Издателство
:. Издателство LiterNet  Електронни книги: Условия за публикуване
Медии
:. Електронно списание LiterNet  Електронно списание: Условия за публикуване
:. Електронно списание БЕЛ
:. Културни новини   Kултурни новини: условия за публикуване  Новини за култура: RSS абонамент!  Новини за култура във Facebook!  Новини за култура в Туитър
Каталози
:. По дати : Март  Издателство & списание LiterNet - абонамент за нови публикации  Нови публикации на LiterNet във Facebook! Нови публикации на LiterNet в Twitter!
:. Електронни книги
:. Раздели / Рубрики
:. Автори
:. Критика за авторите
Книжарници
:. Книжен пазар  Книжарница за стари книги Книжен пазар: нови книги  Стари и антикварни книги от Книжен пазар във Facebook  Нови публикации на Книжен пазар в Twitter!
:. Книгосвят: сравни цени  Сравни цени с Книгосвят във Facebook! Книгосвят - сравни цени на книги
Ресурси
:. Каталог за култура
:. Артзона
:. Писмена реч
За нас
:. Всичко за LiterNet
Настройки: Разшири Стесни | Уголеми Умали | Потъмни | Стандартни

ВЪВЕДЕНИЕ: ЦЕЛИ, СТРУКТУРА, СЪДЪРЖАНИЕ И ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ

Тодор Кръстев, Боян Георгиев, Доника Георгиева, Мирослав Велков

web | web | web | web | Културно наследство...

Настоящото проучване представлява научен продукт в рамките на проект, селекциониран в конкурса на Министерството на образованието и науката (МОН) "Проучване на националните културно-исторически ценности като част от Европейското културно наследство и съвременните методи за тяхното съхранение", 2006.

За да бъде оценен научният продукт, необходимо е да се имат пред вид общите цели на проекта, неговата структура, съдържание и очаквани резултати.

Цели на проекта

Главната цел на проекта е: Изграждане на научна и информационна инфраструктура, интегрираща проучване, образование, опазване, популяризиране и устойчиво туристическо използване на културното наследство. От тук, съкращението HERITAGE: ESPRIT представлява абревиатурата на английската версия на заглавието на проекта: Културно наследство: образование - наука - опазване, интегрирани в туризма.

Целта е базирана върху съвременната школа за опазване на културното наследство и нейните международно приети репери: хартите на ИКОМОС и препоръките на неговите международни научни комитети; конвенциите, препоръките и прогнозите на Съвета на Европа и др. Проектът визира следните актуални тенденции в подхода към културното наследство:

 • нова визия за разширеното съдържание на културното наследство, което обхваща нови типове материални и нематериални ценности - исторически градове, културни пейзажи, културни маршрути и др.;

 • приложение на нови информационни методи и технологии за проучване, опазване, популяризиране и използване на културното наследство;

 • интегриране на проучване и опазване на културното наследство с процеса на образование и формиране на кадри на различни нива; развитие на педагогиката на наследството;

 • интегриране на опазването и използването на културното наследство, особено в областта на културния туризъм; изява на културното наследство като ресурс за устойчиво развитие;

 • осигуряване на широк публичен достъп до информация за културното наледство, особено чрез новите технологии в интернет; създаване на публично отворени информационни системи за културно наследство;

 • развитие на международното сътрудничество в областта на консервацията, особено на регионалното сътрудничество в мрежи, което изявява принадлежността на националните културни ценности към общото европейско културно наследство.

На тази основа, централна тема на проекта е: Комуницация на наследството. На Регионалния форум на същата тема (Опатия, 2006), проведен с водещото участие на ЮНЕСКО, са дефинирани три актуални аспекта на понятието:

 • обмен на иновативни технологии и политики за опазване на наследството;

 • разпространение на знания за наследството;

 • взаимодействия между секторите за реализиране на ролята на наследството за устойчивото развитие (културен туризъм, урбанизъм, регионално развитие).

Посочена е стимулиращата роля на информационните технологии за ефективността на тази комуникация. Темата е развита и в Рамковата конвенция за стойностите на културното наследство в обществото на Съвета на Европа (Фаро, 2005), както и в Декларацията от Варна за културните коридори на Югоизточна Европа (Варна, 2005). Навсякъде се подчертава изключителната важност на обмена, разпространението, взаимодействието в името на наследството.

Подходът към културното наследство в България не съответства в достатъчна степен на посочените тенденции. Приложението на информационни методи и технологии в изследователската и консервационната дейност е крайно недостатъчно. Липсват достатъчни връзки между изследователски, образователни, консервационни сфери на различни нива, както и със секторите по популяризирането на културното наследство и културния туризъм. Днес посочените области са относително затворени и без достатъчна комуникация между тях.

