юбилеен сборник, посветен на 70-годишнината на чл.-кор. д.ф.н. Емилия Пернишка, София: ИБЕ "Проф. Л. Андрейчин", 2006.

Методическото наследство на доц. Стайко Кабасанов и някои актуални въпроси на обучението по български език. // Образование и квалификация, 2006, № 5.

Виден представител на българската методическа наука. // Образование, 2006, № 5.

Тодорка Владимирова на 80 години. // Педагогика, 2006, № 3.

100 години от рождението на Стайко Кабасанов. Съавтор. // Български език и литература, 2006, № 3.

2007

Същност и функции на междудисциплинните изследвания (за взаимодействието между методика и социолингвистика). // Психолингвистични изследвания. Сборник в чест на проф. д-р Татяна Слама-Казаку. Осми международен конгрес на ISAPL. София: Рива, 2007.

За отношенията между езикова компетентност и езиковедска компетентност. // Съпоставително езикознание, 2007, № 1.

Посланията на доц. Ст. Кабасанов и обучението по български език. // Филологически и методически изследвания. Смолян-Люблин: УИ "Паисий Хилендарски", 2007.

Научното дело на доц. Ст. Кабасанов и някои актуални въпроси на методиката на обучението по български език. // Български език и литература, 2007, № 2.

Професорски тест за отличници. Съавтор. // Стандарт, 26.04.2007.

2008

"Агресията на уличния език" и образователния потенциал на обучението по български език. // Проблеми на социолингвистиката. Т. ІХ. София: Международно социолингвистическо дружество, 2008.

"Агресията на уличния език" и езиковото образование. // Образование, 2008, № 5.

Лингвометодически и социокултурни аспекти на езиковото обучение. Варна: УИ "Проф. д-р П. Стоянов", 2008.

"Агресията на уличния език" и образователния потенциал на обучението по български език. // Електронно списание "Образователна инициатива" на сдружение "Партньори за образователна инициатива. България, 2007", 2008, № 4.

Междукултурната компетентност и проблемите на обучението по български език като втори език. // Електронно списание "Образователна инициатива" на сдружение "Партньори за образователна инициатива. България, 2007", 2008, № 5.

Междукултурната компетентност в обучението по български език като втори език. // Чуждоезиково обучение, 2008, № 6.

2009

За отношенията между функциите на обучението по български език, функциите на езика и езиковите компетентности. // Образование, 2009, № 1.

Функции на езика и функции на обучението по български език. // Език и литература, 2009.

Принос в теорията и практиката на обучението по български език. // Образование, 2009, № 5.

Образователните възможности на обучението по български език и "агресията на уличния език". // Български език и литература, 2009, № 1.

Функции на съвременното обучение по български език. // Отклонението като норма. Шумен: УИ "Епископ Константин Преславски", 2009.

Функции на обучението по български език. // Български език и литература, 2009, № 2.

Практическа насоченост на занятията по синтаксис. // Образование, 2009, № 4.

Функции на обучението по български език. // Електронно списание Liternet, 2009, № 7 (116) <https://liternet.bg/publish/kdimchev/funkcii.htm> (12.01.2012).

2010

Обучението по български език като първи език: типология на целите.// Електронно списание LiterNet, 11.12.2010, № 12 (133) <https://liternet.bg/publish/kdimchev/obuchenieto.htm> (12.01.2012).

Съвременни измерения на урока по български език. // Български език и литература, 2010, № 1.

Функционалност на урока по български език. // Граматика и семантика. Научни изследвания в чест на проф. дфн Станьо Георгиев по случай неговата 80-годишнина. Велико Търново: УИ "Св. св. Кирил и Методий".

Лингвистична компетентност и социален опит на личността. // Проблеми на социолингвистиката. Т. Х. София: Международно социолингвистическо дружество, 2010.

Методиката на обучението по български език в съвременното научно пространство. // Образование, 2010, № 3.

За търсенията в съвременната методика на обучението по български език. // Методика на обучението по български език. Реалности и тенденции. Велико Търново: Знак ’94, 2010.

От знаниецентристки подход към компетентностен подход на занятията по български език. // Електронно списание LiterNet, 2010, № 4 (137) <https://liternet.bg/publish/kdimchev/znaniecentristki.htm> (12.01.2012).

Методиката на обучението по български език в съвременното научно пространство.//Електронно списание LiterNet, 2010, № 6 (127) <https://liternet.bg/publish/kdimchev/metodika.htm> (12.01.2012).

2011

Компетентностният подход в обучението по български език. // Български език и литература, 2011, № 1.

В помощ на учителя: компетентностният подход в обучението по български език. // Образование, 2011, № 1.

Лингвокултурологичен подход в обучението по български език. // Образование, 2011, № 6.

