Издателство
:. Издателство LiterNet  Електронни книги: Условия за публикуване
Медии
:. Електронно списание LiterNet  Електронно списание: Условия за публикуване
:. Електронно списание БЕЛ
:. Културни новини   Kултурни новини: условия за публикуване  Новини за култура: RSS абонамент!  Новини за култура във Facebook!  Новини за култура в Туитър
Каталози
:. По дати : Март  Издателство & списание LiterNet - абонамент за нови публикации  Нови публикации на LiterNet във Facebook! Нови публикации на LiterNet в Twitter!
:. Електронни книги
:. Раздели / Рубрики
:. Автори
:. Критика за авторите
Книжарници
:. Книжен пазар  Книжарница за стари книги Книжен пазар: нови книги  Стари и антикварни книги от Книжен пазар във Facebook  Нови публикации на Книжен пазар в Twitter!
:. Книгосвят: сравни цени  Сравни цени с Книгосвят във Facebook! Книгосвят - сравни цени на книги
Ресурси
:. Каталог за култура
:. Артзона
:. Писмена реч
За нас
:. Всичко за LiterNet
Настройки: Разшири Стесни | Уголеми Умали | Потъмни | Стандартни

ЦИТИРАНЕТО - ГЛЕДНАТА ТОЧКА НА БИБЛИОГРАФИТЕ

Антоанета Тотоманова, Ефросина Ангелова-Пенкова

web | web

Бяхме провокирани от дискусията за библиографското цитиране, провеждана на страниците на електронното издателство LiterNet. Тя е изключително необходима и се надяваме, че ще бъде и полезна. Избрахме умишлено заглавието, използвано от Анжелина Пенчева, защото най-точно отговаря на нашите разсъждения по темата. Дългогодишната ни практика на библиографи в Националната библиографска агенция на страната, според нас, ни задължава да вземем отношение по повдигнатите въпроси. Особено по недискутираните или погрешно дискутираните за стила и формата, използвани от българските автори при цитирането и начина на цитиране на българските източници. В статията на Албена Вачева и Георги Чобанов е отбелязано, че тази страна на въпроса не е била предмет на разискване в проекта, засягащ проблемите на цитирането, защото според тях тя трябва да се дискутира от оторизирани лица и организации.

Националните библиографски агенции на всяка една страна наред с всички останали функции и задачи, които изпълняват, са задължени - технологичните процеси, свързани с регистрацията, идентификацията и представянето на документите в библиографските бази данни и указателите да се извършват при строго спазване на международните стандартни изисквания, заложени в нормативните документи (Международна конференция на националните библиографски агенции - Копенхаген, 1988). Т.е. иманентна същност на библиографската работа въобще и особено при текущото регистриране на издателската продукция на страната в националната библиографска агенция е задължителното използване на всички приети и действащи стандарти. У нас библиографската регистрация на отделните видове документи в текущата национална библиография се осъществява на базата на приетите български нормативни актове в тази област. Основните постановки в тях са съобразени с приетите международни стандарти. Новият закон за стандартизация (в сила от 18.09.1999 г.) посочва като приоритет ускореното въвеждане на международните стандарти чрез разработване на кореспондиращи български стандарти или директното им прилагане, т.н. БДС-ISO - буквален превод на приет международен стандарт. По този начин с унифицирането на принципите и елементите на библиографското описание на международно равнище се увеличава и възможността за достъп до неограничен брой информационни ресурси, а оттам и ползването им в изследователската дейност. Също така се осигурява и предоставянето за ползване и за обмен на стандартизирани библиографски записи на цялата издателска продукция на страната, което представлява основно задължение и задача на националната библиографска агенция.

В Народната библиотека "Св. св. Кирил и Методий", която изпълнява и ролята на национална библиографска агенция по силата на Закона за задължителното депозиране на екземпляри от печатни и други произведения, се предоставят следните видове документи, издадени или произведени на територията на страната: произведения, тиражирани върху хартиен носител, върху звуконосител, върху електронен носител, дисертационни и хабилитационни трудове и др. Те са обект на регистрирация в текущата национална библиография. Обхванати са всички видове документи, включително и библиографските публикации, което означава, че в отделна база данни и годишен библиографски указател се регистрират:

- самостоятелни библиографски указатели и списъци, издадени като отделни публикации в книги, сборници и периодични издания;

- библиографски и исторически обзори;

- прикнижни и пристатийни списъци на литертура (ако имат повече от 50 заглавия и приемливо библиографско оформление).

