Издателство
:. Издателство LiterNet  Електронни книги: Условия за публикуване
Медии
:. Електронно списание LiterNet  Електронно списание: Условия за публикуване
:. Електронно списание БЕЛ
:. Културни новини   Kултурни новини: условия за публикуване  Новини за култура: RSS абонамент!  Новини за култура във Facebook!  Новини за култура в Туитър
Каталози
:. По дати : Март  Издателство & списание LiterNet - абонамент за нови публикации  Нови публикации на LiterNet във Facebook! Нови публикации на LiterNet в Twitter!
:. Електронни книги
:. Раздели / Рубрики
:. Автори
:. Критика за авторите
Книжарници
:. Книжен пазар  Книжарница за стари книги Книжен пазар: нови книги  Стари и антикварни книги от Книжен пазар във Facebook  Нови публикации на Книжен пазар в Twitter!
:. Книгосвят: сравни цени  Сравни цени с Книгосвят във Facebook! Книгосвят - сравни цени на книги
Ресурси
:. Каталог за култура
:. Артзона
:. Писмена реч
За нас
:. Всичко за LiterNet
Настройки: Разшири Стесни | Уголеми Умали | Потъмни | Стандартни

ИЗПОЛЗВАНЕ НА КОНЦЕПТУАЛНИ РАМКИ, БАЗИРАНИ НА FRAMENET И НА РЕЧНИКОВИ ДЕФИНИЦИИ ЗА ПРЕВОД НА СПЕЦИАЛИЗИРАНИ АНГЛИЙСКИ ТЕРМИНИ, ОЗНАЧАВАЩИ МЕСТА ЗА НАСТАНЯВАНЕ

Цвета Луизова-Хорева

web


Abstract: The paper focuses on the semantics of simplex English terms denoting places of accommodation. Employing dictionary definitions and instances of actual usage, it aims to identify some of the main elements in the conceptual frames underlying the terms with a view to their correct use in a foreign language environment and their most precise translation into Bulgarian. The illustration of the conceptual structures is based on the elements suggested by the FrameNet project, with some modifications. The translation equivalents are provided with regard to the frame attributes highlighted by the terms.

 

1. Теоретична основа на разработката

Концептуалните рамки съдържат ролите и отношенията, които изграждат фона на всяка концептуална или семантична категория (Филмор 1985; Барсалу 1992). Понятието "рамка" в сегашния си вид произлиза от значително по-тясното езиково понятие в ранните трудове на Филмор, където се употребява като "синтактична рамка" или "падежна рамка" (напр. Филмор 1975). В контекста на когнитивната лингвистика то се разбира като всяка система от концепти, свързани по такъв начин, че разбирането на един от тях предполага разбиране на цялата структура, в която той попада (Филмор 1982: 111).

Рамките се основават на опита и осигуряват знанието и мотивацията, необходими за съществуването и употребата на думите (Крюгер 2015: 105). Те могат да структурират всякакви видове категории - за одушевени обекти, за предмети, местоположения, физически събития, умствени състояния и т.н. Ядрото на всяка рамка е съставено от съвместно появяващи се атрибути, които са концепти, описващи определен аспект от поне някои членове на дадена категория. Не съществува фиксиран или краен брой атрибути за категория, тъй като те се конструират динамично под влияние на познанията, опита, целите и др., но въпреки това някои от тях могат да бъдат предсказани въз основа на "системността на атрибутите" ("attribute systematicity" - Крюгер 2015: 105), или тенденцията им да се появяват заедно в определени рамки и така да формират ядрото им. Подчинените концепти на един атрибут, които наследяват информация от него, но и съдържат допълнителни компоненти, с които го конкретизират, са "стойностите" на атрибута (Барсалу 1992: 29-31).