За някои нерешени проблеми в теорията и практиката на обучението по български език. // LiterNet, 2011, № 9 (142) <https://liternet.bg/publish/kdimchev/neresheni-problemi.htm> (12.01.2012).

Българският език - "пръв и главен предмет" в средното училище. // Електронно списание на сдружение "Стратегии и технологии в образованието", 2011, № 1.

Културата като цел и съдържание на съвременното обучение по български език.// Електронно списание LiterNet, 2011, № 12, (145) <https://liternet.bg/publish/kdimchev/kulturata.htm> (12.01.2012).

Понятието за култура - структуроопределящо за съвременната теория на обучението по български език. // Юбилейни Паисиеви четения. Научни трудове, т. 49, кн. 1. Филология. Пловдив: УИ "Паисий Хилендарски", 2011.

2012

За юбилея на проф. д.п.н. Маргарита Георгиева - признание и уважение! // Български език и литература, 2012, № 1.

Теоретични и практически въпроси на съвременното обучение по български език.// Български език и литература, 2012, № 2.

Изучаването на българския език в контекста на европейското образователно пространство. // Сборник научни трудове. Национална конференция с международно участие "40 години Шуменски университет 1971-2011". Факултет по хуманитарни науки. Шумен: УИ "Епископ Константин Преславски", 2012.

Лингвокултурология и езиково образование. // Магията на думите. Езиковедски изследвания в чест на проф. дфн Лилия Крумова-Цветкова. София: Академично издателство "Проф. Марин Дринов", 2012.

Как да се изучава българският език в средното училище? (Резултати от анкета със специалисти филолози). // Български език и литература, 2012, № 5.

Етносоциолингвистични характеристики на концепта български език като втори език. // Проблеми на социолингвистиката. Т. ХI. София: Международно социолингвистическо дружество, 2012.

2013

Тенденции в развитието на езиковото образование. // Сборник в чест на Бистра Алексиева. София: УИ "Св. Климент Охридски", 2013.

Културата - основно понятие в системата на обучението по български език. // Български език и литература, 2013, № 4.

В помощ на учителя: насоки за резултатно обучение по български език. // Образование, 2013, № 4.

Тенденции в развитието на обучението по български език. // Сборник по случай 50-годишнината на ВТУ "Св. св. Кирил и Методий". Велико Търново: УИ "Св. св. Кирил и Методий", 2013.

 

 

УЧЕБНИЦИ, УЧЕБНИ ПОМАГАЛА И МЕТОДИЧЕСКИ РЪКОВОДСТВА

1965

Български език. Учебник за І и ІІ курс на вечерните техникуми (с прием на курсисти, завършили VІІ клас).Съавтор. София: Народна просвета, 1965.

1978

Български език. Учебник за 6. клас на ЕСПУ. Съавтор. София: Народна просвета, 1978.

Ръководство за учителя на 6. клас. Български език. Съавтор. София: Народна просвета, 1978.

1979

Български език. Учебник за 7. клас на ЕСПУ. Съавтор. София: Народна просвета, 1979.

Ръководство за учителя на 7. клас. Български език.Съавтор. София: Народна просвета, 1979.

1982

Обогатяване на езиковата култура. Упражнения - част 1. Съавтор. София: Народна просвета, 1982.

Обогатяване на езиковата култура. Упражнения - част 2.Съавтор. София: Народна просвета, 1982.

1984

Ръководство за учителя. 9. клас. Български език. София: Народна просвета, 1984.

Помагало по методика на българския език. Съставител и съавтор. София: Наука и изкуство, 1984.

1988

Български език. 4. клас на ЕСПУ. Съавтор. София: Народна просвета, 1988.

Система на учебно-възпитателната работа в ЕСПУ. Български език. Съавтор. София: Народна просвета, 1988.

Български език за 8. клас на ЕСПУ. Съавтор. София: Народна просвета, 1988.

Методически насоки по български език за 8. клас на ЕСПУ.Съавтор. София: Народна просвета, 1988.

1990

Помагало по методика на българския език. Второ преработено и допълнено издание. Съставител и съавтор. София, 1990.

1992

Език и общуване. Съавтор. София: Просвета, 1992.

666 тестови задачи по български език за 7. и 8. клас. Съавтор. София: Желев, Гегов, 1992.

Проект за учебни програми по български език за V-ХІІ клас на средното общообразователно училище.Съавтор. // Български език и литература, 1992, № 5.

1993

Проверка на езиковата култура.Съавтор. София: Желев, Гегов, 1993.

1994

Тестове по български език за завършено основно образование 5.-8. клас. Съавтор. София: ИК "Христо Ботев", 1994.

Български език за 5. клас на СОУ. Съавтор. София: Булвест 2000, 1994.

Книга за учителя по български език за 5. клас на СОУ. Съавтор. София: Булвест 2000, 1994.