Ако обърнем внимание на понятието "приемливо библиографско оформление", трябва да отбележим, че стилът, формата и начинът на цитиране на източниците е от изключителна важност за по-нататъшната съдба на публикациите. На всички ни е известно, че от много време насам цитатът започна да се използва като измерител на "стойността" на изследванията, като характеристика на научните институции и учените. Няма обаче да се задълбочаваме в науковедски разсъждения. Бихме искали да се съсредоточим върху това как трябва да се цитират отделните източници, за да може документите да се идентифицират максимално точно.

Съгласни сме с констатацията на Анжелина Пенчева, относно издателското оформление и качеството на научните издания. Ще си позволим да я разпрострем върху цялостната издателска продукция в България. Приемаме, че известната "неграмотност", която се наблюдава напоследък, се дължи на по-активното ползване на чуждоезична литература и наложилото се "компютърно писане". Изненадани сме обаче от въпросите, които си задава г-жа Пенчева - дали има стандарти за цитиране в България и нужно ли е да има такива? За хората, занимаващи се с регистрация на документи, това е доста абсурдно, но още по-абсурдно е мнението на университетския преподавател Х, че справочният апарат може да бъде израз на вътрешното усещане на автора. Извинете, господа преподаватели, но библиографското цитиране е един строго формализиран процес, който се подчинява на определени правила и иманентната му логика не произтича от естеството на текста, а от правилата, заложени в стандартите за библиографско описание на отделните видове документи и най-вече на тези в БДС 17377-96 Библиографско цитиране. Всички проблеми, свързани с цитирането на печатни издания, са разгледани и разрешени с този стандарт. Цитираните източници задължително трябва да бъдат представени според приетите правила и структурирани в зависимост от избрания от автора вид на библиографско цитиране. Гледната точка на библиографите е ясна - правилата задължително трябва да се спазват, защото в противен случай настъпва хаос и ползвателите няма да могат да намерят това, което търсят. Логично възниква въпросът - възможно ли е тези правила, заложени в стандартите, да се познават и използват от всички? Вероятно не. Според нас известна библиографска култура може и трябва да се получава още в училище и особено в университета. Ако обаче снизходителност може да се прояви към отделните автори, към издателите и редакторите на подобен род литература ще бъде необоснована. Те, и по-конкретно редакторите, са специалистите, които не само трябва да знаят правилата, а да ги спазват и налагат. Защото, в противен случай, ще повторим отново, идентификацията на документите е затруднена, а понякога и невъзможна.

Както вече споменахме, БДС 17377-96 Библиографско цитиране се отнася само до печатните документи. Новите видове документи, т.нар. издания на некнижни материали и на електронни носители с локален достъп (дискети, компактдискове, видеокасети и др.), също подлежат на регистрация в системата на текущата национална библиография. За тяхната регистрация се използват Международният стандарт за описание на некнижни материали (ISBD/NBM) и Международният стандарт за описание на електронни ресурси (ISBD/ER). Посочените стандарти са приети само на браншово равнище, защото не са от системата ISO и не са утвърдени от Комитета по стандартизация. Те естествено се използват и за цитирането на тези видове документи и примерите, които са дадени в края на статията, са изработени въз основа на тях. В бъдеще може да се приеме и друг подход. В системата на ISO съществуват два стандарта - ISO 690:1987 Information and dokumentation - Bibliographic references - Content, form and structure 2 ed. и ISO 690-2:1997 Information and documentation - Bibliographic references - Electronic documents. Дискусионната група би могла да излезе с предложение пред Техническия комитет към Комитета по стандартизация те да бъдат преведени и въведени в българската практика. Съществена разлика в стила, формата и начина на цитиране обаче не може да се очаква, защото, както бе споменато, и нормите, които се използват в момента, са съобразени с международните изисквания.

Изданията на електронни носители с отдалечен достъп все още не са обект на регистрация в текущата национална библиография поради причини от законодателен и технически характер. Въз основа на нашите наблюдения и натрупан опит, ние считаме, че цитирането на електронните носители с отдалечен достъп трябва да кореспондира с начина на цитиране на вече посочените видове документи.

