Издателство
:. Издателство LiterNet  Електронни книги: Условия за публикуване
Медии
:. Електронно списание LiterNet  Електронно списание: Условия за публикуване
:. Електронно списание БЕЛ
:. Културни новини   Kултурни новини: условия за публикуване  Новини за култура: RSS абонамент!  Новини за култура във Facebook!  Новини за култура в Туитър
Каталози
:. По дати : Март  Издателство & списание LiterNet - абонамент за нови публикации  Нови публикации на LiterNet във Facebook! Нови публикации на LiterNet в Twitter!
:. Електронни книги
:. Раздели / Рубрики
:. Автори
:. Критика за авторите
Книжарници
:. Книжен пазар  Книжарница за стари книги Книжен пазар: нови книги  Стари и антикварни книги от Книжен пазар във Facebook  Нови публикации на Книжен пазар в Twitter!
:. Книгосвят: сравни цени  Сравни цени с Книгосвят във Facebook! Книгосвят - сравни цени на книги
Ресурси
:. Каталог за култура
:. Артзона
:. Писмена реч
За нас
:. Всичко за LiterNet
Настройки: Разшири Стесни | Уголеми Умали | Потъмни | Стандартни

БЪЛГАРСКИ ЕЗИК ЗА 11. КЛАС И БЪЛГАРСКИ ЕЗИК ЗА 12. КЛАС НА ИЗДАТЕЛСТВО "БУЛВЕСТ" - НОВАТОРСТВО И ТРАДИЦИИ

Нелида Перянова

web

Динамично развиващата се социокултурна реалност в България и в света предполага промени и в културнообразователната област Български език и литература, и в учебниците. Тенденциите за разгърната комуникация обуславят появата на нови и различни по своя модел учебни помагала, сред които са и настоящите дидактически произведения.

Авторският колектив, утвърдил се в учебникарската практика със своите помагала за прогимназиалната училищна степен, за 9. и 10. клас, продължава целенасочената работа за създаване на учебници, чрез които се преодолява самоцелното усвояване на лингвистична информация. Ясна е целта да се подпомогне развиването на комуникативните способности на единайсетокласниците и дванайсетокласниците при създаване на различни текстове, използвани в отделните социокомуникативни сфери.

Съдържанието на помагалата отговаря на Учебната програма за 11. и за 12. клас, съоразено е с учебните часове по български език и съответства на държавните образователни изисквания.

Структурата на двете помагала е ясна и добре ориентира както в намеренията на авторите да актуализират изученото и постепенно да въведат специфичната нова материя, така и да подпомогнат учениците в самостоятелната им работа. Разпределението на учебното съдържание в основни модули отговаря на едно от основните изисквания от ДОИ за системност, последователност, приемственост.

Към днешна дата обучението по български език в гимназиалната степен се нуждае от реабилитация чрез увеличаване на предвидените часове. И ако тези, от които зависи ясното регламентиране на учебния процес и на учебните програми, навярно са затруднени да реагират бързо, то авторите на двете помагала на издателство „Булвест 2000“ са намерили вярната и подходяща формула да поднесат задължителното учебно съдържание в концентриран вид, без да се прави компромис с качеството, без да се губи визията за крайната цел на обучението по български език, а именно - успешната реализация на младата личност в сферата на комуникацията, разбирана като комплексно и глобално явление в съвременния свят.

Първите раздели, определени за повторение и разширение на знанията, предоставят изключително интересни текстове (научни, художествени, ученически). Целенасочените въпроси осигуряват задълбочен и детайлен анализ на текстовете и осъществяват междупредметните връзки. Това впечатление се потвърждава и от сполучливите формулировки за интерпретативни съчинения, съобразени с изучавания литературен материал или насочени към хуманитарни проблеми, значими за учениците от 11. клас. Умело се съчетават езикови задачи, насочени към характеристика на текстовете по отношение на кохерентност и жанрова специфика, със задачи за анализ на правописни, лексикални и други езикови неточности. Истинско улеснение за всеки учител би бил предложеният вариант за тест в помагалото за 12. клас, с който се проверява входното равнище, а също и скалата за оценяване в края на помагалото. Стегнато и целенасочено са припомнени социокултурните сфери, като традиционно за авторите е поставянето на акцента върху изключително добре подбраните текстове, тематично близки до интересите на съвременните младежи. Добре обмислени са зададените след текстовете въпроси, насочващи към същностни характеристики на социокултурните сфери, за които са предназначени. Преговорът завършва с обобщителни упражнения, в които прави впечатление умелият баланс между анализационни задачи и задачи, свързани със създаване на текст (виж зад. 43., с. 22. в Помагало за 12. клас).

