Издателство
:. Издателство LiterNet  Електронни книги: Условия за публикуване
Медии
:. Електронно списание LiterNet  Електронно списание: Условия за публикуване
:. Електронно списание БЕЛ
:. Културни новини   Kултурни новини: условия за публикуване  Новини за култура: RSS абонамент!  Новини за култура във Facebook!  Новини за култура в Туитър
Каталози
:. По дати : Март  Издателство & списание LiterNet - абонамент за нови публикации  Нови публикации на LiterNet във Facebook! Нови публикации на LiterNet в Twitter!
:. Електронни книги
:. Раздели / Рубрики
:. Автори
:. Критика за авторите
Книжарници
:. Книжен пазар  Книжарница за стари книги Книжен пазар: нови книги  Стари и антикварни книги от Книжен пазар във Facebook  Нови публикации на Книжен пазар в Twitter!
:. Книгосвят: сравни цени  Сравни цени с Книгосвят във Facebook! Книгосвят - сравни цени на книги
Ресурси
:. Каталог за култура
:. Артзона
:. Писмена реч
За нас
:. Всичко за LiterNet
Настройки: Разшири Стесни | Уголеми Умали | Потъмни | Стандартни

КУРСОВЕ, ЧЕТЕНИ ОТ ПРОФ. П. БИЦИЛИ В ИСТОРИКО-ФИЛОЛОГИЧЕСКИЯ ФАКУЛТЕТ
(според Разписа на лекциите на Софийския университет)

Галина Петкова

web

Лекционните курсове, водени от П. Бицили в битността му на редовен професор и титуляр на Катедрата по нова и най-нова история на Историко-филологическия факултет на Софийския университет, неизменно интересуват биографите му. Частична информация за тях може да се намери в изданията на Алманаха на Софийския университет, отпечатани по повод на петдесетгодишнината на Университета (Алманах на СУ 1940: 58) и на стогодишния му юбилей (Алманах на СУ 1988: 212-213). В животописното и книгописното сведение за професора от 1988 г. са отразени лекционните му курсове между 1941 и 1948 г.

Цялостен списък на курсовете лекции, четени от П. Бицили в Софийския университет между 1924 и 1948 г., предлага А. Мешчерски в своята "Биобиблиография на проф. П. Бицили" от 1954 г. (Мешчерски 1954: 17-19). Изброените седемдесет и осем заглавия са на руски език. Източник, по който е осъществена или с който е съобразена подредбата, не е посочен. Впоследствие този рускоезичен вариант се възпроизвежда дословно в изданията, публикуващи част от ръкописа на А. Мешчерски (Бицили 2000: 584-586), или в изследванията, опиращи се на неговата "Биобиблиография" (Бирман 2006: 678-680). Превод на български език на същия списък е включен във встъпителната статия "Пьотр Михайлович Бицили" (датирана с 1985 г.) на Д. Дочев към осъщественото от него през 1994 г. издание на трудове на П. Бицили "Европейската култура и Ренесансът. Избрани студии" (Дочев 1994: 16-18). От изложението се разбира, че номерацията на изброените заглавия отразява последователността на курсовете във времето (Дочев 1994: 16), същото твърди и М. Бирман (2006: 678). М. Велева в текста си "П. М. Бицилли в Софийския университет" (първата му публикация е през 1995 г.) прави опит да обвърже диренията за лекционните курсове с университетските специализирани издания и документация - протоколи на Академическия съвет, Алманаха на Софийския университет и Разписа на лекциите (Велева 2004: 74). Тези извори обаче, съдейки по цитираните от нея българоезични заглавия на лекционни курсове на П. Бицили (Велева 2004: 75-76), остават по-скоро изброени, отколкото използвани като "база данни".

Сведения за четенията в Софийския университет (заглавия и информация за тях: име на лектора и академичната му длъжност, седмичен хорариум на предмета, ден, час и място на провежданото занятие) се публикуват в излизащите всеки семестър двуезични (на български и на френски език) Разписи на лекциите. В последните може да се открие изчерпателна фактология и за преподавателската заетост на проф. Бицили, в това число и за названията на неговите курсове през различните учебни години, утвърждавани от Академическия съвет1.

Предложеният тук списък от заглавия - на български и на френски - е съставен според издадените от Университета и запазени в Университетската библиотека Разписи на лекциите. Освен че възпроизвежда заглавията на курсовете, така както те са били оповестени в българското академично и обществено пространство, списъкът прецизира тяхната хронология, доколкото рускоезичният вариант е с разместена такава, и въвежда непознати досега формулировки като "Четене и тълкуване писмата на Петрарка" (учебната 1929/1930 г.) или "Мартин Лутер" (учебната 1930/1931 г.).

Подписът върху корицата на Разписа на лекциите за летния семестър на учебната 1924-1925 е на проф. Боян Пенев. Екземплярът се пази в Университетската библиотека "Св. Климент Охридски".

 

Във времето лекционната практика на професора се случва сякаш "на пулсации": формулировките на курсове, предлагани в рамките на съседни семестри, без да са идентични, назовават материал, който се представя според логики, по-скоро метонимични, отколкото зависими единствено от хронологията. Допълнителността на курсовете един спрямо друг е валидна дотогава, докато вероятно вниманието не се пренасочи от едно тематично поле към друго.