Тетрадка по български език за 5. клас.Съавтор. София: Булвест 2000, 1994.

1995

Тестове по български език за завършено основно образование 5.-8. клас. Второ преработено издание. Съавтор. София: "Анубис", 1995.

Български език за 6. клас на СОУ. Съавтор. София: Булвест 2000, 1995.

Книга за учителя по български език за 6. клас на СОУ. Съавтор. София: Булвест 2000, 1995.

Тетрадка по български език за 6. клас.Съавтор. София: Булвест 2000, 1995.

1996

Български език за 7. клас на СОУ. Съавтор. София: Булвест 2000, 1996.

Книга за учителя по български език за 7. клас на СОУ.Съавтор. София: Булвест 2000, 1996.

1997

Български език за 8. клас на СОУ. Съавтор. София: Булвест 2000, 1997.

Книга за учителя по български език за 8. клас на СОУ. Съавтор. София: Булвест 2000, 1997.

Тетрадка по български език за 8. клас.Съавтор. София: Булвест 2000, 1997.

1998

Учебна тетрадка по български език за 5. клас. Съавтор. София: Сиела, 1998.

Задачи и тестове по български език за завършено основно образование. Съавтор. София: Сиела, 1998.

1999

Тестове по български език за завършено основно образование 5.-8. клас. Трето преработено и допълнено издание. Съавтор. София: Булвест 2000, 1999.

Български език за 9. клас на СОУ. Учебно помагало.Съавтор. София: Булвест 2000, 1999.

2000

Подготовка за национален изпит след 7. клас. Български език и литература - тестове, съчинение, разсъждение.Съавтор. София: Булвест 2000, 2000.

2001

Български език за 8. клас на СОУ (Текстове за анализ и редактиране, задачи за упражнения; тестове за проверка и оценка). Второ преработено и допълнено издание. Съавтор. София: Сиела, 2001.

Български език за 8. клас. Съавтор. София: Булвест 2000, 2001.

Български език. Помагало за 8. клас. Съавтор. София: Булвест 2000, 2001.

2002

Български език за 9. клас. Съавтор. София: Булвест 2000, 2002.

Български език за 10. клас. Съавтор. София: Булвест 2000, 2002.

2003

Тестови задачи по методика на обучението по български език. Съавтор. София: Булвест 2000, 2003.

Български език за единайсети клас. Учебно помагало. Съавтор. София: Булвест 2000, 2003.

Български език за дванайсети клас. Учебно помагало. Съавтор. София: Булвест 2000, 2003.

Учебни програми (І част) за задължителна и профилирана подготовка (ІХ, Х, ХІ и ХІІ клас). Културнообразователна област: Български език и литература. Съавтор. София: Главна редакция на педагогическите издания към МОН, 2003.

2005

Държавно образователно изискване за усвояването на книжовния български език. Съавтор. София: МОН, 2005.

2006

Български език. Подготовка за изпит след 7. клас. Тестови задачи. Преразказ на непознат текст. Съавтор. София: Булвест 2000, 2006.

Български език за 5. клас. Съавтор. София: Булвест 2000, 2006.

Книга за учителя по български език за 5. клас. Съавтор. София: Булвест 2000, 2006.

Учебна тетрадка по български език за 5. клас. Съавтор. София: Булвест 2000, 2006.

Тестови задачи по български език за 5. клас. Съавтор. София: Булвест 2000, 2006.

2007

Български език за 6. клас. София: Булвест 2000, 2007.

Книга за учителя по български език за 6. клас. Съавтор. София: Булвест 2000, 2007.

Учебна тетрадка по български език за 6. клас. Съавтор. София: Булвест 2000, 2007.

Тестови задачи по български език за 6. клас. Съавтор. София: Булвест 2000, 2007.

2008

Тестови задачи за държавни зрелостни изпити. Български език и литература. Тестови задачи, аргументативен текст по поставен проблем. Съавтор. София: Булвест 2000, 2008.

Български език за 7. клас. Съавтор. София: Булвест 2000, 2008.

Книга за учителя по български език за 7. клас. Съавтор. София: Булвест 2000, 2008.

Учебна тетрадка по български език за 7. клас. Съавтор. София: Булвест 2000, 2008.

Тестови задачи по български език за 7. клас. Съавтор. София: Булвест 2000, 2008.

Тестови задачи за държавни зрелостни изпити. Български език и литература. Съавтор. София: Булвест 2000, 2008.

Български език и литература. Подготовка за външно оценяване, 5. клас. Съавтор. София: Булвест 2000, 2008.

Български език и литература. Подготовка за външно оценяване, 6. клас. Съавтор. София: Булвест 2000, 2008.

2009

Български език за 8. клас. Съавтор. София: Булвест 2000, 2009.