В проекта "ФреймНет" е изградена лексикална база за английски език, като са анотирани примери за конкретната употреба на думи в реални текстове и са предоставени над 200 000 ръчно анотирани изречения, свързани с повече от 1200 семантични рамки. Базата данни представлява уникален справочник за комбинаторния потенциал на голяма част от английската лексика и предоставя възможност за идентификация на концептуалните структури, лежащи в основата на голям брой езикови единици.

Конструирането на значението е тясно свързано с въпроса за перспективизацията, или начина, по който се възприема дадена езикова ситуация (Лангакър 2008: 57-74). Това, което се перспективизира или извежда на преден план, е с по-висока степен на когнитивна отчетливост. Перспективизацията се третира наред с фокусирането, или избора и активирането на част от концептуалното съдържание на езиковата единица и подредбата на това съдържание във фон и основа за целите на езиковото представяне на дадена ситуация. Различните перспективи и различният фокус могат да послужат за обяснение на появата на синонимни единици, както и за разграничаване на значенията им с оглед на правилната им употреба.

 

2. Вид на анализираните термини

При термините, с които се назовават различните видове места за настаняване, основно предизвикателство представляват непроизводните единици поради ниската си степен на семантична прозрачност. Те са кратки, морфологично прости единици, които се концептуализират като перцептивни и функционални гещалти и могат да бъдат разглеждани като прояви на категории на базисното ниво по смисъла на Прототипната теория на Елинор Рош (Рош и кол. 1976). При тези категории прототипните ефекти са най-силни: броят на атрибутите, споделяни от членовете на съответната категория, е максимален, а броят на атрибутите, споделяни с членовете на други категории, е минимален. На това основание може да се твърди, че на базисното ниво се получава най-голям обем информация с най-малко когнитивно усилие, т.е. реализира се принципът на когнитивната икономия (Унгерер, Шмид 2006: 71). Тъй като различните култури, съответно езици, категоризират реалността по различен начин, интерес представлява въпросът какъв тип единици ще бъдат намерени в целевия език, т.е. български, за изразяване на съответните английски категории.

 

3. Достъп до концептуалните рамки и намиране на преводни еквиваленти

За целите на анализа на семантиката на английски непроизводни термини, изразяващи места за настаняване, с оглед на правилната им употреба в комуникация на чужд език, както и в преводни текстове, може да бъде използвано схематично представяне на свързаните с тях концептуални рамки. Опит за идентификация на някои от основните им елементи е направен посредством речникови дефиниции и примери от конкретната им употреба в реален контекст. Използвани са дефиниции и примери от различни речници и бази данни, но в настоящото изследване са включени само данни от онлайн речниците "Merriam-Webster" и "the Free Dictionary", както и от базата на ФреймНет.

Централният атрибут във всички рамки според ФреймНет е (Сграда), а останалите елементи са уточнени тук на базата на конкретната употреба на термините, като е отбелязана степента на тяхната отчетливост. В традициите на когнитивните разработки концептите са представени с малки главни букви. В настоящото изследване атрибутите са изписани с начална главна буква и са оградени с единични скоби, а стойностите им са с малки букви и поставени в двойни скоби. Преводните еквиваленти са предложени въз основа на сходство в отчетливите елементи от тяхната семантика с единиците в изходния език и предвид употребата им в областта на туризма и хотелиерството. Направено е сравнение с вариантите, съдържащи се в специализирания "Английско-български речник по хотелиерство, туризъм и кетъринг" (Колин 2003). Представените данни за отчетливите елементи, преводните еквиваленти, както и коментарите, касаещи вариантите в специализирания речник, са базирани на резултатите от практически занятия на студенти по туризъм и хотелиерство като част от курса им по специализиран английски език.

 

4. Анализ на термините

На Фиг. 1 е показана рамката на концепта място за настаняване, от която е видно кои са най-вероятните атрибути в нея. На тази база е направена оценка за отчетливостта, както и за конкретизираните им стойности в отделните термини.