На този фон се очертава неефективно използване на съществуващия човешки и материален ресурс за проучване, опазване и популяризиране на културното наследство; не се разкрива реалния ресурс на културното наследство за устойчиво социално и икономическо развитие, за изява на идентичния имидж на страната в глобализиращия се свят.

Като се има пред вид този актуален контекст, целта на проекта предвижда реализиране на пилотен модел на научна и информационна инфраструктура, способна да подпомогне интегрирането на изследователската дейност с образованието, опазването, популяризирането и устойчивото туристическо използване на културното наследство. Моделът предвижда реализиране на липсващите комуникационни връзки между тези области, както и разтварянето на научната сфера към живата образователна, консервационна и туристическа практики, с позитивни последици за имиджа на страната.

Специфичните цели на проекта визират широк спектър от недвижими обекти на културното наследство от различен тип и на различни нива: архитектурни, археологически, художествени, урбанистични, пейзажни ценности. Те акцентират преди всичко върху проучването и обучението в областта на опазването на културното наследство и неговото устойчиво използване, особено за нуждите на културния туризъм.

Целите мобилизират човешките и материалните ресурси на двата български научно-образователни центъра за проучване и опазване на недвижимото културно наследство. (Университета по архитектура, строителство и геодезия - УАСГ и Националната художествена академия - НХА) в партньорство с две неправителствени организации (Асоциация за културен туризъм - АКТ и Български национален комитет на ИКОМОС - БНК на ИКОМОС), специализирани в областта на опазването, популяризирането и използването на културното наследство, със значителен научен и експертен международен капацитет именно в разглежданата област.

На тази основа проектът предвижда в средносрочна перспектива етапно разширяване на научно-образователната и информационна мрежа свързана с културното наследство на три нива: национално, регионално/трансгранично и европейско.

Реализирани са следните специфични цели на проекта, представени по-долу и със съответните измерими и проверяеми форми.

 1. Осигуряване на техническо оборудване за реализиране на информационна инфраструктура за проучване, опазване и популяризиране на различни видове културно наследство [измерител: брой хардуер и софтуер по приложената спецификация]. Важно е, че за целта вече съществува една начална/първична информационна база в Мултимедийната лаборатория за културно наследство (по нататък Лабораторията) на УАСГ, създадена през 2005 г. с помощта на Британски съвет - България и поддържана от Университета. Съществуващата до началото на проекта Лаборатория е една много добра база, но недостатъчно пълноценна според съвременните изисквания, особено по отношение на специализиран хардуер и софтуер. В резултат от проекта тя е разширена и развита с допълнително специализирано техническо оборудване и отворена към други ползватели. По този начин чувствително е повишена нейната ефективност като ядро на модерна научна и информационна инфраструктура.

 2. Проучване и създаване в рамките на проекта на серия от пилотни информационни продукти [измерител: брой дигитализирани паметници на културата, 3D модели, GIS-карти на исторически зони]. В рамките на проекта са проучени и реализирани серия от пилотни информационни продукти (Пилотна територия за културен туризъм - Родопският културен ареал, дигитализирани паметници на културата, 3D модели, GIS-карта на историческа зона), като за целта са използвани ресурсите на участниците в проекта: студенти, специализанти, млади учени докторанти и преподаватели в двата университета, разширен с привлечени специалисти и учени в тази област. Особено ценна е възможността за използване на студентския научен и практически потенциал в учебния процес, без това да натоварва финансово проекта.

 3. Широко публично разпространение на резултатите от проекта на европейско ниво с адрес към нуждите на културния туризъм и образователната област [измерител: брой обекти на културното наследство и информационни единици, разпространени в интернет]. В случая е важно, че партньори на проекта (АКТ, УАСГ и БНК на ИКОМОС) вече са реализирали мултимедийни продукти в тази област: през 2005 г. мултимедийна изложба за културно наследство в рамките на Регионалния форум във Варна, а през 2006 г. - два уебсайта за културното наследство на региона, адресирани към културния туризъм и към различни възрастови групи (http://www.otkrivam.com и http://www.seecorridors.eu). Следователно, проектът не е натоварен със средства за създаване нови уебпространства в интернет, той може да използва съществуващи, вече популярни, уебсайтове, като ги разшири и развие с нова атрактивна информация. Особено важно е, че по този начин научните резултати от проекта директно ще повлияят върху туристическия и образователния сектори, при това на европейско ниво. Тези възможности са експериментирани в конкретен практически продукт с развитието на уебсайта на Асоциация за културен туризъм - http://www.seecorridors.eu, промоциран по време на кръглата маса с изложба за проекта (София, 14 ноември 2008 г.)