Списъкът със заглавия показва, че П. Бицили "от катедра" не преподава филология, още по-конкретно - руска филология, интересите му в тази област се реализират в редицата публикации с езиковедска и литературоведска насоченост. Границата с областта на лектора по руска литература в специалността славянска филология в рамките на същия Историко-филологически факултет - проф. М. Попруженко (1866-1944) е спазена, може би не само заради различните "научни направления", както бихме се изразили днес. Курс, в чието заглавие стои обтекаемото "руска култура" ("История на руската култура през първата половина на ХІХ в."), Бицили изнася съвсем в началото на своите преподавания в Софийския университет - през летния семестър на учебната 1924/1925 година. Сходно название се появява едва след събитията от 9.ІХ.1944 г., когато през летния семестър на учебната 1944/1945 се чете "История на руската култура през ХІХ век". През следващата учебна 1945/1946 година курсът вече е със собствено "историческа" формулировка: "Обществени движения в Русия от епохата на великите реформи до 1914 г.". Същото заглавие с известни модификации фигурира сред четенията, водени от професора до края на преподавателската му дейност през 1948 г. Рискувам да предположа, че говоренето "от катедра" за руска история, върху която през периода 1927-1937 г. изнася лекции проф. В. Мякотин (1867-1937), е повлияно от обстоятелствата след 9.ІХ.1944 г., когато на П. Бицили може да е "възложено" разработването и представянето на "руска проблематика". В този контекст е добре да се спомене и решението на Академическия съвет от началото на учебната 1946/1947 г. за отпечатване на труда на проф. П. Бицили "История на Русия от началото на ХІХ век до Великата октомврийска революция 1917 год., с оглед към обществените движения"2.

Каталогизираните заглавия на курсовете, както и семестърът и учебната година, се въвеждат с получерен шрифт, за да се оразличат от останалата информация, сред която са положени: име и фамилия, длъжност (редовен професор), седмичен хорариум на предмета, ден, час и място на провеждане на съответното занятия. Всяко подобно гнездо е точно копие на публикуваните на български и френски данни в Разписа за всеки семестър. Вижда се, че рематично са идентифицирани само "практическите упражнения", което може да означава, че тематичните названия се отнасят към лекционни курсове.

Заглавията на курсовете се възпроизвеждат като цяло в автентичния им вид. При българоезичните такива е нормализиран само правописът. Грапавините с членуванията или интерференцията с руския език (конструкции за време с предлога "в" вм. "през", съкращението "в. в." на формата за множествено число "векове" и др.), могат да бъдат белези, че формулировките принадлежат на самия П. Бицили.

Дребни корекции (правописни и пунктуационни) в заглавията на френски език не се обговарят. Несъответствията между заглавия на български и на френски не се коментират, но поставят въпроса кой, кои и колко са авторите на превода? Дали за превеждането на Разписа институционално не отговаря секретарят на Университета, който според тогавашния Закон за народното просвещение "трябва да има висше образование и административна опитност и да владее писмено френски език"3? Навсякъде в названията вековете се изписват с римски цифри. Фамилията на проф. Бицили - и на двата езика - е въведена по начина, по който е напечатана във всеки един от Разписите. Необходимите намеси, предприети от съставителя в заглавията на български и на френски език, са въведени в средни скоби. Подробен текстологичен коментар към заглавията може да се намери в публикацията, осъществена в издадения от Катедрата по руска литература на Факултета по славянски филологии на Софийския университет през 2013 сборник "Класика и канон в руската литература. Чуждият поглед" (Петкова 2013: 319-335 ).

Благодаря на Университетската библиотека "Св. Климент Охридски" в лицето на нейната заместник-директорка г-жа Биляна Яврукова за изключителното съдействие, оказано ми при работата с Разписите на лекциите, както и на колегата Малинка Велинова от катедра "Романистика" на Факултета по класически и нови филологии на Софийския университет за експертната консултация при нормализиране на френскоезичните заглавия.

 

 

Софийски университет. Разпис на лекциите

Université de Sofia, Bulgarie. Programme des cours

 

Разпис на лекциите за летния семестър на 1924-1925 учебна година (София: Печатница "Художник", 1925), стр. 10.

П. Бицили. - P. Bitsilli, prof. ord.

Църква и общество в Западна Европа през време на религиозните борби, 2 часа, пон. и ср., 15-16, ауд. № 12. - L`Église et la société occidentale (période des guerres de religion), 2 heures.

Семинарни упражнения, 1 час, втор., 15-16, аудит. № 12. - Séminaire, 1 heure.

История на руската култура през първата половина на ХІХ век, 1 час, четв., 15-16, аудит. № 12. - Histoire de la civilisation en Russie dans la première moitié du XIXe siècle, 1 heure.

 

Разпис на лекциите за зимния семестър на 1925-1926 учебна година (София: Печатница "Ив. К. Божинов" на Спас и Никола Ив. Божинови, 1925), стр. 10.

П. Бицилли - P. Bitsilli, prof. ord.

История на Англия през време на империализма (произход на Британската империя), 2 часа, пон. и пет., 15-16, ауд. № 44. - Histoire de l`Angleterre à l`époque de l`impérialisme (Origine de l`Empire britannique), 2 heures.

Обществото и държавата в Западна Европа през епохата на романтизма, 2 часа, ср. и съб., 15-16, ауд. 44. - La communauté et l`État de l`Europe occidentale à l`époque d[u] romantisme, 2 heures.

Исторически упражнения, 2 часа, четв., 15-16, историч[ески] институт. - Exercices d`histoire, 2 heures.

 

Разпис на лекциите за летния семестър на 1925-1926 учебна година (София: Печатница "Ив. К. Божинов" на Спас и Никола Ив. Божинови, 1926), стр. 9.

П. Бицилли - P. Bitsilli, prof. ord.

Политическите и социалните теории в Европа през първата половина на ХІХ век, 2 часа, пон. и пет., 15-16, ауд. № 44. - Les doctrines politiques et sociales en Europe dans la Ière moitié du XIXe siècle, 2 heures.

Британската колониална империя в ХХ век, 2 часа, ср. и съб., 15-16, ауд. № 44. - L`Empire colonial britannique au XXe siècle, 2 heures.

Исторически упражнения, 2 часа, четв., 15-17, историч[ески] институт. - Exercices d`histoire, 2 heures.

 

Разпис на лекциите за зимния семестър на 1926-1927 учебна година (София: Печатница "Художник", 1926), стр. 9.

П. Бицилли - P. Bizzilli, prof. ord.

История на Съединените държави, 2 часа, пон. и ср., 15-16, ауд. № 44. - Histoire des États-Unis d`Amérique, 2 heures.

