Издателство
:. Издателство LiterNet  Електронни книги: Условия за публикуване
Медии
:. Електронно списание LiterNet  Електронно списание: Условия за публикуване
:. Електронно списание БЕЛ
:. Културни новини   Kултурни новини: условия за публикуване  Новини за култура: RSS абонамент!  Новини за култура във Facebook!  Новини за култура в Туитър
Каталози
:. По дати : Март  Издателство & списание LiterNet - абонамент за нови публикации  Нови публикации на LiterNet във Facebook! Нови публикации на LiterNet в Twitter!
:. Електронни книги
:. Раздели / Рубрики
:. Автори
:. Критика за авторите
Книжарници
:. Книжен пазар  Книжарница за стари книги Книжен пазар: нови книги  Стари и антикварни книги от Книжен пазар във Facebook  Нови публикации на Книжен пазар в Twitter!
:. Книгосвят: сравни цени  Сравни цени с Книгосвят във Facebook! Книгосвят - сравни цени на книги
Ресурси
:. Каталог за култура
:. Артзона
:. Писмена реч
За нас
:. Всичко за LiterNet
Настройки: Разшири Стесни | Уголеми Умали | Потъмни | Стандартни
БИБЛИОГРАФИЯ

ВЕЛКА ПОПОВА

 КНИГИ
2000

Психолингвистика на развитието: Когнитивни аспекти на синтактичната компетенция. Шумен, 2000.

2006

Ранната граматика на детския език. Когнитивни аспекти на глаголната онтогенеза. Велико Търново: FABER, 2006.

УЧЕБНА ЛИТЕРАТУРА

2006

Формати за изследване на детската реч. Шумен: Университетско издателство "Епископ Константин Преславски“, 2006.

2013

Психолингвистиката като експериментално езикознание. Модул на електронен учебник за бакалаври. Шумен: Университетско издателство "Епископ Константин Преславски“, 2013.

Психолингвистиката между психологията и лингвистиката. Модул на електронен учебник за магистри. Шумен: Университетско издателство "Епископ Константин Преславски“, 2013.

СТУДИИ И СТАТИИ

1988

О некоторых особенностей детской реч. // Актуальные проблемы современной науки. Х научная конференция болгарских аспирантов с международным участием. Москва, 1988.

1989

Изразяване на адвербиални отношения в детското изказване. // Общуване и култура. София, 1989, 130-138.

1992

Интерпретация на детското изказване от гледище на "наивната семиотика“. // Пета национална научна конференция "Съвременни проблеми на езикознанието и литературознанието“. Шумен, 1992.

1993

Метафората - ключ към познанието и към овладяването на езика. // Език и свят. Съвременна филологическа проблематика. Том І. Езикознание. Пловдив, 1993, 227-233.

1999

Експериментално изследване на свободните словесни асоциации на сто български деца. // Съпоставително езикознание, 1999, № 4, 105-116.

2000

Езиковата компетенция като лингвистично понятие (аспекти на теорията). Съавтор: Д. Попов. // Съпоставително езикознание, 2000, № 2, 106–114.

Изразяване на посесивни отношения в детското изказване. // Съпоставително езикознание, 2000, № 3, 88-92.

Лингвистични и когнитивни аспекти на синтактичната компетенция на българските деца: Автореферат. София, 2000.

2001

Познанавателните процеси в огледалото на метафората. // Отговорността пред езика. Сборник, посветен на 70-годишнините на проф. Петър Пашов и на проф. д-р Тодор Бояджиев, чл.-кор. на БАН, и на 30-годишнината на Шуменския университет. Ред. К. Вачкова. Шумен: УИ "Епископ Константин Преславски“, 2001, 297-303.

За когнитивните метафори в детското изказване. // Епископ-Константинови четения, Шумен, 2001, № 4-5, с. 20-26.

2002

За когнитивните метафори в детската реч. Съавтор: Д. Попов. // Съпоставително езикознание, 2002, № 2, 56-65.

Детските когнитивни метафори от холистично гледище. Съавтор: Д. Попов. // Eзикът: история и съвременност. Шумен: УИ "Епископ Константин Преславски“, 2002, 308-317.

2003

Модата в езика. // Властта на медиите. Шумен, 2003, 213-225.

Някои закономерности и особености в онтогенезата на българския синтаксис. // Eslavistica Complutense, 2003, № 3, 133-141.

Morphologieerwerb bei bulgarischen Kindern. // WORT UND GRAMMATIK. Festschrift für Pavel Petkov anlässlich seiner Emeritierung. Herausgegeben von Ana Dimova, Herbert Ernst Wiegand unter Mitarbeit von Tina Hoffmann und Velka Popova. Hildesheim 2003. VIII, 338 S. (GERMANISTISCHE LINGUISTIK, Heft 171-172/03), 315-319.

Холистичен подход към изучаване на детския език. Съавтор: Д. Попов. // Детска реч и билингвизъм. Ред. Христо Кючуков. София: Дайвърсити прес. 2003, 25-38.