 4. Създаване на лятна школа по "Информатика на наследството" за млади учени и специалисти по опазване на културното наследство [измерител: брой на завършили лятната школа; брой на информационните продукти, реализирани в лятната школа - дигитализирани паметници, 3D модели, виртуални силуети в исторически зони и др.]. Школата е замислена и проведена в два етапа: първият е ситуиран в Лабораторията в УАСГ, а вторият - на терена в работа по конкретни паметници, като е развит опитът от успешния експеримент на летен стаж между студенти от УАСГ и НХА, реализиран през 2006 г., по международния проект на ИКОМОС за "Старинен Пловдив". Резултатите от школите са разпространени в рамките на цел 3.

 5. Организиране на кръгла маса с мултимедийна изложба "Културно наследство: образование - наука - опазване, интегрирани в туризма (Heritage: ESPRIT)" [измерител: брой на участниците в кръглата маса; брой на посетители на изложбата]. Целта е да бъдат популяризирани резултатите от проекта и да бъде подпомогнато създаването на бъдещата научна инфраструктура в тази област, чрез жив дебат и реален обмен на знания, мнения и гледни точки. Кръглата маса е реализирана на 14 ноември 2008 г. Участниците приемат "Заключителен документ", в който се оценява днешното състояние в тази облласт и се препоръчват определени действия.

 6. Интегриране в национална и международна мрежа от научно-образователни центрове по опазване на културното наследство [измерител: брой договорени национални партньори в мрежата; брой осъществени връзки с потенциални международни партньори]. Тук се визира както една национална мрежа, съставена от центровете - бенефициенти по настоящия проект на МОН, така и интегриране в международна мрежа, съставена от международни научни комитети на ИКОМОС, експерти от Регионалната програма за културно наследство на Съвета на Европа и Европейската комисия; европейски научни и университетски центрове и др. В рамките на проекта е осъществен научен обмен между потенциалните партньори и тяхното заинтересуване за бъдещо съвместно сътрудничество. Участниците в проекта БНК на ИКОМОС и АКТ имат вече значителен опит в тази насока и поддържат контакти с редица потенциални партньори. Целта е укрепване и развитие на една бъдеща мрежа от партньори в рамките на научната и информационна инфраструктура: формиране на нейните кадри, създаване на условия за научен обмен и дебат, интегриране в рамките на регионални и европейски мрежи за сътрудничество. Като резултат от проекта първоначалният кръг от четири партньори е разширен с три нови (Археологически институт и музей при БАН, Институт по фолклор при БАН и Институт за оценки и анализи в туризма). Сключен е Меморандум за сътрудничество в рамките на мрежата Heritage: ESPRIT. Мрежата остава отворена за развитие на национално и на международно ниво.

 7. Реализиране на модел на управление на проекта: научно програмиране, координация, оценка и валидиране на резултатите, мониторинг [измерител: брой приети периодични за развитието на проекта, приет финален доклад, брой срещи на консорциума и Консултативен съвет]. В рамките на проекта е експериментиран модел за управление, който би могъл да бъде приложен и в управлението на една бъдеща научна и информационна инфраструктура в тази област при устойчивото развитие на проекта.

Участници в проекта

Изборът на участниците партньори в проекта е мотивиран от техния реален научен, експертен и технически капацитет, способности, реални постижения и ресурси в тази област. Отчетени са както техните досегашни индивидуални постижения, така и техния досегашен партньорски опит в разглежданата сфера.

Проектът включва следните организации партньори:

 • Университет по архитектура, строителство и геодезия (УАСГ)

  • Водещ научно-образователен център по Архитектура, строителство и геодезия, в това число - по проучване, документиране и геодезическо заснемане, опазване на наследството (архитектурно, археологическо, урбанистично, пейзажно). Разполага със специализирана катедра за опазване на архитектурното, археологическото, урбанистичното и пейзажното наследство, която осъществява специализация в тази област, както и специализирани катедри по геодезическо документиране на културното наследство. Разполага с материална база: Мултимедийна лаборатория за културно наследство в рамките на изчислителен център.

 • Национална художествена академия (НХА)

  • Водещ научно-образователен център по изобразителни изкуства - в това число по проучване, документиране, консервация и реставрация на художествени паметници на културата. Разполага с материална база: специализирани ателиета за консервационна дейност.

 • Асоциация за културен туризъм (АКТ)

  • Сдружение с нестопанска цел, специализирано в областта на опазването, представянето и използването на културното и природното наследство като туристически ресурс, с цели за опазване на културното наследство, развитие на културния туризъм и утвърждаването на българската идентичност в света. Реализирал е редица финансирани национални и международни проекти в тази област.