Фиг. 1: Примерна рамка на концепта място за настаняване

Фиг. 1: Примерна рамка на концепта място за настаняване

 

4.1. hotel

А. Речникови дефиниции:

 • an establishment that provides lodging and usually meals, entertainment, and various personal services for the public
 • a commercially run establishment providing lodging and usually meals for guests, and often containing a public bar

Б. Примери:

 • For their 50th anniversary they stayed at one of the finest hotels in San Francisco.
 • The organization helps between 40 and 50 men a month, picking them up, feeding them and often putting them up in a hotel or a spare bedroom at a volunteer’s homes.

В. Отчетливи атрибути и техните стойности:

 • (Функция): силно отчетлив, със стойности ((търговски цели)), ((настаняване)), ((хранене), ((развлечения)) и ((други услуги))
 • (Съоръжения): отчетлив: ((питейни)), ((за хранене))

Г. Преводни еквиваленти на термина "hotel": "хотел"

 

4.2. lodge

А. Речникови дефиниции:

 • a house set apart for residence in a particular season (such as the hunting season)
 • a resort hotel
 • an often rustic building used as a temporary abode or shelter

Б. Примери:

 • Thus the place was already steeped in history when Lord Williams decided to build his modest but very modern hunting lodge.
 • The lodge is built close to the Phewa Lake.
 • These gardens used to belong to the governor 's mountain lodge.

В. Отчетливи атрибути и техните стойности:

 • (Функция): отчетлив: ((почивка/ ваканция)); ((временен подслон))
 • (Относително местоположение): силно отчетлив: ((извън града)), ((в планина/гора))
 • (Строеж): слабо отчетлив: ((в селски стил))
 • (Ползватели): отчетлив: ((почиващи)); ((ловци)), ((рибари))
 • (Време): отчетлив: ((ваканция)); ((ловен/рибарски сезон)).

Г. Преводни еквиваленти на термина "lodge": "планински хотел"; "ловна/рибарска хижа". Предложените варианти "колиба, заслон" в специализирания речник (Колин 2003) се асоциират с рамки извън езика на хотелиерството.

 

4.3. inn

А. Речникови дефиниции:

 • an establishment for the lodging and entertaining of travellers
 • a public lodging house serving food and drink to travellers

Б. Примери:

 • We stayed at a cozy little inn in the country.
 • In the year 1704 local craftsmen built a wayside inn with extensive stabling.
 • Most of the time they led their horses as they moved from small ale-houses and comfortable inns to huge spacious taverns.

В. Отчетливи атрибути и техните стойности:

 • (Функция): отчетлив: ((настаняване)), ((хранене))
 • (Относително местоположение): отчетлив: ((предимно извън града))
 • (Размер): отчетлив: ((неголям))
 • (Ползватели): отчетлив: ((пътуващи))
 • (Време): отчетлив: ((традиционен)), ((старовремски))
 • (Цена): слабо отчетлив: ((нескъп)).

Г. Преводни еквиваленти на термина "inn": "традиционен хотел". С архаичната си окраска предложените в специализирания речник (Колин 2003) варианти "страноприемница, хан" не са подходящи за съвременната употреба на термина.

 

4.4. hostel

А. Речникови дефиниции:

 • an inexpensive lodging facility for usually young travelers that typically has dormitory-style sleeping arrangements and sometimes offers meals and planned activities
 • a supervised institutional residence or shelter (as for homeless people)

Б. Примери:

 • The polytechnic plans to build a hostel on the Morrell-Pollock site in North Oxford, and tonight, local residents will have the chance to talk about their proposal at a public meeting.
 • If you intend to live in a staff hostel, you may be able to call upon a member of the hospital security staff.
 • She had been living in a hostel for women in North London for the past year and was waiting to be re-housed.
 • At the time we saw her, Jean was living in a hostel in North London and attending a psychiatric day centre.
 • At the moment I am residing in a hostel where I have to share all the basic amenities and do my share of cleaning up.

