Издателство
:. Издателство LiterNet  Електронни книги: Условия за публикуване
Медии
:. Електронно списание LiterNet  Електронно списание: Условия за публикуване
:. Електронно списание БЕЛ
:. Културни новини   Kултурни новини: условия за публикуване  Новини за култура: RSS абонамент!  Новини за култура във Facebook!  Новини за култура в Туитър
Каталози
:. По дати : Март  Издателство & списание LiterNet - абонамент за нови публикации  Нови публикации на LiterNet във Facebook! Нови публикации на LiterNet в Twitter!
:. Електронни книги
:. Раздели / Рубрики
:. Автори
:. Критика за авторите
Книжарници
:. Книжен пазар  Книжарница за стари книги Книжен пазар: нови книги  Стари и антикварни книги от Книжен пазар във Facebook  Нови публикации на Книжен пазар в Twitter!
:. Книгосвят: сравни цени  Сравни цени с Книгосвят във Facebook! Книгосвят - сравни цени на книги
Ресурси
:. Каталог за култура
:. Артзона
:. Писмена реч
За нас
:. Всичко за LiterNet
Настройки: Разшири Стесни | Уголеми Умали | Потъмни | Стандартни

ОБРАЗОВАНИЕ И Е-РЕСУРСИ В УЧЕБНА СРЕДА
(Обновяване на обучението на студенти по методика чрез разработване и внедряване на академично портфолио)

Владимир Атанасов

web

Неотдавна бях натоварен с привилегията да стана ръководител на научен проект, част от чиято тема е посочена в подзаглавието1. В това качество си позволявам да представя резултатите от проекта като опит за регламентиране на условията, за "документиране" на практиката и валидизиране на знанията при получаване на учителска правоспособност за студенти от специалностите Славянска филология и Българска филология.

Именно това ме провокира и за достигане до някои обобщения, които поставят осъществяването на проекта в контекста на образователната проблематика.

Проектът "Портфолио"2 не се вписва в парадигмата от инструменти, ако съществуват такива, за ревизиране на компоненти от социокултурния контекст, в който се осъществява, т.е. отливът на студенти от магистърските програми, непълноценното обучение по методика, липсата на система за устойчиво обвързване на теоретични занимания, хоспитиране и стаж, непоследователният контрол, нередките случаи за получаване на учителска правоспособност, която компрометира академичния капацитет на университета, субективните (и поради това компромисни) критерии за преподаване и изпитване, преподавателите, които с усилие се опитват или откровено не съумяват да превърнат учебния предмет български език и литература в достоен културен индикатор за зрелостта, и въобще средното образование на учениците, матурите, които все още не са станали реален вход за висшето училище, и олимпиадите, които попълват празнините на оскъднялото професионално самочувствие - "какви е деца раждала,/ ражда и днеска..." българската образователна система в съвременното й издание, не са негов предмет.

Изготвянето на "академично портфолио" по методика може да укрепи образователния авторитет на дисциплината при съществуването на "документи", които удостоверяват качеството на получените знания, изпълнените практически задачи и постигнатите резултати, "засечени" не само от преподавателя по методика, асистента - ръководител на стажа, но и преди всичко от самия студент, който ще разполага с цялата необходима информация, означаваща в хронология и етапи неговото професионално развитие. С други думи, идеята на проекта не се съдържа само в създаването на "папка" от формуляри, списъци, анализи, оценки и самооценки, а по-скоро в изграждане на "лична информационна банка", която може да се ползва от студента, от оценител, ръководство на факултет/департамент при режим на "повишаване на квалификацията", та дори и от бъдещ работодател (при добро желание).

Следователно една от споделените (граждански) цели на проекта "академично портфолио по методика" е разширяването на диалоговото поле или създаване на комуникативни зони, в които образователните процедури отчитат и удостоверяват за участниците определени равнища на качество - видимо, наблюдаемо и оценимо.

В проекта са предвидени три модула - по български език, по литература и по руски език, всеки от които очертава характеристиките на дисциплината. Последният от тях, по руски език, е разработен като е-вариант, за да индикира възможностите за използване на продукта от участниците в реално време и в условията на актуална учебна среда.

На следващите страници ще посоча някой от приложните, надяваме се - и приложими, аспекти на изследването по проекта, обяснимо поднесени в тезисен риторически ключ.

1. Цели

• Разработване и внедряване на модел за академично портфолио - пълен набор от изработени от студента в процеса на обучението му продукти (разработки от студенти на уроци с използване на ИКТ, методически описания и анализи на наблюдавани и изнесени уроци, курсови работи, реферати и др. в различни варианти в зависимост от етапите на изработването им), като инструмент за наблюдение на динамиката на качеството на обучението на студентите и за оценяване на напредъка, на постиженията им и на усвоените компетентности. За по-пълна картина на академичното развитие на студентите към това следва да се прибави и участието на студенти в методически конференции, награди, научнометодически текстове, публикувани в печата;

• Създаване на корпус от мултимедийни дидактически продукти за целите на обучението на студентите, придобиващи педагогическа правоспособност (дигитални записи на примерни откъси от уроци, добри практики на методи за работа в клас, апликации на похвати, фрагменти от научнометодически текстове, набор от полезни линкове към езикови, литературни, дидактически, организационни сайтове и т.н.);

• Обновяване на курсовете по методика, четени пред студенти от бакалавърска и магистърска степен, чрез използване на академичното портфолио и на корпус от мултимедийни дидактически продукти като инструменти на образователните технологии;

• Обновяване с иновативни практики на текущата и преддипломната педагогическа практика на студентите, придобиващи педагогическа правоспособност.