2004

Детските словесни асоциации. // LiterNet, 2004, № 1 (50), 29.01. <https://liternet.bg/publish10/velka_popova/asociacii.htm> (04.02.2004).

Ранните стадии в усвояването на морфологията. // Епископ-Константинови четения (Шумен), 2004, кн. 8, 259-291.

Тенденции в ранната онтогенеза на българската граматика. // Тенденции и процеси в българския език. Съст. и ред. К. Вачкова. Шумен, 2004, 263-308.

Erwerb der Aspektmarkierung im Bulgarischen. Съавтори: Milena Kuhnast, Dimitar Popov. // ZAS Paper in Linguistics: Studies on the development of grammar in German, Russian and Bulgarian. Eds. Natalia Gagarina & Dagmar Bittner. 2004, № 33, 63-87 <http://www.zas.gwz-berlin.de/fileadmin/material/ZASPiL_Volltexte/zp33/zaspil33-kuehnast-popov-popova.pdf> (14.10.2013).

Ранното усвояване на езика (L1) в светлината на естествената морфология. // Съпоставително езикознание, 2004, кн. 2, 52-69.

The Ontogenesis of Bulgarian Verb Morphology (russ.). // Text Processing and cognitive Technologies. Eds. V. Solovyev, V. Polyakov. Moskow: MISA, 2004, 235-245.

Програмата CLAN и приложението й в изследването на детската реч. Съавтор: Д. Попов. // Сборник научни трудове, посветен на 100-годишнината от рождението на Джон Атанасов. Т. ІІ. Шумен, 2004, 97-101.

За модните думи в български език. // Studia slavica (Opole), 2004, VIII, 199-208.

2005

Fruhe Stufen beim Aspekterwerb im Bulgarischen: Eine Korpusanalyse. // Годишник на ШУ. Шумен, 2005, 75-89.

Aspect before Tense in the acquisition of Russian, Bulgarian, and German. Съавтори: D. Bittner, N. Gagarina, M. Kuhnast. // Text Processing and cognitive Technologies. Eds. V. Solovyev, V. Polyakov. Moskow, 2005, № 11, 263-272.

Ранната онтогенеза на българската глаголна граматика. // Eslavistica Complutense, 2005, № 5, 117-134.

Детска реч и субстандарт. // Стандарт и субстандарт - синхронни и диахронни аспекти. Шумен: Университетско издателство “Епископ Константин Преславски", 2005, 253-263.

Cognitive Aspects of the Bulgarian Verb Acquisition. // Вопросы когнитивной лингвистики (Томбов: Издательство Томбовского государственного университета им. Г. Р. Державина), 2005, кн. 2, 90-97.

2006

Методи за изследване на детската реч. // LiterNet, 2006, № 6 (79), 09.06. <https://liternet.bg/publish10/velka_popova/metodi.htm> (09.06.2006).

Моделът на пре- и протоморфологията и усвояването на българската глаголна граматика // Съпоставително езикознание, 2006, № 3.

2007

Експериментално изследване на детската граматика. // Психолингвистични изследвания. Сборник в чест на проф. д-р Татяна Слама-Казаку. Ред. Пенка Илиева-Балтова, Красимира Петрова. София, 2007, 251-271.

The emergence of verb grammar in two Bulgarian-speaking children. Съавтор: Д. Попов. // Text Processing and cognitive Technologies. Eds. V. Solovyev, V. Polyakov. Moskow, 2007.

2008

Експериментално изследване на детската граматика. // Психолингвистични изследвания. Сборник в чест на проф. д-р Татяна Слама-Казаку. Ред. Пенка Илиева-Балтова, Красимира Петрова. София, 2007, 251-271.

The emergence of verb grammar in two Bulgarian-speaking children. Съавтор: Д. Попов. // Text Processing and cognitive Technologies. Eds. V. Solovyev, V. Polyakov. Moskow, 2007.

2009

Модни средства за контакт в българското говорене днес. // Eslavistica Complutense, 2009, № 9, 67-75.

От експресивна морфология към протоморфология в ранната детска възраст. // Езиковедски изследвания в чест на чл.-кор. проф. д-р Тодор Бояджиев, проф. д-р Венче Попова, проф. Петър Пашов. София, 2009, 184-205.

Ономатопеите - предвестници на граматиката в онтогенезата. // Отговорността пред езика. Т. 3. Сборник, посветен на проф. д-р Кина Вачкова. Шумен, 2009, 304-316.

Щрихи към речевия портрет на съвременния български журналист. // Епископ-Константинови четения. Т. 14: Професии и професионалисти. Шумен, 2009, 48-60.

Phonostylistic Variants of the Discourse Prosodic Units in Bulgarian. Съавтор: Д. Попов. // Speech and Language (Proceedings: The 3rd International Conference on Fundamental and Applied Aspects of Speech and Language). Eds. T. Jovicic, Slobodan and Mirjana Sovilj. Belgrade, 2009, 40-48.

2010

Корпусно изследване на граматичната метаморфоза на ранния детски език. // Език, култура, идентичност. Велико Търново: Фабер, 2010, 101-115.