Произход и развой на демокрацията в Западна Европа през Новото време (парламентаризъм и политически партии), 2 часа, вт. и четв., 15-16, ауд. 44. - Origines et développement de la démocratie en Europe contemporaine (régime parlementaire et partis politiques), 2 heures.

Исторически упражнения, 2 часа, пет., 15-17, историч[ески] институт. - Exercices historiques, 2 heures.

 

Разпис на лекциите за летния семестър на 1926-1927 учебна година (София: Печатница "Художник", 1927), стр. 9.

П. Бицилли - P. Bizzilli, prof. ord.

История на Съединените държави от времето на Гражданската война насам, 2 часа, пон. и ср., 15-16, ауд. № 44. - Histoire des États-Unis d`Amérique depuis la Guerre civile jusqu`à nos jours, 2 heures.

Политическа история на главните европейски държави през периода на демокрацията и на парламентарния режим, 2 часа, вт. и четв., 15-16, ауд. № 44. - Histoire politique des principaux États de l`Europe (période de la démocratie et du régime parlementaire), 2 heures.

Исторически упражнения, 2 часа, пет., 15-17, историч[ески] институт. - Exercices historiques, 2 heures.

 

Разпис на лекциите за зимния семестър на 1927-1928 учебна година (София: Печатница "Художник", 1927), стр. 8.

П. Бицилли, ред. проф. (P. Bizzilli, prof. ord.)

История на Англия през времето на Революцията, 2 часа, вт. и пет., 9-10, ауд. № 40. - Histoire de l`Angleterre (la période de la Révolution), 2 heures.

Политическа и социална история на Франция през периода на абсолютизма, 2 часа, пон. и ср., 9-10, ауд. 40. - Histoire politique et sociale de la France (période de la monarchie absolue), 2 heures.

Исторически упражнения, 2 часа, по споразумение, историч[ески] институт. - Exercices historiques, 2 heures.

 

Разпис на лекциите за летния семестър на 1927-1928 учебна година (София: Печатница "Художник", 1927), стр. 7-8.

П. Бицилли, ред. проф. (P. Bizzilli, prof. ord.)

История на Франция в царуването на Лудвиг ХІV, 2 часа, ср. и пет., 9-10, ауд. № 40. - Histoire de [la] France à l`époque de Louis XIV, 2 heures.

История на Английската революция, 2 часа, четв. и съб., 9-10, ауд. 40. - Histoire de la Révolution anglaise, 2 heures.

Периодизация на новата история, 1 час, съб., 8-9, ауд. № 40. - Périodes de l`histoire modernе, 1 heure.

Семинарни упражнения, 2 часа, по споразумение, историч[ески] институт. - Exercices historiques, 2 heures.

 

Разпис на лекциите за зимния семестър на 1928-1929 учебна година (София: Печатница "Художник", 1928), стр. 8.

П. Бицилли, ред. проф. (P. Bizilli, prof. ord.)

История на европейската политическа система в ХVІІІ и първата половина на ХІХ в., 4 часа, пон., вт., 10-11, и съб., 9-11, ауд. № 40. - Histoire diplomatique de l`Europe au ХVІІІe siècle et dans la Ière moitié du XIXe siècle, 4 heures.

Историческа терминология, 1 час, четв., 10-11, ауд. № 40. - Tеrminologie historique, 1 heure.

Практически упражнения, 2 часа, по споразумение, историч[ески] институт. - Еxercices historiques, 2 heures.

 

Разпис на лекциите за летния семестър на 1928-1929 учебна година (София: Печатница "Художник", 1929), стр. 8.

П. Бицилли, ред. проф. (P. Bizzilli, prof. ord.)

История на европейската политическа система от Виенския до Берлинския конгреси (1815-1878), 4 часа, пон., вт., 10-11, и съб., 9-11, ауд. № 40. - Histoire diplomatique de l`Europe depuis le Congrès de Vienne jusqu`au Congrès de Berlin, 4 heures.

Англо-саксонският свят през ХІХ и ХХ в. (Англия, Британската империя и Съединените държави), 1 час, четв., 10-11, ауд. № 40. - Évolution du monde anglo-saxon au[x] XIXe et XXe siècles ([l`]Angleterre, l`Empire Britannique et les États-Unis), 1 heure.

Практически упражнения, 1 час по споразумение, историч[ески] институт. - Еxercices historiques, 1 heure.

 

Разпис на лекциите за зимния семестър на 1929-1930 учебна година (София: Печатница "Художник", 1929), стр. 8.

П. Бицилли, ред. проф. (P. Bizzilli, prof. ord.)

История на европейската политическа система. Период на империализма (1878-1914), 3 часа, пон., вт. и четв., 10-11, ауд. № 40. - Histoire diplomatique de l`Europe; période de l`impérialisme (1878-1914), 3 heures.

Политическата и социална еволюция на Англия в Най-новото време, 2 часа, съб., 9-11, [ауд.] № 40. - Évolution politique et sociale de l`Angleterre contemporaine, 2 heures.

Четене и тълкуване писмата на Петрарка, 2 часа, по споразумение, историч[ески] институт. - Lecture et interprétation des Lettres de Pétrarque, 2 heures.

 

Разпис на лекциите за летния семестър на 1929-1930 [учебна] година (София: Печатница "Художник", 1930), стр. 8.

П. Бицилли, ред. проф. (P. Bizzilli, prof. ord.)

Най-новата история на Англия, 2 часа, пон. и вт., 10-11, ауд. № 40. - Histoire de l`Angleterre. Période contemporaine, 2 heures.

История на европейската политическа система в надвечерието на световната война, 1 час, четв., 10-11, ауд. № 40. - Histoire politique de l`Europe à la veille de la guerre mondiale, 1 heure.

Политическите теории в ХVІІІ и в началото на ХІХ в., 2 часа, съб., 9-11, [ауд.] № 40. - Les doctrines politiques au XVIIIe et au début du XIXe siècle, 2 heures.

Четене и тълкуване писмата на Петрарка, 2 часа, по споразумение, историч[ески] институт. - Lecture et interprétation des Lettres de Pétrarque, 2 heures.