В. Отчетливи атрибути и техните стойности:

 • (Функция): отчетлив: ((настаняване))
 • (Съоръжения): отчетлив: ((най-основни))
 • (Ползватели): силно отчетлив: ((млади хора)); ((служители)); ((хора с проблеми))
 • (Цена): силно отчетлив: ((евтин)).

Г. Преводни еквиваленти на термина "hostel": "общежитие", "хостел".

 

4.5. hostelry

А. Речникови дефиниции:

 • an inn that provides overnight accommodation for travellers (and, originally, their horses)
 • an inn (archaic)

Б. Примери:

 • If the Wi-Fi's good, may even have time at the end to visit a local hostelry or two.
 • After his session with Sacha Abercorn, we are directed to the website which has turned her country house into a luxury hostelry.
 • The Palace, an enormous structure covering a city block (it had 1200 rooms and cost more than $3,000,000), known as the oldest and most famous hostelry of the city, and architecturally interesting, was completely destroyed by the fire, but has been replaced by a new building.

В. Отчетливи атрибути и техните стойности:

 • (Функция): отчетлив: ((настаняване))
 • (Относително местоположение): отчетлив: ((предимно в града))
 • (Размер): слабо отчетлив: ((голям))
 • (Съоръжения): отчетлив: ((широк спектър)), ((луксозни))
 • (Ползватели): отчетлив: ((хора с финансови възможности))
 • (Време): отчетлив: ((традиционен))
 • (Цена): силно отчетлив: ((скъп)).

Г. Преводни еквиваленти на термина "hostelry": "луксозен хотел". Предложените в специализирания речник (Колин 2003) варианти "страноприемница, хан" не съответстват на реалната употреба на термина в актуални текстове.

 

4.6. cabin

А. Речникови дефиниции:

 • a small one-story dwelling usually of simple construction
 • a small, roughly built house or shelter
 • a simple house providing accommodation for travellers or holidaymakers at a motel or holiday camp
 • a small house or cottage, usu. of simple design and construction

Б. Примери:

 • There was Libby, a middle-class city girl who lives in a log cabin in the sub-arctic woods.
 • Rarely was there any place provided in the cabin where one could bathe even the face and hands, but usually some provision was made for this outside the house, in the yard.
 • She lived all by herself in a log cabin surrounded by a garden in which she grew vegetables.

В. Отчетливи атрибути и техните стойности:

 • (Функция): отчетлив: ((настаняване)), ((по-дълго пребиваване))
 • (Материал): отчетлив: ((дървен))
 • (Относително местоположение): слабо отчетлив: ((често извън града))
 • (Размер): отчетлив: ((малък))
 • (Строеж): силно отчетлив: ((проста конструкция))
 • (Съоръжения): силно отчетлив: ((най-основни))
 • (Цена): отчетлив: ((евтин)).

Г. Преводни еквиваленти на термина "cabin": "къщичка", "едностайно бунгало". В специализирания речник се разглеждат само значенията на думата, свързани с превозни средства (кораби и самолети).

 

4.7. cottage

А. Речникови дефиниции:

 • a usually small house for vacation use
 • a small, single-storied house, especially in the country
 • a usually small vacation house
 • a small house in the country or at a resort, used for holiday purposes

Б. Примери:

 • We rented a cottage for the weekend. She owns a cottage at the beach.
 • Have you built a weekend cottage?
 • Some years ago my family moved to a small cottage, which had one ground floor bedroom with a toilet attached, just perfect for Grandad.

В. Отчетливи атрибути и техните стойности:

 • (Функция): отчетлив: ((настаняване през определен сезон))
 • (Относително местоположение): силно отчетлив: ((извън града)); ((в курорт))
 • (Размер): отчетлив: ((неголям))
 • (Строеж): отчетлив: ((проста конструкция))
 • (Време): отчетлив: ((предимно през период на почивка))
 • (Цена): отчетлив: ((нескъп)).

Г. Преводни еквиваленти на термина "cottage": "извънградска къща", "селска къща", "вила".