Стилът и форматът на всяка една от представените конвенции (MLA, APA, Чикаго, CBE, Колумбия) са ориентирани към определена научна сфера. Оттам се определя и предлагането на определени елементи, приети за задължителни. Ние препоръчваме и при този вид издания да се използват различните видове библиографско цитиране, визирано в БДС 17377-96: 1) цитиране в текста ; 2) цитиране под линия; 3) подреден азбучно, хронологично или номерологично самостоятелно оформен списък под заглавие "Цитирана литература", а когато източникът е придружен от коментар - под рубриката "Бележки". Тези видове се прилагат по преценка (от един вид или комбинирано) в зависимост от предназначението, характера на документите и връзката им с текста, т.e. изборът зависи от концепцията на автора за индиректно представяне на публикацията.

За задължителни елементи при цитиране на издания на електронни носители с отдалечен достъп предлагаме:

1. Името на конкретния автор да е предадено в инверсия, като личното име се изписва пълно. Името на т.нар. колективен автор (персонални или браншови сайтове), в т.ч. и на персонални сайтове - да бъде представено в курсив;

2. Заглавието на книгата, сборника или периодичното издание - да се изпише в курсив. Заглавието на статия от непериодично или периодично издание - да не се изписва с курсив. Рубрика (незадължителен елемент);

3. Името на редактора, съставителя, преводача - с визирана авторска отговорност;

4. Информация за печатното издание на източника - местоиздаване; издателство (незадължителен елемент); година на издаване; ISBN; номер на изданието, том или брой, дата (при периодичните издания) - в кръгли скоби ( );

5. Източник на цитираната публикация, с уточняващите я характеристики: дата, номер/брой - в курсив (При публикации от периодични и непериодични издания);

6. Дата на електронната публикация или на последното обновяване, ако е известна;

7. Идентификационен номер ISBN / ISSN;

8. Дата на достъп до посочения източник;

9. Адрес на източника - в остри скоби < >.

Нашето предложение, кореспондира в някои пунктове с част от Конвенциите, предложени за дискутиране, например, т. 1 и 2 има съответствие в Конвенция APA, т. 3 и 4 - с Конвенции MLA и АРА, а т. 5, 6, 8, 9 - се посочват като задължителни елементи при всички обсъждани конвенции. Предложеният от нас в т. 7 идентифициращ елемент, има изисквания, които са подробно и точно формулирани от международните агенции за ISBN и ISSN.

Използването на различните видове библиографско цитиране на печатните издания, отбелязани по-горе, могат да бъдат приложени и при новите видове документи. Ще припомним основните форми и начини на цитиране.

I. В зависимост от това колко пъти един и същ документ е посочен като източник, той е представен по различен начин:

1. При ПЪРВО ЦИТИРАНЕ стандартът предлага два вида описание - пълно, съдържащо задължителни и незадължителни елементи, и съкратено, само със задължителните елементи. За улеснение е предложена и алтернативна форма при определени видове издания.

1.1. При Непериодични печатни издания в описанието са включени следните задължителни елементи:

Автор; Колективен автор; Заглавие; Определящи характеристики, при някои видове издания; Том; Поредност; Местоиздаване; Година на издаване; ISBN.

1.2. При Периодични печатни издания:

Заглавие; Източник; Година и Брой; Местоиздаване; Година на издаване; Брой; ISSN.

2. При ПОВТОРНО или МНОГОКРАТНО ЦИТИРАНЕ на една и съща публикация (вътре в текста, под линия) има възможност да се избегнат част от задължителните елементи в първото цитиране чрез словесни и графически еквиваленти на тяхно място: при дълго заглавие да се съкрати една част от него, при което може да се използва многоточие или абревиатура (предварително уточнена); замяна на цялото заглавие с многоточие; препратки.

II. Посочване на източника В ТЕКСТА, т.е. БИБЛИОГРАФСКО ЦИТИРАНЕ В ТЕКСТА

1. БИБЛИОГРАФСКО ЦИТИРАНЕ В ТЕКСТА обикновено се използва при липса на библиографски списък и цитиране под линия. Посочените източници логически влизат в авторския текст. Цитирането от този вид се използва обикновено при литература с популярен характер. То не е задължително, но придава достоверност на информацията и дава възможност за допълнително проучване по темата на публикацията.

В случаите, когато източниците са цитирани като продължение на мисълта на автора - авторът се представя в прав ред, а заглавието в кавички. Посочва се местоиздаване и година на издаване.