 • Български национален комитет на ИКОМОС (БНК на ИКОМОС)

  • Сдружение с нестопанска цел, специализирано в областта на опазването на културното наследство; клон от най-голямата международна неправителствена организация за опазване на културното наследство ИКОМОС (Международен съвет за паметници на културата и забележителните места), която обединява компетентен научен и експертен ресурс в областта на опазването на културното наследство, свързан в мрежа от международни научни комитети.

Трима от участниците (УАСГ, АКТ и БНК на ИКОМОС) имат вече значителен съвместен опит по реализиране на общи проекти в разглежданата област:

 • Проектът "Подпомагане на използване на нови технологии при обучението, опазването и промоцията на културното наследство в България - създаване на мултимедийна лаборатория в УАСГ", осъществен с помощта на Британски съвет България, 2005.
 • Проект: "Реализиране на Мултимедийна изложба "Наследството на Югоизточна Европа" в рамките на Регионалния форум "Културни коридори на Югоизточна Европа" (Варна, 2005).
 • Проект: "Създаване на уебсайт и мултимедиен продукт "Децата и културното наследство на Югоизточна Европа" (http://www.heriquest.com), осъществен с помощта на Британски съвет България, 2006, Голяма награда на медийния фестивал в Албена, 2006.
 • Проект: "Създаване на уебсайт "Културни коридори на Югоизточна Европа" (http://www.seecorridors.eu), осъществен с помощта на Правителството на Люксембург, Европейския институт за културни маршрути и Министерството на културата, 2006.

Последните три проекта са реализирани и във връзка с мрежа от учени и експерти от страните на Югоизточна Европа и в партньорство с Европейския институт за културни маршрути - мрежа, която е използвана като основа и в настоящия проект. Тези постижения са отлична основа за надграждане и развитие в духа на целите на насатоящия проект.

В рамките на последователната реализация на проекта, участниците се допълват според техните специфични умения, като се включват в действие различни дялове от ресурсите по приета схема.

Структура и съдържание на проекта

Структурата и съдържанието на проекта съответстват на посочената стратегическа цел за изграждане на научна и информационна инфраструктура, интегрираща проучване, образование, опазване, популяризиране и устойчиво туристическо използване на културното наследство. Общата логика и последователност на дейностите в проекта са подчинени на процеса на реализиране на пилотния модел на такава научна и информационна инфраструктура, способна да интегрира посочените сфери, които днес са относително затворени, без достатъчно комуникация между тях. Именно според тази логика е осъществена и селекцията на участниците в проекта, специализирани в областта на опазването на културното наследство и разпространение на информация за него, във връзка с туристическия сектор. Участниците, представители на посочените области, се допълват в рамките на общия интеграционен процес, според стратегическата цел.

Казаното по-горе предопределя комплексния характер на проекта, системните връзки между неговите компоненти и тяхната последователност във времето, при което всеки следващ етап надгражда резултатите от предишните.

Така, общата структура на проекта свързва комплексно четирите негови основни компоненти:

 • Осигуряване на специализирано техническо оборудване, което ще развие и разшири възможностите на съществуващата Лаборатория за културно наследство на УАСГ, като я превърне в модерен мултимедиен център за проучване, документиране, опазване и популяризиране на широк спектър от видове културно наследство (архитектурно, археологическо, художествено, урбанистично и пейзажно), отворен към всички участници в научната и информационна инфраструктура. Този компонент на проекта е основен за всички останали. Той мобилизира критичната маса от ресурси, концентрирани в Базовата организация.

 • Проучване и реализиране на серия от пилотни информационни продукти (дигитализирани паметници на културата, 3D модели, карта на историческа зона) като за целта бъдат използвани ресурсите на участниците в проекта, включително ценния и ефективен потенциал на млади учени и студенти. В тази фаза на проекта се осъществява пилотната експлоатация на новите ресурси, като се мобилизира човешкия и материален ресурс на УАСГ и НХА, с участието на двете граждански сдружения - АКТ и БНК на ИКОМОС.
 • Широко публично разпространение на пилотните продукти в отворена информационна система на европейско ниво, с помощта на вече създадените от участници в проекта два уебсайта в интернет, насочени именно към европейското информационно пространство. По този начин, научните резултати от проекта директно ще повлияят върху туристическия и образователния сектори, с роля за националния имидж и популярността на българските кулртурни ценности като част от европейското наследство. Този компонент е пряко продължение на предишните, като осигурява широкото разпространение на техните научно-практически разултати, с помощта на ресурсите на АКТ.
 • Укрепване и развитие на базисната мрежа от партньори по проекта чрез: лятна школа за млади учени и специалисти; кръгла маса и изложба; интегриране в европейската мрежа от научно-образователни центрове по опазване на културното наследство. Предпоставка за ефективността на този компонент е качеството на конкретните проектни резултати от предишните фази. На този етап се подготвят условията за консолидиране на научната и информационна инфраструктура на национално и европейско нива в рамките на средносрочния план за развитие на проекта.