 

Разпис на лекциите за зимния семестър на 1930-1931 учебна година (София: Печатница "Художник", 1930), стр. 8

П. Бицилли, ред. проф. (P. Bizzilli, prof. ord.)

Наченки на съвременната култура: хуманизъм и Ренесанс, 4 часа, пон. и вт., 10-11 и съб., 9-11, ауд. № 40. - Les origines de la culture moderne: l`humanisme et la Renaissance, 4 heures.

Мартин Лутер, 1 час, четв., 10-11, ауд. № 40. - Martin Luther, 1 heure.

Практически упражнения, 2 часа, по споразумение, историч[ески] институт. - Еxercices pratiques, 2 heures.

 

Разпис на лекциите за летния семестър на 1930-1931 учебна год[ина] (София: Печатница "Графика", 1931), стр. 7.

П. Бицилли, ред. проф. (P. Bizzilli, prof. ord.)

История на европейската култура през ХV-ХVІ век, 4 часа, пон. и вт., 10-11, и съб., 9-11, ауд. № 40. - Histoire de la civilisation européenne au ХVe et au ХVІe siècle, 4 heures.

Социалните утопии от ХVІ век, 1 час, четв., 10-11, ауд. № 40. - Les utopies sociales du ХVІe siècle, 1 heure.

Практически упражнения, 2 часа, по споразумение, историч[ески] институт. - Еxercices pratiques, 2 heures.

 

Разпис на лекциите за зимния семестър на 1931-1932 учебна год[ина] (София: Печатница "Графика", 1931), стр. 7.

П. Бицилли, ред. проф. (P. Bizilli, prof. ord.)

Старият режим и революцията въ[в] Франция, 3 часа, пон., вт. и четв., 10-11 ауд. № 4. - L`Ancien Régime et la Révolution en France, 3 heures.

Историческите синтези от Вико насам, 2 часа, съб., 9-11, ауд. № 4. - Les synthèses historiques de Vico jusqu`à nos jours, 2 heures.

Практически упражнения, 2 часа, по споразум[ение], в историч[еския] инстит[ут]. - Еxercices pratiques, 2 heures.

 

Разпис на лекциите за летния семестър на 1931-1932 учебна год[ина] (София: Печатница "Графика", 1932), стр. 7.

П. Бицилли, ред. проф. (P. Bizilli, prof. ord.)

История на Великата френска революция, 3 часа, пон., вт. и четв., 10-11 ауд. № 5. - La grande révolution en France, 3 heures.

Историческите синтези в ХІХ и ХХ в. в., 2 часа, съб., 9-11, ауд. № 5. - Les synthèses historiques au[x] ХІХe et ХХe siècles, 2 heures.

Практически упражнения, 2 часа, по споразум[ение], в историч[еския] инстит[ут]. - Еxercices pratiques, 2 heures.

 

Разпис на лекциите за зимния семестър на 1932-1933 учеб[на] год[ина] (София: Печатница "Графика", 1932), стр. 7.

П. Бицилли, ред. проф. (P. Bizilli, prof. ord.)

История на европейската култура от края на Средните векове до началото на ХVІІІ в., 3 часа, пон., вт. и четв., 10-11, ауд. № 5. - Histoire de la civilisation européenne de la fin du Moyen Âge jusqu`au ХVІІІ[e] siècle, 3 heures.

Фактори на международните отношения в Ново време, 2 часа, съб., 9-11, ауд. № 5. - Facteurs des relations entre les peuples et les États dans l`histoire modernе et contemporaine, 2 heures.

Практически упражнения, 2 часа, по споразум[ение], в историч[еския] инстит[ут]. - Еxercices pratiques, 2 heures.

 

Разпис на лекциите за летния семестър на 1932-1933 учеб[на] год[ина] (София: Печатница "Графика", 1933), стр. 7-8.

П. Бицилли, ред. проф. (P. Bizilli, prof. ord.)

История на европейската култура през ХVІІ и ХVІІІ в. в., 3 часа, пон., вт. и ср., 10-11, ауд. № 5. - Histoire de la civilisation européenne au ХVІІe et au ХVІІІe siècle, 3 heures.

Политически учения в Новото време, 2 часа, съб., 9-11, ауд. № 5. - Les doctrines politiques dans l`histoire moderne et contemporaine, 2 heures.

Практически упражнения, 2 часа, по споразум[ение], в историч[еския] инстит[ут]. - Еxercices pratiques, 2 heures.

 

Разпис на лекциите за зимния семестър на 1933-1934 учеб[на] год[ина] (София: Печатница "Графика", 1933), стр. 8.

П. Бицилли, ред. проф. (P. Bizilli, prof. ord.)

Политическа и социална история на Европа през ХVІ до ХVІІІ в. в., 3 часа, пон., вт. и ср., 10-11, ауд. № 5. - Histoire politique et sociale de l`Europe, temps modernes, 3 heures.

Европейската култура в Най-новото време, 2 часа, съб., 9-11, ауд. № 5. - La civilisation de l`Europe contemporaine, 2 heures.

Практически упражнения, 2 часа, по споразум[ение], в историч[еския] инст[итут]. - Еxercices pratiques, 2 heures.

 

Разпис на лекциите за летния семестър на 1933-1934 учеб[на] год[ина] (София: Придворна печатница, 1934), стр. 7.

П. Бицилли, ред. проф. (P. Bizilli, prof. ord.)

Общество и държава в Европа през ХVІІІ в., 2 часа, пон. вт., 10-11, ауд. № 5. - La société et l`État en Europe au ХІХe siècle, 2 heures.

Европейската култура през втората половина на ХІХ в., 2 часа, съб., 9-11, ауд. № 5. - La civilisation de l`Europe contemporaine, 2 heures.

Четене и тълкуване на изворите[,] отнасящи се към историята на европейската култура в Най-ново време, 2 часа, по споразум[ение], в историч[еския] инст[итут]. - Еxercices historiques, 2 heures.

 

Разпис на лекциите за зимния семестър на 1934-1935 учеб[на] год[ина] (София: Придворна печатница, 1934), стр. 7.