 

4.8. bungalow

А. Речникови дефиниции:

 • a one-storied house with a low-pitched roof
 • a house having one and a half stories and usually a front porch
 • a small, usually one-story house, often having a low pitched roof, overhanging eaves and a veranda

Б. Примери:

 • His name was Fred Paxford, and he lived in a small wooden bungalow on the other side of the brick kilns.
 • Paul lives in a tiny bungalow, and had kept marine fish in a four foot tank for several years.
 • The 3-bedroomed bungalow is built of pre-cast concrete and is described as a modest family home.

В. Отчетливи атрибути и техните стойности:

 • (Функция): отчетлив: ((настаняване))
 • (Материал): слабо отчетлив: ((често от дърво))
 • (Размер): отчетлив: ((малък))
 • (Строеж): силно отчетлив: ((едноетажно)), ((с наклонен покрив)), ((с издадени стрехи)), ((с веранда))
 • (Цена): отчетлив: ((нескъп)).

Г. Преводни еквиваленти на термина "bungalow": "бунгало".

 

4.9. villa

А. Речникови дефиниции:

 • the rural or suburban residence of a wealthy person
 • the often large, luxurious country house of a well-to-do person

Б. Примери:

 • They rented a seaside villa for two weeks.
 • She met a millionaire with a luxurious villa in Mexico.

В. Отчетливи атрибути и техните стойности:

 • (Относително местоположение): силно отчетлив: ((извън града)); ((в курорт))
 • (Размер): силно отчетлив: ((голям))
 • (Съоръжения): силно отчетлив: ((луксозни))
 • (Ползватели): силно отчетлив: ((богати хора))
 • (Време): отчетлив: ((временно)), ((през определен период))
 • (Цена): силно отчетлив: ((скъп)).

Г. Преводни еквиваленти на термина "villa": "луксозна вила".

 

4.10. hut

А. Речникови дефиниции:

 • a simple shelter from the elements
 • a sturdy building offering shelter ;in the backcountry, as ;to ;mountaineers
 • a small house or shelter, usually made of wood or metal

Б. Примери:

 • Smoke rose from a fisherman's hut on the shore of the lake.
 • Some of the huts have been converted into tourist attractions, such as a local museum, while others remain the private domain of the herdsmen.
 • Be sure to pop into one of the four warming huts along the route to thaw out by a woodstove.

В. Отчетливи атрибути и техните стойности:

 • (Функция): силно отчетлив: ((убежище)), ((временен заслон))
 • (Материал): силно отчетлив: ((дърво)), ((метал))
 • (Относително местоположение): силно отчетлив: ((в планината)), ((далеч от населено място))
 • (Размер): силно отчетлив: ((малък))
 • (Съставни части): отчетлив: ((проста конструкция))
 • (Съоръжения): слабо отчетлив: ((най-основни)), ((за сгряване))
 • (Ползватели): отчетлив: ((планинари)), ((хора, пребиваващи сред природата))
 • (Време): слабо отчетлив: ((за кратко пребиваване))
 • (Цена): отчетлив: ((евтин)), ((безплатен)).

Г. Преводни еквиваленти на термина "hut": "хижа", "заслон".

 

4.11. chalet

А. Речникови дефиниции:

 • a wooden dwelling with a low-pitched roof and wide eaves, common in Alpine regions
 • a cottage or lodge built in this style
 • a Swiss dwelling with unconcealed structural members and a wide overhang at the front and sides

Б. Примери:

 • With ample space, the chalet can sleep up to 18 people comfortably with seven en-suite bedrooms.
 • The chalet has restrooms, concessions and a restaurant.
 • We turned off into a winding path while she was speaking, and approached a pretty summer-house, built of wood, in the form of a miniature Swiss chalet.
 • I think we had better get under the veranda of the old chalet. It is not half a minute's walk from here.