2. Резултати

• Проучване на нагласите и очакванията на студентите и учителите;

• Проучване и систематизиране на библиографски корпус3;

• Разработване модел за академично портфолио в три варианта (материален, електронен и смесен) като пълен набор от изработени от студента документи в процеса на обучението му (разработки на уроци с използване на ИКТ; методическо описание на урок; анализи на наблюдавани и изнесени уроци; курсови работи; реферати и др.). Разработеният модел дава възможност за наблюдение на динамиката и качеството на обучението на студентите, за оценяване на напредъка и на постиженията им, както и на усвоените компетентности. За по-пълна картина на академичното развитие на студентите в разработения модел се включва и участието на студенти в методически конференции, публични изяви, създаването на научнометодически и/или други текстове, публикувани в печата или мрежата; получени награди и пр.;

• Проведен обучителен семинар за работа в среда MOODLE с инструктор от неправителствената организация - "Бъдеще сега", по време на който бяха конструирани електронни версии на курсове по методика на обучението към ФСлФ (www.slav.uni-sofia.bg и електронно обучение към него);

• Включване на нови участници от различни целеви групи (учители, преподаватели) за работа в интерактивна среда;

• Обновяване с иновативни практики на лекциите и семинарните занятия, както и на текущата и преддипломната педагогическа практика на студентите, придобиващи педагогическа правоспособност;

• Обновяване на курсовете по методика на обучението по български език, по литература и по руски език, четени пред студенти от бакалавърска и магистърска степен, чрез използване на академичното портфолио;

• Стандартизиране на използваните в проекта понятия и термини.

Съвпадението на поставените цели и постигнатите резултати допуска да се мисли за относително висока степен на надеждност на предложения продукт.

3. Работни етапи

Проектът беше реализиран в три етапа, като обхвана и трите "степени" в практическата подготовка на студентите - хоспитиране, педагогическа практика и преддипломен педагогически стаж.

I етап - подготвителен (общ за трите сектора). Период: 15.05.-25.09.2009 г.:

o Уточняване на понятийния апарат от педагогиката и методиката, който ще бъде използван при конструиране на модела. Създаване на работен речник на проекта;

o Установяване на единиците на описанието;

o Разкриване на мястото на тези единици в описанието на академичното портфолио;

o Установяване на целевите групи по проекта (студенти от бакалавърски, магистърски и докторантски програми във ФСлФ на СУ "Св. Климент Охридски");

o Проучване на възможностите на ИT за създаване на електронен вариант на портфолиото и корпус от мултимедийни продукти.

• II етап - подготвителен (общ за трите сектора). Период: 25.09.-25.11.2009 г.:

o Изясняване на лингвистични и литературнотеоретични аспекти при конструиране на академичното портфолио;

o Изясняване на философските, дидактическите и методическите аспекти при конструиране на академичното портфолио;

o Съставяне на програми за спецкурсове по сектори, които ще използват събраните данни в академичното портфолио: методика на обучението по български език, методика на обучението по литература, методика на обучението по руски език. Съгласуване на тези програми с програми в университети извън страната;

o Подготовка и провеждане на обучителен семинар по проблемите на приложение на портфолиото в езиковото и литературното обучение в средното и висшето училище;

o Провеждане на апробация на модела за академичното портфолио със студенти от специалностите БФ и СлФ.

• III етап - изпълнение (по сектори). Период: 25.11.2009 г.-10.03.2010 г.

А) Български език: Изследователският колектив в сектора определи теоретичните и методологическите основания за конструиране на академично портфолио с информация за етапите, през които преминава подготовката на студента - бъдещ учител, информация за изявите му по време на хоспитиране, педагогически стаж, аудиторна заетост, самооценката на студента за собствената му работа като стажант, рефлексия върху трудностите и преодоляването им по време на методическата подготовка. Разработването на продукта се основава на убеждението, че портфолиото не е санкциониращ оценителски инструмент, а средство, чрез което се проследява навлизането на студентите в дидактическите и методическите проблеми на обучението по български език, както и важен компонент в подготовката им за учителска професия.

При апробацията на академичното портфолио по методика на обучението по български език беше установено, че то е полезно на студентите с оглед на подготовката и на бъдещата им професионална реализация в сферата на образованието. То съдейства за планомерното (контролирано) разширяване на извършваните дейности цели и за овладяване и надграждане на умения, свързани с успешното случване на педагогическото взаимодействие.

Приема се, че изготвеният продукт може да се използва като инструмент на формиращото оценяване, защото предполага проследяване на процеса на обучение на студентите в рамките на цялостната им подготовка за придобиване на педагогическа правоспособност.