П. Бицилли, ред. проф. (P. Bizilli, prof. ord.)

Политическа и социална история на Най-ново[то] време, 3 часа, пон., вт. и ср., 10-11, ауд. № 5. - Histoire politique et sociale des temps modernes, 3 heures.

Общественото мнение: еволюция на неговите форми; неговата роля в историческия живот през Новото време, 2 часа, съб., 9-11, ауд. № 5. - L`орinion publique: évolution de ses formes; son rôle dans la vie historique (période modernе et contemporaine), 2 heures.

Практически упражнения, 2 часа, по споразум[ение], в историч[еския] институт. - Еxercices pratiques, 2 heures.

 

Разпис на лекциите за летния семестър на 1934-1935 учеб[на] год[ина] (София: Придворна печатница, 1935), стр. 7.

П. Бицилли, ред. проф. (P. Bizilli, prof. ord.)

Политическа и социална история на Европа през Най-ново[то] време (края на ХІХ и началото на ХХ в.), 3 часа, пон., вт. и ср., 10-11, ауд. № 5. - Histoire politique et sociale de l`Europe à la fin du XIXe et au commencement du XXe siècle, 3 heures.

Общ характер на историческото развитие на Европа през Ново[то] време, 2 часа, съб., 9-11, ауд. № 5. - Caractère général du développement historique de l`Europe (période modernе et contemporaine), 2 heures.

Практически упражнения (ІІ), 2 часа, по споразум[ение], в историч[еския] институт. - Еxercices pratiques, 2 heures.

 

Разпис на лекциите за зимния семестър на 1935-1936 учеб[на] год[ина] (София: Печат "Графия" - Цанков, 1935), стр. 7-8.

П. Бицилли, ред. проф. (P. Bizilli, prof. ord.)

История на Европа в началото на Новото време: образуване на народите и на големите държави, 3 часа, пон., вт. и ср., 10-11, ауд. № 5. - Histoire de l`Europe au début de l`époque moderne: formation des nationalités et des grands États, 3 heures.

Хуманизъм и наченки на Възраждането, 1 час, пон., 8-9, ауд. № 5. - L`humanisme et les débuts de la Renaissance, 2 heures4.

Френското общество през ХVІІІ в., 2 часа, съб., 9-11, ауд. № 5. - La société française au XVIIIe siècle, 2 heures.

Тълкуване на текстове, отнасящи се към епохата на хуманизма, 1 час, по споразум[ение], в историч[еския] инст[итут]. - Interprétation de textes relatifs à l`histoire du mouvement humaniste, 1 heure.

 

Разпис на лекциите за летния семестър на 1935-1936 учеб[на] год[ина] (София: Печатница "Графия" - Стр. Цанков, 1935), стр. 7-8.

П. Бицилли, ред. проф. (P. Bizilli, prof. ord.)

История на Европа през ХV-ХVІ в., 3 часа, пон., вт. и ср., 10-11, ауд. № 5. - Histoire de l`Europe au[x] ХVe et ХVІ[e] siècles, 3 heures.

Политически теории през време на Възраждането и Реформацията, 1 час, пон., 8-9, ауд. № 5. - Les théories politiques à l`époque de la Renaissance et [de] la Réformation, 1 heure.

Европейското общество през ХІХ-ХХ в., 2 часа, съб. 9-11 ауд. № 5. - La société européenne au XIXe et au XXe siècle, 2 heures.

Тълкуване на текстове, отнасящи се към историята на Възраждането, 1 час, по споразумение, в историч[еския] институт. - Interprétation de textes relatifs à l`histoire de la Renaissance, 1 heure.

 

Разпис на лекциите за зимния семестър на 1936-1937 учеб[на] год[ина] (София: Печатница "Графия" - Стр. Цанков, 1936), стр. 7-8.

П. Бицилли, ред. проф. (P. Bizilli, prof. ord.)

Развой на европейската култура от края на Средновековието до Най-ново време, 3 часа, пон., вт. и ср., 10-11, ауд. № 5. - Le développement de la civilisation européenne dès la fin du Moyen Âge jusqu`à l`époque contemporaine, 3 heures.

Политическите теории през ХVІІ и ХVІІІ в., 1 час, пон., 8-9, ауд. № 5. - Les théories politiques au ХVІІе et au ХVІІІе siècle, 1 heure.

Калвин и Игнатий Лойола: тяхното време и тяхното дело, 2 часа, съб., 9-11, ауд. № 5. - Calvin et Ignace de Loyola; leur temps et leur oeuvre, 2 heures.

Четене и тълкуване на текстове, отнасящи се към политическите теории през ХVІІ и ХVІІІ в., 1 час, по споразумение, в историч[еския] институт. - Lecture et interprétation de textes relatifs à l`histoire des idées politiques au ХVІІе et au ХVІІІе siècle, 1 heure.

 

Разпис на лекциите за летния семестър на 1936-1937 учеб[на] год[ина] (София: Печатница "Графия" - Стр. Цанков, 1937), стр. 7-8.

П. Бицилли, ред. проф. (P. Bizilli, prof. ord.)

История на европейската култура през Най-ново[то] време, 4 часа, пон., вт., ср. и съб., 10-11, ауд. № 5. - Histoire de la civilisation européenne dans les temps modernes, 4 heures.

Философия на историята от Вико до нашето време, 2 часа, съб., 11-13, ауд. № 5. - La philosophie de l`histoire de Vico jusqu`à nos jours, 2 heures.

Практически упражнения, 1 час, по споразумение, в истор[ическия] институт. - Exercices d`histoire, 1 heure.

 

Разпис на лекциите за зимния семестър на 1937-1938 учеб[на] год[ина] (София: Печатница "Графия" - Стр. Цанков, 1937), стр. 8.

П. Бицилли, ред. проф. (P. Bizilli, prof. ord.)

История на европейската култура през ХІХ в., 4 часа, пон. вт. ср. и четв., 10-11, ауд. № 5. - Histoire de la civilisation européenne au XIXe siècle, 4 heures.