По този начин, предложеният проект трябва да бъде разглеждан и оценяван и като процес на последователно утвърждаване на важни съвременни тенденции в областта на опазването на културното наследство за преодоляване на днешната проблемна ситуация. Управлението на проекта цели да подпомогне и стимулира този процес според стратегическата цел.

Посочената структура на дейностите в проекта дефинира броя и характера на неговите работни пакети. Броят на използваните работни пакети съответства на посочения комплексен характер на работата и на общите стойности на проекта. Всеки пакет обхваща структурно обособени подчасти на проекта, в съответната последователност, като включва проверима крайна точка и междинни продукти, за които трябва да бъде взето решение.

На тази основа са реализирани следните седем работни пакета (РП) с поддържащи дейности и един пакет с дейности по проучване и управление на проекта:

РП 1: Развитие и поддръжка на нови технологии;

РП 2: Разработване на пилотни проекти в областта на културния туризъм;

РП 3: Разпространение на информация за културното наследство за нуждите на културния туризъм;

РП 4: Обучение по културното наследство, културен туризъм и информационни технологии в тази област;

РП 5: Организиране на кръгла маса и мултимедийна изложба Информационни технологии в културното наследство и културния туризъм;

РП 6: Формиране на мрежи от партньори в областта на културното наследство, културния туризъм и образованието;

РП 7: Изследователска дейност и управление.

Управление на проекта

Конкретните цели на управлението на проекта са насочени към постигане на неговите резултати в предвидения двегодишен срок на изпълнение. Паралелно с това, системата за управление е замислена и с оглед на нейното приложение в рамките на приетия средносрочен план за експлоатация, поддръжка и развитие на изградената инфраструктура на проекта.

Осъществени са следните основни дейности за управление на проекта:

Научно програмиране

Дейността е реализирана през първите два месеца на изпълнение на проекта с цел изготвянето на:

 • научна програма за реализацията на работните пакети на проекта, с участието на научния колектив;

 • план за управление на проекта, който прецизира взаимоотношенията между дейности, време за изпълнението им и ресурси (човешки, материални и финансови).

Координация за изпълнение на проекта

 • Научна координация - реализирана от ядро на научния колектив с научен координатор, както в рамките на всеки работен пакет, така и в общата съвкупност от пакети, според приетата Научна програма. Представяни са периодични научни доклади, адресирани към Консорциума и към Консултативния съвет;

 • административна координация - осъществява администрирането на проекта според приетия план за управление. Представяни са периодични доклади, адресирани към Консорциума;
 • финансова координация - реализирана от финансово-счетоводния апарат на проекта, в пряка връзка с наблюдаващото звено в МОН. Осигурявани са периодични финансови доклади, изисквани според регламента на програмата.

Координаторът на проекта е упражнявал перманентна обща координация според целите на проекта.

Оценка и валидиране на резултатите

Осъществявана е оценка и валидиране на всеки междинен и краен продукт на проекта на две нива:

 • ниво Консултативен съвет - консултативен орган на проекта, съставен от изтъкнати учени и специалисти в областта, който оценява резултатите и ще предлага решения за валидиране;

 • ниво Консорциум - орган, съставен от упълномощени представители на Базовата организация и партньорите на проекта, с право да взема междинни или крайни решения за валидиране на резултатите от проекта.

Мониторинг

Консорциумът излъчва група за мониторинг на проекта, която проследява развитието му в съответствие с неговите цели. Предвидено е мониторинг да бъде провеждан и в рамките на средносрочния план за експлоатация и развитие на проекта.

В резултат от управлението на проекта са изготвяни периодични доклади, адресирани към МОН, според приет регламент. Съставен е Финален доклад след завършване на проекта.

 

 

© Тодор Кръстев, Боян Георгиев, Доника Георгиева, Мирослав Велков
=============================
© Електронно издателство LiterNet, 05.06.2009
Културно наследство: образование - наука - опазване, интегрирани в туризма (Heritage: ESPRIT). Под общата редакция на проф. д.а.н. арх. Тодор Кръстев. Варна: LiterNet, 2009