Цитирането на документи може да се извършва и в кръгли скоби, при което се изисква спазване на всички правила за библиографско цитиране.

III. Посочване на източника при ЦИТИРАНЕ ПОД ЛИНИЯ

1. ЦИТИРАНЕТО ПОД ЛИНИЯ е едно от най-често използваните решения за повторното и многократно цитиране на един или няколко източника в публикация. Всяко цитиране има цифрова препратка в текста, която насочва към библиографското описание под линия. Номерацията може да бъде индивидуална, само за конкретната страница, или последователна, която предполага и наличието на самостоятелен списък след публикацията, подреден номерологично. При последователна номерация на източниците, те се представят в самостоятелно оформен списък също с всички задължителни библиографски елементи.

Трябва да се има предвид, че при цитиране под линия се прави и графично разграничаване между цитирания източник и бележките под линия. Например източника е посочен с цифри, а бележките със звездичка.

IV. Използваната литература може да бъде оформена и като САМОСТОЯТЕЛЕН СПИСЪК, независимо от това дали в текста на публикацията има препратки към него.

В случаите, когато източниците са представени само с идентифициращите ги характеристики (задължителните библиографски елементи), списъкът се озаглавява като "Цитирана литература". При наличието на допълнителен коментар към отделните заглавия се отделя под рубриката "Бележки".

Самият списък, в зависимост от предназначението му, характера на цитираните документи и връзката му със самия текст, може да бъде подреден азбучно, хронологично или номерологично.

 

ПРИМЕРИ

В примерите, които прилагаме, пълното библиографско описание (с всички задължителни и незадължителни елементи) е обозначено със *; съкратеното (с всички задължителни елементи) - с **; алтернативното (прилагано към някои видове издания) - с +.

Цитирането на източниците на електронни носители с отдалечен достъп се основава на нашата практика и отразява нашата гледна точка.

 

I. НЕПЕРИОДИЧНИ ИЗДАНИЯ

1. КНИГИ

1.1. Публикации с индивидуален автор (до трима); Колективен автор (Официални, служебни издания); Сборници с общо заглавие или без общо заглавие (двама и повече автори, с унифицирани заглавия на произведенията / книги издадени заедно):

* Фотев, Георги. История на социологията. 2. изд. Т. 1. София, Труд, 2002, 374 с. ISBN 954-528-345-9.

** Фотев, Георги. История на социологията. 2. изд. Т. 1. София, 2002.

* България. Нар. събрание, XXXVIII. Парламентарен справочник. София, Миком, 1999, 109 с.

** България. Нар. събрание, XXXVIII. Парламентарен справочник. София, 1999.

* Уиик, Нора и др. Медицинските открития на Едуард Бах, лекар; Бах, Едуард. Дванадесетте лечители и други лекарства. София, Изис-София, 1998, с. 1-147; с. 148-248.

** Уиик, Нора и др. Медицинските открития на Едуард Бах, лекар; Бах, Едуард. Дванадесетте лечители и други лекарства. София, 1998.

1.2. Статии от книги и непериодични сборници:

* Митев, Петър-Емил. Актуалността на Хаджийски. // Хаджийски, Иван. Избрани съчинения. Т. 1. Бит и душевност на нашия народ. София, Изток-Запад, 2002, с. 7-17.

+ Митев, Петър-Емил. Актуалността на Хаджийски. - В: Хаджийски, Иван. Избрани съчинения. Т. 1. Бит и душевност на нашия народ. София, Изток-Запад, 2002, с. 7-17.

** Митев, Петър-Емил. Актуалността на Хаджийски // Хаджийски, Иван. Избрани съчинения. Т. 1. София, 2002, с. 7-17.

+ Митев, Петър-Емил. Актуалността на Хаджийски. - В: Хаджийски, Иван. Избрани съчинения. Т. 1. София, 2002, с. 7-17.

1.3. Публикации на издания на електронен носител с локален достъп:

* Смирненски, Христо. Избрано [CD-ROM]: Поезия и проза; Критически анализи и тестове. София, Перо Класика, 2002. (Мултимедийна библиотека Книжовно наследство. Новият прочит).

** Смирненски, Христо. Избрано [CD-ROM]; Критически анализи и тестове. София, 2002.

* Система за обработка на митнически документи - MIDO S 6.0 UPGRADE [Дискети]. Дискета 1-2. Програмист В. Русев. Ст. Загора, IBOX, 2002, 1,38 MB; 999 KB.