Политическа и социална история на Англия през Ново[то] и Най-новото време, 2 часа, съб., 11-13, ауд. № 5. - Histoire politique et sociale de l`Angleterre à l`époque modernе et contemporaine, 2 heures.

Практически упражнения, 1 час, по споразумение, в истор[ическия] институт. - Exercices d`histoire, 1 heure.

 

Разпис на лекциите за летния семестър на 1937-1938 учеб[на] год[ина] (София: Печатница "Графия" - Стр. Цанков, 1938), стр. 8.

П. Бицилли, ред. проф. (P. Bizilli, prof. ord.)

История на европейската култура през втората половина на ХІХ в. и началото на ХХ в., 4 часа, пон., вт. и ср., 10-11, ауд. № 5 и съб. 10-11 ауд. № 4. - Histoire de la civilisation européenne pendant la 2ème moitié du XIXe siècle et au commencement du XXe siècle, 4 heures.

Политическа и социална история на Англия през Най-новото време, 2 часа, съб., 11-13, ауд. № 5. - Histoire politique et sociale de l`Angleterre à l`époque contemporaine, 2 heures.

Практически упражнения, 1 час, по споразумение, в истор[ическия] институт. - Exercices d`histoire, 1 heure.

 

Разпис на лекциите за зимния семестър на 1938-1939 учеб[на] год[ина] (София: Печатница "Графия" - Стр. Цанков, 1938), стр. 8.

П. Бицилли, ред. проф. (P. Bizilli, prof. ord.)

Старият режим и Революцията, 3 часа, пон., вт. и ср., 10-11, ауд. № 5. - L`Ancien régime et la Révolution, 3 heures.

Произход на народностите и националните държави в Западна Европа, 3 часа, четв., 10-11, и съб. 11-13 ауд. № 5. - Les origines des nationalités et des États nationaux en Europe occidentale, 3 heures.

Практически упражнения, 1 час, по споразумение, в истор[ическия] институт. - Exercices d`histoire, 1 heure.

 

Разпис на лекциите за летния семестър на 1938-1939 учеб[на] год[ина] (София: Печатница "Графия" - Стр. Цанков, 1939), стр. 8.

П. Бицилли, ред. проф. (P. Bizilli, prof. ord.)

История на Франция през времето на консулството и империята, 3 часа, пон., вт. и ср., 10-11, ауд. № 5. - Histoire de la France pendant le Consulat et l`Empire, 3 heures.

Социална еволюция на европейските народи през Ново[то] и Най-ново[то] време, 3 часа, четв., 10-11, и съб., 11-13, ауд. № 5. - Évolution sociale des peuples à l`époque moderne et contemporaine, 3 heures.

Практически упражнения, 1 час, по споразумение, в истор[ическия] институт. - Exercices d`histoire, 1 heure.

 

Разпис на лекциите за зимния семестър на учеб[ната] 1939/1940 година (София: Книгоиздателство и печатница "Х. Г. Данов", 1939), стр. 7.

П. Бицилли, ред. проф. (P. Bizilli, prof. ord.)

Произход и развитие на демократическия режим в Европа, 4 часа, пон. вт. ср. и четв., 10-11, ауд. № 5. - Les origines et l`évolution du régime démocratique en Europe, 4 heures.

Държава и общество през ХVІІІ в., 2 часа, съб., 11-13, ауд. № 5. - L`État et la société au ХVІІІe siècle, 2 heures.

Практически упражнения, 1 час, по споразумение, в историческия институт. - Exercices pratiques, 1 heure.

 

Разпис на лекциите за летния семестър на учеб[ната] 1939/1940 година (София: Университетска печатница, 1940), стр. 8.

П. Бицилли, ред. проф. (P. Bizilli, prof. ord.)

Демокрацията в Европа след 1870 год., 4 часа, пон. вт. ср. и четв., 10-11, ауд. № 5. - La démocratie en Europe aprиs 1870, 4 heures.

Европейската политическа система от 1814 год. до 1914 год., 2 часа, съб., 11-13, ауд. № 5. - Le systиme politique européen de 1814 à 1914, 2 heures.

Практически упражнения, 1 час, по споразумение, в историческия институт. - Exercices pratiques, 1 heure.

 

Разпис на лекциите за зимния семестър на учеб[ната] 1940/1941 година (София: Университетска печатница, 1940), стр. 7.

П. Бицилли, ред. проф. (P. Bizilli, prof. ord.)

Европа през ХVІІ в., 3 часа, пон., вт. и ср., 10-11, ауд. № 5. - [L`]Europe au XVIIe siècle, 3 heures.

Основни проблеми на новата история, 2 часа, съб., 11-13, ауд. № 5. - Les problèmеs fondamentaux de l`histoire moderne et contemporaine, 2 heures.

Практически упражнения, 2 часа, по споразумение, в историческия институт. - Еxercices pratiques, 2 heures.

 

Разпис на лекциите за летния семестър на учеб[ната] 1940/1941 година (София: Университетска печатница, 1941), стр. 7-8.

П. Бицилли, ред. проф. (P. Bizilli, prof. ord.)

Европа през ХVІІІ в., 3 часа, пон., вт. и ср., 10-11, ауд. № 5. - L`Europe au XVIIIe siècle, 3 heures.

Религиозно-обществени движения в Европа в Новото време, 2 часа, съб., 11-13, ауд. № 5. - Les mouvements religieux et sociaux en Europe dans les temps modernes, 2 heures.

Практически упражнения, 2 часа, по споразумение, в историческия институт. - Еxercices pratiques, 2 heures.

 

Разпис на лекциите за зимния семестър на учеб[ната] 1941/1942 учебна година (София: Университетска печатница, 1941), стр. 7.

П. Бицилли, ред. проф. (P. Bizilli, prof. ord.)

Краят на Средновековието и наченки на Новото време, 3 часа, пон., вт. и ср., 10-11, ауд. № 5. - La fin du Moyen Âge et les débuts de l`Âge Moderne, 3 heures.