Предвестници на граматика в зората на езиковата онтогенеза. // Психология и лингвистика. Сборник статии в чест на проф. Енчо Герганов. София: Издателство "Просвета". 2011, 154-169.

2011

Ролята на ономатопеите в ранната глаголна онтогенеза. // Litera et Lingua. Пролет 2011 (Електронно списание на Факултета по славянски филологии на СУ), София, 2011 <http://slav.uni-sofia.bg/lilijournal/index.php/bg/issues/spring2011/648-vpopova-spring2011> (13.10.2013).

Модные слова - слова с "плохой славой" или символы современности. // Стереотипность и творчество в тексте. Перм, 2011, 169-178.

Когнитивната интерпретация на граматичната онтогенеза - реалистичен прочит или пореден мит. // Проблемы когнитивного и функционально-коммуникативного описания русского и болгарского языков. Выпуск восьмой. Шумен: Университетско издание “Епископ Константин Преславски", 2011, 142-159.

Psycholinguistic research on the grammatical metamorphosis in early child talk at the dawn of morphological ontogenesis. Съавтор: Д. Попов. // Early prevention, detection and diagnostics of verbal communicational disorders. (Proceedings: The Third European Congress on Early Prevention, Detection and Diagnostics of Verbal Communication Disorders - Ancient Olympia (Greece), October 2010). Eds. Skanavis Mimis, Bojanova Violeta and Mirjana Sovilj. Belgrade, 2011, 13-21.

2012

Специфичeские особенности болгарского синтактического онтогенеза. // Проблемы онтолингвистики 2012. Материалы международной научной конференции, посвященной 139-летию со дня рождения К. И. Чуковского и 120-летию со дня рождения А. Н. Гвоздева. Ред.: Т. Круглякова, Мария Еливанова. Санкт-Петербург: Златоуст, 2012, 168-175.

Корпусна перспектива в изследванията на детската реч. // Сборник научни трудове от Националната конференция с международно участие "40 години Шуменски университет 1971–2011“. Шумен, 2012, 286-293.

Kindersprache - eine amüsante zwischenwelt. Съавтор: Д. Попов. // Език на културата и култура на езика. Сборник в чест на проф. дфн Ана Димова / Sprache der Kultur und Kultur der Schprache. Festschrift fur Prof. Dr. Sc. Ana Dimova. Велико Търново: Фабер, 2012, 141-148.

Речевой портрет современного болгарского журналиста: аксиологический аспект. // Кризис духовности в медиапространстве: материалы науч.-практ. семинара "Современная периодическая печать в контексте коммуникативных процессов (кризис духовности в медиапространстве)". Отв. ред. Б. Я. Мисонжников. СПб.: С.-Петерб. гос. ун-т, Высш. шк. журн. и мас. коммуникаций, 2012, 281-284.

Метафора как когнитивный механизм при овладевании языком. // Язык и личность в поликультурном пространстве. Ред. Л. В. Адонина, О. С. Фисенко. Москва, Севастополь: Рибэст, 2012, 195-202.

Преходните граматики в ранната онтогенеза на две български деца. // Колл. монография "Славянская историко-культурная и языковая ситуация". Отв. ред.: С. А. Алексанова, Т. В. Шмелева. Славянск-на-Кубани: Издательский центр филиала ФГБОУ ВПО "КубГУ", 2012, 296-309.

2013

Two Bulgarian children in the dawn of morphological ontogenesis. Съавтор: Д. Попов. // Proceedings in Global Virtual Conference. The 1st International Global Virtual Conference. Eds. Zl. V. Sovreski, M. Mokrys, St. Badura, A. Lieskovsky. Zilina: EDIS - Publishing Institution of the University of Zilina, 2013, 378-384.

Детское высказывание в терминах наивной семиотики. // Проблемы онтолингвистики 2013. Материалы международной научной конференции 26-28 июня 2013 г. Ред. Т. Круглякова. Санкт-Петербург: Издательство РГПУ им. А. И. Герцена, 2013, 154-160.

 

РЕЗЮМЕТА

2001

За когнитивните метафори в детската реч. Съавтор: Д. Попов. // Трета международна конференция "Нови тенденции в езиковото обучение на децата с малцинствен произход“. Сборник резюмета. Варна, 2001, 23-24.

2003

Някои закономерности в онтогенезата на българския синтаксис. Resumenes. // Eslavistica Complutense, 2003, № 3, с. 5-6. <http://www.ucm.es/info/eslavas/resumenes-tres.pdf> (04.02.2004).

 

ЗА АВТОРА

2002

Gutierrez, Cecilia. В. Попова. Психолингвистика на развитието. // Eslavistica Complutense, № 2, 2002.

2003

Стоянова, Юлияна. В. Попова. Психолингвистика на развитието. Когнитивни аспекти на синтактичната компетенция. // Съпоставително езикознание, 2003, № 1, 117-121.

 

 

 

© Велка Попова, 2004
© Издателство LiterNet, 04. 02. 2004
=============================
Първо издание, електронно.