** Система за обработка на митнически документи - MIDO S 6.0 UPGRADE [Дискети]. Ст. Загора, 2002.

* Библия. 1991. София [CD-ROM]. Библия, сиреч книгите от Свещеното писание на Ветхия и Новия завет. Програмист Димитър Каменов, Камен Чолов. София, Св. Синод на Бълг. църква, 2001. 1,25 МВ.

** Библия. 1991. София [CD-ROM]. Библия, сиреч книгите от Свещеното писание на Ветхия и Новия завет. София, 2001.

1.4. Публикации на издания на електронен носител с отдалечен достъп:

Дийл, Уилям. Хулигани. Прев. Тодор Стоянов. (София, Бард, 1995). Книги. LiterNet, 21.07.1999., 11.06.2003. <https://liternet.bg>.

Дийл, Уилям. Хулигани. Прев. Тодор Стоянов. (София, 1995). LiterNet, 21.07.1999., 11.06.2003. <https://liternet.bg>.

2. КАРТОГРАФСКИ издания:

Идентификацията на този вид издания има своите специфични характеристики. Те се подразделят по форма на две големи групи (независимо от носителя) - сбор от карти или самостоятелно оформени листове / комплекти. Тук не са включени особената група от триизмерни пособия, като глобуси, релефни карти, макети и др. Посочването на отличаващите ги елементи от другите непериодични издания, ако не са включени в заглавието, са задължителни (тип на изданието - карта, атлас); мащаб; поредност; местоиздаване; година на издаване на печатното издание.

2.1. Печатни издания:

* София. Транспортна карта. 4 прераб. изд. Мащаб 1:37 000. София, Датамап Европа ООД, 2003, 1 л. сгънат, многоцв. 47Х67 см.

** София. Транспортна карта. 4 прераб. изд. Мащаб 1:37 000. София, 2003.

* България. Пътен атлас на България. [3. изд.]. Мащаб 1:500 000. София, Картография ЕООД, [2003], 64 с.

** България. Пътен атлас на България. [3. изд.]. Мащаб 1:500 000. София, [2003].

* Област Перник. [Карта]. Мащаб 1:240 000. // България. Административен атлас на Република България. [София], Глобал, 2002, 70 с.

+ Област Перник. [Карта]. Мащаб 1:240 000. - В: България. Административен атлас на Република България. София, 2002, 70 с.

** Област Перник. Карта. Мащаб 1:240 000. // България. Административен атлас на Република България. София, 2002.

+ Област Перник. Карта. Мащаб 1:240 000. - В: България. Административен атлас на Република България. София, 2002.

2.2. Издания на електронни носители с локален достъп:

* Електронен атлас МакИнфо - бизнес ниво [CD-ROM]. София, Дейтамап, 1998-2000, 15,8 КВ. Контролен номер V03274050751, Сериен номер 20-87-07-57-А1-01-СО.

** Електронен атлас МакИнфо - бизнес ниво [CD-ROM]. София, 1998-2000.

3. ГРАФИЧЕСКИ издания:

Цитирането на този вид документи е съобразено с техните особености. Подобно на картографските те също могат да бъдат обособени в две групи - самостоятелно оформени единични листа / комплекти и оформени тематично в сборни библиографски издания. Посочването на отличаващите ги елементи от другите непериодични издания, ако не са включени в заглавието, също са задължителни (тип на изданието - репродукция, картичка, портрет, албум и др.); поредност; местоиздаване; година на издаване на печатното издание.

3.1. Печатни издания:

* Васил Петлешков. Портр. [София], Септември, 1986, 50Х35 см.

** Васил Петлешков. Портр. [София], 1986.

* Велико Търново - XXI век. Невероятният български град. [Албум]. В. Търново, Bosilkoff, 2001, 80 с. ISBN 954-90992-1-0.

** Велико Търново - XXI век. Невероятният български град. [Албум]. В. Търново, 2001.

* Бесарбовски манастир. Колекция Пенко Янков. // Русе на старите пощенски картички. Кн. 8. Пофта & Кеф. Русе, Славена арт, 2003, с. 25, N 32.