Колонизация на С[еверна] Америка и произход на Съединените щати, 2 часа, съб., 11-13, ауд. № 5. - La colonisation de l`Amérique du Nord et les origines des États-Unis, 2 heures.

Практически упражнения, 2 часа, по споразумение, в историческия институт. - Еxercices, 2 heures.

 

Разпис на лекциите за летния семестър на учеб[ната] 1941/1942 година (София: Университетска печатница, 1942), стр. 7.

П. Бицилли, ред. проф. (P. Bizilli, prof. ord.)

История на Европа през първата половина на ХІХ в., 3 часа, пон., вт. и ср., 10-11, ауд. № 5. - Histoire de l`Europe pendant la première moitié du XIXe siècle, 3 heures.

Европейската култура през ХVІ в., 2 часа, съб., 11-13, ауд. № 5. - La civilisation européenne au ХVІe siècle, 2 heures.

Практически упражнения, 2 часа, по споразумение, в историческия институт. - Еxercices pratiques, 2 heures.

 

Разпис на лекциите за зимния семестър на учеб[ната] 1942/1943 година (София: Университетска печатница, 1942), стр. 7-8.

П. Бицилли, ред. проф. (P. Bizilli, prof. ord.)

История на Европа от 1848 до 1878 г., 3 часа, пон., вт. и ср., 10-11, ауд. № 5. - Histoire de l`Europe dе 1848 а 1878, 3 heures.

Обществения[т] живот в Европа през ХVІІІ в., 2 часа, съб., 11-13, ауд. № 5. - La vie sociale en Europe au XVIIIe siècle, 2 heures.

Практически упражнения, 2 часа, в историческия институт. - Еxercices pratiques, 2 heures.

 

Разпис на лекциите за летния семестър на учеб[ната] 1942/1943 година (София: Университетска печатница, 1943), стр. 7.

П. Бицилли, ред. проф. (P. Bizilli, prof. ord.)

История на Европа от 1878 до 1904 г., 3 часа, пон., вт. и ср., 10-11, ауд. № 5. - Histoire de l`Europe dе 1878 а 1904, 3 heures.

Рухване на стария режим въ[в] Франция, 2 часа, съб., 11-13, ауд. № 5. - La chute de l`Ancien Régime en France, 2 heures.

Практически упражнения, 2 часа, по споразумение, в историческия институт. - Еxercices pratiques, 2 heures.

 

Разпис на лекциите за зимния семестър на учеб[ната] 1943/1944 учебна година (София: Университетска печатница, 1943), стр. 7.

П. Бицилли, ред. проф. (P. Bizilli, prof. ord.)

Наченки на Новото време, 3 часа, пон., вт. и ср., 10-11, ауд. № 5. - Débuts de l`Âge Moderne, 3 heures.

Френската революция в очите на съвременниците й, 2 часа, съб., 11-13, ауд. № 5. - La Révolution française vue par les contemporains, 2 heures.

Упражнения, 2 часа. - Еxercices, 2 heures.

 

Разпис на лекциите за летния семестър на учебната 1943/1944 година.

Не е издаден5.

 

Разпис на лекциите за зимния семестър на учебната 1944/1945 година.

Не е издаден6.

 

Разпис на лекциите за летния семестър на учебната 1944/[19]45 г[одина] (София: Университетска печатница, 1945), стр. 8.

П. Бицилли, ред. проф.

История на Европа през ХVІ век, 3 часа.

История на руската култура през ХІХ, 2 часа.

Практически упражнения, 2 часа.

 

Разпис на лекциите за зимния семестър на учебната 1945/[19]46 г[одина] (София: Университетска печатница, 1945), стр. 6.

П. Бицилли, ред. проф.

История на Западна Европа от Френската революция до 1848 г., 3 часа.

Обществени движения в Русия от епохата на великите реформи до 1914 г.7, 2 часа.

Практически упражнения, 2 часа.

 

Разпис на лекциите за лятното полугодие на учебната 1945/[19]46 г[одина] (София: Университетска печатница, 1946), стр. 7.

П. Бицилли, ред. проф. (P. Bitzilli, prof. ord.)

Западният свят през втората половина на ХІХ век - ера на капитализма и империализма, 4 часа, пон. 9-11, пет., 11-13, ауд. № 5. - Le monde occidental pendant la seconde moitié du XIXe siècle - époque du capitalisme et de l`impérialisme.

Обществени движения в Русия от 1881 до 1914 г., 1 час, ср., 11-12, ауд. № 5. - Mouvements sociaux en Russie de 1881 à 1914.

Практически упражнения, 2 часа, четв., 9-11, в семинарната зала. - Еxercices pratiques.

 

Разпис на лекциите за зимния семестър на учебната 1946-1947 учебна година.

Не е издаден8.

 

Разпис на лекциите за лятното полугодие на уч[ебната] 1946-[19]47 год[ина], стр. 4.

П. Бицилли, ред. проф.

История на Европа от края на ХІХ век до Втората световна война, 3 ч., понеделник 9-11 ч., сряда, 11-12 ч., ауд. 5.

Основни проблеми на новата и най-новата история, 2 ч., петък, 11-13 ч., ауд. 5.

Семинарни упражнения, 2 ч., четвъртък, 9-11 ч., в семинара.

 

Разпис на лекциите. Зимен семестър 1947/1948 учебна година (София: Университетска печатница, 1947), стр. 8.

П. Бицили, ред. проф. (P. Bitzilli, prof. ord.)

Краят на стария режим в[ъв] Франция, 3 часа. - La fin de l`Ancien Régime en France, 3 heures.

Обществени движения в Русия през ХІХ и началото на ХХ век, 2 часа. - Les mouvements sociaux en Russie pendant le ХІХe et le commencement du ХХe siècle, 2 heures.

Практически упражнения, 2 часа. - Еxercices pratiques, 2 heures.

 

Разпис на лекциите. Летен семестър 1947/1948 учебна година (София: Университетска печатница, 1948), стр. 8.

П. Бицилли, ред. проф. (P. Bicili, prof. ord.)