В. Отчетливи атрибути и техните стойности:

 • (Функция): отчетлив: ((настаняване))
 • (Материал): силно отчетлив: ((дърво))
 • (Относително местоположение): силно отчетлив: ((в планината))
 • (Размер): силно отчетлив: ((неголям))
 • (Строеж): силно отчетлив: ((наклонен покрив)), ((широки стрехи)), ((веранда))
 • (Съоръжения): отчетлив: ((за пребиваване и хранене))
 • (Ползватели): отчетлив: ((туристи в планината)).

Г. Преводни еквиваленти на термина "chalet": "планинска вила", "дървена вила", "алпийска вила".

 

Заключение

Направеният анализ бе насочен само към непроизводни термини поради ниската степен на тяхната семантична прозрачност. Възприетата методика демонстрира как примерите за реална езикова употреба в значителна степен допълват речниковите дефиниции и подпомагат достъпа до повече елементи от концептуалната структура в основата на термините. Установено бе, че термините варират значително по броя на осветените атрибути в семантиката си и колкото повече са тези отчетливи атрибути, толкова по-конкретен става изграденият чрез тях концепт, респективно семантиката на съответния термин.

Специализираната област на местата за настаняване в английски език е много по-силно сегментирана в английския език, отколкото в българския, което води до затруднения в намирането на подходящ преводен еквивалент. Английските термини изразяват най-вече категории на базисно ниво, но за да предадат същата или подобна комбинация от атрибути, съответстващите им български термини често са двукомпонентни, от типа прилагателно и съществително, като са свързани с подредни категории в йерархичната структура.

Използваният метод, както и получените резулати могат да намерят практическо приложение при разработването на специализирани речници и помагала за целите на превода и на обучението по специализиран чужд език.

 

 

ЛИТЕРАТУРА

Барсалу 1992: Barsalou, L. Frames, concepts and conceptual fields. // Frames, Fields and Contrasts. New Essays in Semantic and Lexical Organization. A. Lehrer, E. Kittay (eds.) Hillsdale: Lawrence Erlbaum Associates Publishers, 1992: 21-74.

Колин 2003: Колин, П. Хотелиерство, туризъм и кетъринг. Английско-български речник. Пловдив: Летера, 2003.

Крюгер 2015: Krueger, R. The interface between scientific and technical translation studies and cognitive linguistics. Berlin: Frank and Timme GmbH, 2015.

Лангакър 2008: Langacker, R. Cognitive Grammar: A Basic Introduction. New York: Oxford University Press, 2008.

Мериам-Уебстър 2020: Merriam-Webster, 2020 <https://www.merriam-webster.com> (22.01.2020).

Рош и кол. 1976: Rosch, E., Mervis, C. B., Gray, W., Johnson, D., Boyes-Braem, P. Basic Objects in Natural Categories. // Cognitive Psychology, vol. 8, № 3, july 1976, 382-439.

Унгерер, Шмид 2006: Ungerer, F., Schmid, H. J. An Introduction to Cognitive Linguistics. Edinburgh: Pearson Education Limited, 2006.

Филмор 1975: Fillmore, Ch. An alternative to checklist theories of meaning. Proceedings of the First Annual Meeting of the Berkeley Linguistics Society. Ed. by Cathy Cogen et al. Berkeley: Berkeley Linguistics Society, 123-131.

Филмор 1982: Fillmore, Ch. Frame semantics. // Linguistics in the Morning Calm. Selected Papers from SICOL-1981. Linguistic Society of Korea (eds.). Seoul, Korea: Hanshin Publishing Company, 1982, 111-137.

Филмор 1985: Fillmore, Ch. Frames and the semantics of understanding. // Quaderni di Semantica, 1985, № 6, 222-254.

ФреймНет: FrameNet Project, Berkeley <https://framenet.icsi.berkeley.edu/fndrupal> (22.01.2020).

Фрии Дикшънъри 2003-2020: The Free Dictionary, 2003-2020 <https://www.thefreedictionary.com> (22.01.2020).

 

 

© Цвета Луизова-Хорева
=============================
© Електронно списание LiterNet, 28.02.2020, № 2 (243)