Вторият и третият раздел от помагалото за 11. клас съдържат текстове, използвани в институционалната и медийната сфера, както и множество задачи за анализ, създаване и редактиране на такива текстове. Удивително точно се съчетава теоретичното открояване на функциите на термините, на клишетата, на граматичните особености с указанията за практическа работа върху такива текстове. Работата над съдържателните, структурните и функционалните особености на текстовете е предпоставка за подобряване на езиковата подготовка, но и за социалната и личностната идентификация на подрастващите. Текстовете от медийната сфера предизвикват определен интерес, представляват провокация със своята актуалност по отношение на теми и гледни точки. Въпросите към задачите са интересни с възможността да се осъществяват съпоставки във връзка с изказани тези и приведени аргументи. Композицията на урочните статии, стратегиите за поднасяне на учебното съдържание се запазват, но е виден стремежът към усъвършенстване на подхода и съобразяване с личностното израстване на учениците, променената им роля на зрелостници, навлизащи в реалния живот. Вторият раздел на помагалото за 12. клас - „Езикът като система“, насочва към осмисляне на езика като „универсално средство“, предназначението на което е „да служи за удовлетворяване на различни човешки потребности“. Изнесените под линия думи с техните значения правят впечатление с разнообразието и актуалността си по отношение на съвременните речеви практики. Точно и разбираемо са обяснени нови термини, свързани със знаковия характер на езика и с неговата нормативност. Графично добре е представено отношението между езиковите единици от различните равнища.

Третият раздел насочва вниманието към основен проблем като този - доколко общуването е успешно, т.е. за отношението между текст и дискурс, за умението да се прави дискурсен анализ с цел успешно участие в комуникацията. Достъпността на информацията е осъществена чрез разнообразни текстове, насочващи въпроси и възможност за самостоятелна изява на учениците.

Този и предходните раздели в помагалото за 12. клас, както и годишният преговор в помагалото за 11. клас, предлагат обобщителна част, осигуряваща възможност на по-високо равнище да се повторят основните научни тези, което позволява на учениците да проверят сами усвояването на знанията и прилагането им. Тенденцията е да се преодолее абстрактността по отношение на предложената теория и да се постигне убедително практическо звучене. Съотношението между репродуктивни и творчески задачи е добре балансирано, като не са забравени и онези ученици, които проявяват подчертан интерес към учебния предмет.

Последните раздели имат ясно изразен практико-приложен характер, което прави помагалата атрактивни и осигурява максимална самостоятелност на учениците, както и условия за подготовка върху писането на ученически текстове и усъвършенстване на писмената култура. Разделът „Текст и учебна дейност“ в помагалото за 12. клас на практика дава алгоритъма за създаване на план-тезис, а оттам и за писане на литературноинтерпретативно съчинение. Положителна тенденция в учебното помагало е предлагането на механизъм за писане на есе - любим текст за повечето ученици, виждащи в този жанр средство за себереализация, но и жанр, който трябва да дисциплинира мисленето и езиковото поведение на подрастващите, за което се изисква системно обучение. Предлаганите от авторите ученически есета спомагат за критичното и аналитичното мислене на дванайсетокласниците и са добър ориентир в самостоятелните им занимания.

Петият раздел - „Текст и социална реализация“ (12. клас), умело съчетава реалността, свързана с навлизането на зрелостниците в социалната сфера, и обучението за създаване на умения за писане на текстове документи. Предложени са изключително добри образци, съобразени с европейските стандарти в съдържателно и в графично отношение. Впечатляващо е решението на авторите да предложат образец за подготовка за интервю при кандидатстване за работа. Съпътстващите въпроси реално открояват същественото при попадане в конкретната ситуация.

Стремежът на помагалата е да бъдат книги за самостоятелна подготовка, а тази цел е съобразена с възрастовите и познавателните способности на учениците от 11. и 12. клас. Много от упражненията определено предоставят методи и стратегии за учене, насочвайки към алгоритъм за подобряване на качеството на създадените текстове. Материалите, с които се работи, въпросите и задачите са голямо улеснение за младите преподаватели и за всички, които искат да бъдат сигурни във възможностите на текстовете за разнообразна езикова работа.

Опростената графика и структура на помагалата ги правят лесни и приятни за работа.

Полезността и ефективността на всяко учебно помагало могат да се анализират и оценят поне след едногодишно обучение, но традициите, които следват авторите, потенциално заложените добри методически решения за поднасяне на учебния материал безспорно правят помагалата по български език за 11. и 12. клас с автори проф. Кирил Димчев, доц. д-р Ина Комарска и д-р Ангел Петров на издателство „Булвест 2000“ едни съвременни и модерни учебникарски пособия, които ще се утвърдят в училищната практика.

 


Димчев, К., И. Комарска, А. Петров. Български език за 11. клас. София, Булвест 2000, 2003.
Димчев, К., И. Комарска, А. Петров. Български език за 12. клас. София, Булвест 2000, 2003.

 

 

© Нелида Перянова
=============================
© Български език и литература (електронна версия), 2003, № 6
© Електронно списание LiterNet, 31.03.2004, № 3 (52)

Други публикации:
Български език и литература, 2003, № 6.