Рухване на стария режим във Франция, 2 ч., ср., 14-16, ауд. 5. - L`écroulement de l`Ancien Régime en France, 2 heures.

Обществени движения в Русия през ХІХ и началото на ХХ век, 2 ч., ср., 11-12, и пет., 11-13, ауд. 5. - Les mouvements sociaux en Russie au cours du ХІХe et au début du ХХe siècle, 3 heures9.

Семинарни упражнения, 2 ч., съб., 17-19, ауд. 5 - Еxercices pratiques, 2 heures.

Съставител: Галина Петкова

 

 

БЕЛЕЖКИ

1. Сравняването на заглавията на четенията на проф. П. Бицили за учебната 1926/1927 г., приети от Академическия съвет и отразени в неговите решения, с тези от Разписа говори за идентичност на формулировките. Вж. Протокол № 27 от заседанието на АС на 9 юни 1926 г. относно зимния семестър на учебната 1926/1927 година (Архив на СУ, ф. 1 оп. 1, а.е. 49, л. 129-130) и Протокол № 10 от заседанието му на 18 януари 1927 г. относно летния семестър на учебната 1926/1927 година (Архив на СУ, ф. 1 оп. 1, а.е. 49, л. 85). [обратно]

2. Вж. по-долу бел. № 7 към Разписа на лекциите за зимния семестър на учебната 1945/1946 година. [обратно]

3. Вж. чл. 313 на Глава ІV "Персонал" на Подотдел "Е" "Университет" на Закона за народното просвещение (Закон за народното просвещение 1924: 97). [обратно]

4. Посоченият хорариум при заглавието на курса на български е "1 час", при превода на френски - "2 часа (2 heures)". Вероятно става дума за печатна грешка. [обратно]

5. На корицата на Разписа на лекциите за зимния семестър на учеб[ната] 1943/1944 година (София, 1943) на ръка е отбелязано: "Разпис за летния семестър не е издаван поради евакуацията". [обратно]

6. На корицата на Разписа на лекциите за летния семестър на учебната 1944/[19]45 г[одина] (София, 1945) на ръка е отбелязано: "Разпис за зимния семестър не е издаван поради войната след 9.ІХ.1944". [обратно]

7. Вероятно тези четения, повтарящи се и през следващите семестри, са в основата на последната издадена приживе книга на П. Бицили. В "Протокол № 3 за учебната 1946/[19]47 година" (Архив на Софийския университет, ф. 1, оп. 1, а.е. 56, л. 9) по т. В. "Доклади на деканите" при решенията за Историко-филологическия факултет е записано: "[...] т. 3. Да се напечата като № на "Университетската библиотека" трудът на проф. П. Бицили "История на Русия от началото на ХІХ век до Великата октомврийска революция 1917 год., с оглед към обществените движения", в размер 10 печатни коли". Книгата излиза под заглавието "История на Русия от началото на ХІХ-ия век до Втората революция (1917 год.). Вътрешна политика и обществени движения" в поредицата "Университетска библиотека" (№ 342) и е отпечатана в Университетската печатница през 1947 г. [обратно]

8. На бяла чиста страница в подшивката, преди началото на Разписа на лекциите за лятното полугодие на уч[ебната] 1946-[19]47 год[ина], който вероятно е издаден без отделна начална корица, на ръка с едър почерк е написано: "1946/[19]47 - летен" и е добавено: "Забел.: За зимния семестър на 1946/[1]947 разп[исът] не е излязъл" (подчертаното е на оригинала). [обратно]

9. Посоченият хорариум при заглавието на курса на български е "2 часа", при превода на френски - "3 часа (3 heures)". Вероятно става дума за печатна грешка. [обратно]

 

 

ЦИТИРАНА ЛИТЕРАТУРА

Алманах на СУ 1940: Алманах на Софийския университет "Св. Климент Охридски". Животописни и книгописни сведения за преподавателите. Второ издание. За петдесетгодишнината на Университета. 1888-1939. София: Придворна печатница, 1940.

Алманах на СУ 1988: Алманах на Софийския университет "Климент Охридски". 1939-1988. А-З". София: Университетско издателство "Климент Охридски", 1988.

Бирман 2006: Бирман, М. А. Штрихи к портрету ученого. Глава ІV. Профессор Софийского университета. // Бицилли, П. М. Избранные труды по средневековой истории: Россия и Запад. Москва: Языки славянских культур, 2006, 677-706.

Бицили 2000: Бицилли, П. М. Трагедия русской культуры: Исследования, статьи, рецензии. Сост., вступ. статья, коммент. М. Васильевой. Москва: Русский путь, 2000.

Велева 2004: Велева, М. Българската съдба на проф. П. М. Бицилли. София: Издателство "Гутенберг", 2004.

Дочев 1994: Дочев, Д. Пьотр Михайлович Бицили. // Бицили, П. М. Европейската култура и Ренесансът. Избрани студии. София: Анубис, 1994, 9-46.

Закон за народното просвещение 1924: Закон за народното просвещение. // Сборник от действующите закони по Министерството на народното просвещение. Официално издание на Министерството на народното просвещение. София: Държавна печатница, 1924, 11-130.

Мешчерски 1954: Мещерский, А. П. Библиография трудов профессора Петра Михайловича Бицилли с материалами для его биографии. София, 1954 [ръкопис]. Също: Saved Archives, 12.06.2012 <http://savedarchives.net/article/bio-bibliografiia-na-profpmbicilli> (28.10.2014).

Петкова 2013: Петкова, Г. Курсове, четени от проф. П. Бицили в Историко-филологическия факултет (според Разписа на лекциите на Софийския университет). // Класика и канон в руската литература. Чуждият поглед. Сборник текстове и документи. София: Факел, 2013, 219-335.

 

 

© Галина Петкова - публикация, подготовка на текста, редакция и бележки
=============================
© Електронно списание LiterNet, 28.10.2014, № 10 (179)

Други публикации:
Класика и канон в руската литература. Чуждият поглед. Сборник текстове и документи. София: Факел, 2013, 219-335.