+ Бесарбовски манастир. Колекция Пенко Янков. - В: Русе на старите пощенски картички. Кн. 8. Пофта & Кеф. Русе, Славена арт, 2003, с. 25, N 32.

** Бесарбовски манастир. // Русе на старите пощенски картички. Кн. 8. Русе, 2003.

+ Бесарбовски манастир. Колекция Пенко Янков. - В: Русе на старите пощенски картички. Русе, 2003.

3.2. Издания на електронни носители с локален достъп:

* Български манастири и църкви [CD-ROM]: Иконостаси и икони. [Албум]. Състав. Цвета Андреева, Фотогр. Крум Янев и др., Репрод. Едмон Рафалян и др. Кюстендил, Иван Сапунджиев ЕООД, 2001, 254 с. ISBN 954-9971-24-4.

** Български манастири и църкви [CD-ROM]. [Албум]. Кюстендил, 2001.

4. НОТНИ издания:

Специфичните характеристики на този вид документи се отразяват и при тяхното цитиране от автора. Посочването на отличаващите ги елементи от другите непериодични издания, ако не са включени в заглавието, са задължителни: жанра и/или вида на носителя (различен от печатния); авторът на текста или либретото, в някои случаи на изпълнителя; мястото на издаване и/или издателството; годината на издаване.

4.1. Печатни издания:

* Христова, Евгения. Коледарски песни от Свищовско. Свищов, [Изд. авт.], 1999, 16 с.

** Христова, Евгения. Коледарски песни от Свищовско. Свищов, 1999.

* The Numbers [Песен]. // English Songs for Children = Песни за деца на английски език. Смолян, Принта-Ком, [2002], с. 43.

+ The Numbers [Песен]. - В: English Songs for Children = Песни за деца на английски език. Смолян, Принта-Ком, [2002], с. 43.

** The Numbers [Песен]. // English Songs for Children = Песни за деца на английски език. Смолян, [2002], с. 43.

+ The Numbers [Песен]. - В: English Songs for Children = Песни за деца на английски език. Смолян, [2002], с. 43.

4.2. Издания на електронни носители с локален достъп:

* Песните на Тракия [Аудиокасета]: За учителя по музика. Изпълнява Донка Къшева, Муз. съпровод Николай Докторов, Красимира Манчева, Аранжимент и синтезаторно програмиране Красимир Къшев. Ст. Загора, Нац. муз.-фолклорен съюз, 1999, 60 мин.

** Песните на Тракия [Аудиокасета]. Ст. Загора, Нац. муз.-фолклорен съюз, 1999.

5. РЕЦЕНЗИИ:

* Анализ на паричното обръщение. // Икон. живот, XXXIII, N 13, 31 март 1999, с. 6. Рец. за: Попов, Деян, Аврамов, Й., Айнаджиев, А. Теория на парите и кредита. София, Сиела, 1999.

** Анализ на паричното обръщение. // Икон. живот, XXXIII, N 13, 31 март 1999, с. 6. Рец. за: Попов, Деян и др. Теория на парите и кредита. София, 1999.

6. ДИСЕРТАЦИИ:

* Тодорова, Росица Цанкова. Канонични потенции в българската народна песен. Дис. канд. изкуствознание. Защитена на 24.11.1998. София, 1998, 140 с.

** Тодорова, Росица Цанкова. Канонични потенции в българската народна песен. Дис. София, 1998.

7. СТАНДАРТИ, ПАТЕНТИ и др. видове технически издания:

7.1. Стандарти:

* България. БДС 11682-74 Описание на специални видове технически издания. В сила от 1.VI.1974, 18 с.

** БДС 11682-74 Описание на специални видове технически издания.

7.2. Патенти:

* МПК С 07, НПК 12р 2, България. пат. 12040. Томас, К. (ГФР). Метод за получаване на нови базично заместени псевдоиндоли. Заяв. 17.IX.1965, публ. 15.IX.1967, 8 с.

** МПК С 07, НПК 12р 2, България. пат. 12040.

7.3. Авторски свидетелства:

* МПК А 61 в, НПК 30а, България. а.с. 12241. Даскалов, И. К. Устройство за моделиране, по-специално на таблици за медицинска диагностика. Заяв. 27.XII.1966, публ. 30.IX.1968, 3 с.