Книга за учителя по български език за 8. клас. Съавтор. София: Булвест 2000, 2009.

Учебна тетрадка по български език за 8. клас. Съавтор. София: Булвест 2000, 2009.

Тестови задачи по български език за 8. клас. Съавтор. София: Булвест 2000, 2009.

Български език за осми клас. Сборник с текстове и задачи за обучение и самообучение. Съавтор. София: Булвест 2000, 2009.

Български език и литература. Подготовка за външно оценяване. Първи сборник - тестови задачи. Съавтор. София: Булвест 2000, 2009.

2010

Български език за 5. клас. Задължителноизбираема подготовка. Съавтор. София: Булвест 2000, 2010.

Български език за 6. клас. Задължителноизбираема подготовка. Съавтор. София: Булвест 2000, 2010.

Български език за 7. клас. Задължителноизбираема подготовка. Съавтор. София: Булвест 2000, 2010.

Български език за 8. клас. Задължителноизбираема подготовка. Съавтор. София: Булвест 2000, 2010.

Български език и литература за външно оценяване и за приемни изпити след 7. клас. Съавтор. София: Булвест 2000, 2010.

Български език и литература. Подготовка за външно оценяване. Първи сборник - тестови задачи. Съавтор. София: Булвест 2000, 2010.

Български език и литература. Подготовка за външно оценяване и за приемен изпит 7. клас. Втори сборник. Тестови задачи. Преразказ на неизучаван текст с определена дидактическа задача. Съавтор. София: Булвест 2000, 2010.

2011

Готови за матура. Подготовка за държавен зрелостен изпит. Български език и литература. Съавтор. София: Булвест 2000, 2011.

2012

Тестови задачи за държавни зрелостни изпити. Български език и литература.Съавтор. София: Булвест 2000, 2012 (под печат).

2013

Текстове и задачи за развиване на четивни умения (помагало по формата PISA, след 7. клас). София: ИК "Булвест 2000" (в съавторство).

 

РЕЦЕНЗИИ

2002

Дискурсните техники в обучението по български език. // Български език и литература, 2002, № 6.

2003

Подобряване на социолингвистичната компетентност - методологични и практикоприложни проблеми. // Български език и литература, 2003, № 3.

Теоретични и практикоприложни аспекти на българската езикова политика. // Български език и литература, 2003, № 6.

2004

Теоретичните проблеми на педагогическата интеракция в един труд по методика. // Педагогика, 2004, № 11.

2005

Изучаването на българския език като втори език - приоритетна задача на съвременната методика.// Български език и литература, 2005, № 3.

2006

Л. В. Фарисенкова. Уровни коммуникативной компетенции в теории и на практике. Москва: Гуманитарий. // Чуждоезиково обучение, 2006, № 6.

2007

Успешна реализация на продуктивни лингвометодически идеи. // Български език и литература, 2007, № 4.

2009

Приносен методически труд. // Български език и литература, 2009, № 3.

Мащабно изследване по методика на обучението по български език. // Начално образование, 2009, № 5.

Методологични и технологични аспекти на езиковото обучение в нов труд по методика. // Образование, 2009, № 5.

С ерудиция и новаторски дух. // Език и литература, 2009, № 1.

2012

Труд с лингвистични и общокултурни приноси. // Български език и литература, 2012, № 4.

Съвременни схващания за комуникативната ориентация на обучението по български език. // Български език и литература, 2012, № 6.

Съвременни схващания за комуникативността в обучението по български език. // Образование, 2012, № 6.

2013

Мащабност и новаторство в труд по проблеми на еколингвистиката. // Български език и литература, 2013, № 1.

Принос към методиката на обучението по българския език като втори език. // Чуждоезиково обучение, 2013, № 4.

Стойностно проучване на български неологизми и оказионализми. // Български език и литература, 2013, № 5.

Приносен труд за интензивно изучаване на българския език като втори език. // Електронно списание LiterNet, 2013, № 7 (164) <https://liternet.bg/publish/kdimchev/rosica-penkova.htm> (04.07.2013).

Оригинален принос в съвременната българска лексикология. // Език и литература, 2013, № 2.

 

РЕДАКТОРСКА ДЕЙНОСТ

Библиотека "Родна реч омайна" (1972-1989). Съредактор. София: Народна просвета.

Сп. "Български език и литература" (от 1976 г.). Съредактор. София: МОМН.

Сб. "Съвременни проблеми на обучението по роден език". Съст. Р. Новачкова. Редактор. София: Народна просвета, 1979.

Библиотека "Образование" (1995-1998). Водещ редактор. София: Анубис.

Сп. "Образование" (от 2004 г.). Съредактор. София: ИГ "Образование".

 

 

© Кирил Димчев
=============================
© Електронно списание LiterNet, 12.01.2012, № 1 (146)