** МПК А 61 в, НПК 30а, България. а.с. 12241.

7.4. Фирмени каталози:

7.4.1. Печатни издания:

* ВИП Трейдинг интернешънъл. София. Oръжеен каталог VIP 2002-2003. София, ВИП Трейдинг интернешънъл, 2003, 192 с.

** ВИП Трейдинг интернешънъл. София. Oръжеен каталог VIP 2002-2003, София, 2003.

7.4.2. Издания на електронни носители с локален достъп:

* Труд и право, издателска къща. София [CD-ROM]. Електронни периодични издания на ИК Труд и право 1998-2001: Дайджести, сп., кн., годишници. София, ИК Труд и право, 2001.

** Труд и право, издателска къща. София [CD-ROM]. Електронни периодични издания на ИК Труд и право 1998-2001. София, 2001.

 

II. ПЕРИОДИЧНИ ИЗДАНИЯ

1. СПИСАНИЯ / БЮЛЕТИНИ; ВЕСТНИЦИ / ЕДИНИЧНИ ЛИСТОВЕ; ПЕРИОДИЧНИ СБОРНИЦИ:

* НОМОЕОPАТHIC Linkc. Междунар. сп. за клас. хомеопатия. Г. 1, София, ЕТ Едикта, 2002.

** НОМОЕОPАТHIC Linkc. Г. 1, София, 2002.

* Трибуна на пенсионера Мъдрост. Двуседм. вестник на Съюза на пенсионерите в България. Г. 1-6, София, 1991-1996, N 1-20.

** Трибуна на пенсионера Мъдрост. Г. 1-6, София, 1991-1996.

* Сборник теоретични трудове на Националната академия за театрално и филмово изкуство Кр. Сарафов = A Collectionof Studies National Academy of theatre & Film Arts. Г. 1, София, НАТФИЗ Кр. Сарафов, 1956. ISSN 1310-7151.

** Сборник теоретични трудове на Националната академия за театрално и филмово изкуство Кр. Сарафов. Г. 1, София, 1956.

2. Публикации ОТ периодични издания:

* Калайджиева, Магдалена. Цитирането - обратната връзка на творчеството. (Наука и общество) // Наука, 1927, т. 7, кн. 5, с. 20-22.

** Калайджиева, Магдалена. Цитирането - обратната връзка на творчеството. // Наука, 1997, т. 7, кн. 5, 20-22.

* Гюлов, Дамян. История на българската църква. // Истина, Г. 6, N 13, 30.06.1929, с. 3-4; N 14, 6.08.1929, с. 3-4.

** Гюлов, Дамян. История на българската църква. // Истина, Г. 6, 13, с. 3-4 ; 14, с. 3-4.

 

27.06.2003, София

 

 

ИЗПОЛЗВАНА ЛИТЕРАТУРА:

БДС 16784-88 Библиографско описание на графични издания.

БДС 15935-84 Библиографско описание на картографски издания.

БДС 15419-82 Библиографско описание на книги.

БДС 15935-84 Библиографско описание на нотните издания.

БДС 17264-91 Библиографско описание аналитично описание на съставни части от публикации и книжни материали.

БДС 15687-83 Библиографско описание на периодични издания.

БДС 17377-96 Библиографско цитиране.

БДС 11682-74 Описание на специални видове технически издания.

БДС 9736-82 Съкращения на български думи в библиографското описание на печатните произведения.

БДС 11452-86 Съкращения на наименованията на български периодични издания.

БДС 15714-83 Съкращения на типични думи и словосъчетания в библиографското описание на печатни произведения на чужди езици, отпечатани с кирилска азбука.

БДС 15715-83 Съкращения на типични думи и словосъчетания в библиографското описание на печатни произведения на чужди езици с латинска азбука.

Международен стандарт за библиографско описание на електронни носители = International Standard Bibliographic Description for Electronic Resources (ISBD/ER) http://www.lib.bg.

Международен стандарт за библиографско описание на монографии = International Standard Bibliographic Description for Monographs (ISBD/M) http://www.lib.bg.

Международен стандарт за библиографско описание на некнижни материали = Иnternational Standart Bibliographical Description of nonbook Materials (IBD/NBM) http://lib.bg.

International Standard Bibliographic Description for Serials and Other Continuing Resours (ISBD/CR) http://ifla.org.

 

 

© Антоанета Тотоманова, Ефросина Ангелова-Пенкова, 2003
© Издателство LiterNet, 29.06.2003
=============================
Първо издание, електронно.