Б) Литература: Изследователският колектив в сектора определи теоретичните и методологическите основания за конструиране на академично портфолио по етапи на подготовката на студентите за придобиване на педагогическа правоспособност (хоспитиране, педагогическа практика, преддипломен педагогически стаж), на аудиторната заетост, с акцент върху самооценката на студента за собствената му работа като стажант и (само)рефлексия върху трудностите и преодоляването им по време на методическата подготовка. Изграждането на модела даде възможности на студентите да композират свои коментарни текстове, обвързани с процесите на наблюдение и съ-участие в педагогическото общуване. Разработването на продукта също се основава на разбирането, че портфолиото не е санкциониращ оценителски инструмент, а средство, чрез което се проследява навлизането на студентите в дидактическата и методическата проблематика на обучението по литература, формите на организация на работата, както и важен компонент в подготовката им за учителска професия4.

В) Руски език: Изследователският колектив в сектора определи теоретичните и методологическите основания за конструиране на академично портфолио по етапи на подготовката на студентите за придобиване на педагогическа правоспособност (хоспитиране, педагогическа практика, преддипломен педагогически стаж), на аудиторната заетост, с акцент върху самооценката на студента за собствената му работа като стажант и (само)рефлексия върху трудностите и преодоляването им по време на методическата подготовка. Разработването на продукта също се основава на разбирането, че портфолиото не е санкциониращ оценителски инструмент, а средство, чрез което се проследява навлизането на студентите в дидактическите и методическите проблеми на обучението по руски език, както и важен компонент в подготовката им за учителска професия.

При апробацията на модела за академично е-портфолио се установи, че е-портфолиото пълноценно представя академичното и професионалното развитие и подготовка на студентите чрез събиране в електронен вид и анализ на материали, демонстриращи знания, компетентности, дейности и отношения. Неговите предимства са:

o системност на обучението и оценяването на дейността на студентите;

o взаимосвързаност на различните компоненти в подготовката им;

o включване и съпоставяне на различни форми на дейността им (проекти, планове, курсови работи и др.);

o достъпност на материалите за студентите;

o възможности за само- и взаимооценка на студентите;

o кумулативност и възможност за проследяване в развитие на подготовката на студентите;

o динамични възможности за коригиране и редактиране на модела.

В резултат на направените изследвания и моделирането на академично портфолио беше достигнато и до неговото по-изчерпателно

4. Определение:

Академичното портфолио представлява инструмент от образователните технологии, който документира напредъка на студентите по време на обучението и дава възможност за оценка и самооценка на постиженията по време на обучителни практики, стажове и практически изпити.

Академичното портфолио представлява съвкупност от продукти, създадени преднамерено от студентите с образователна цел по време на курса на обучение и в частност по време на неговия практически сегмент.

Академичното портфолио е гъвкав двустранен компонент в курса на обучение, който поддържа баланса на сътрудничество между преподавател и студент/група, като същевременно осигурява висока степен на равнопоставеност между участниците в образователната комуникация.

Академичното портфолио влияе върху качеството на образованието (подготовката за придобиване на педагогическа правоспособност), тъй като представлява механизъм за повишаване на контрола върху качеството. Академичното портфолио дава възможност за повишаване на прозрачността на образователните процедури, свързани с оценяване и контрол. Портфолиото е формат на образователна услуга, която динамизира участието на студентите в структурите на организацията (университета) и ги адаптира към условията на образователната комуникация като участници на пазара на труда чрез инструментите на (само)наблюдението.

Като продукт академичното портфолио се разработва от екип преподаватели или от отделен преподавател за нуждите на дисциплината и съдържа набор от основни документи, създавани в курса на обучение. Академичното портфолио за студенти по методика от специалностите БФ и СлФ в университетите включва основно набор от документи, създавани по време, както и за нуждите на тяхната педагогическа практика за получаване на учителска правоспособност.

В аспекта на своята частна употреба понятието "портфолио" съдържа "педагогическата биография" на студента по време на неговата практическа работа, теоретична подготовка, както и от участието в различни форми на педагогическа и на академична комуникация.

Като качествено фиксиране и натрупване на елементи за наблюдение върху цялостното развитие на студентите, академичното портфолио представлява формат за документиране на компетентности, които описват индивидуалните постижения на студента и които дават възможност за (само)оценка на опита и очертаване перспективата на развитие.

Академичното портфолио съдейства за развитието на студентите в придобиването, изграждането и споделянето на знания и компетентности. Като набор от писмени следи за сътрудничеството между преподаватели и студенти, студенти и студенти и студенти и външни участници в образователната комуникация (учители, директори на училища, ученици, експерти), то представлява индикатор за качество на придобитите компетентности и е на разположение в образователната система във всеки един момент чрез университетите и специализираните звена за подготовка на учители.

Портфолиото може да се приеме като метод на оценяване. То може да се използва и за нуждите на външното оценяване на напредъка на студентите, а (във вариант учителско портфолио) - и при тяхното кариерното развитие.

Академичното портфолио служи за:

• Повишаване на прозрачността на принципите, критериите и техниките за оценяване. То осигурява яснота, прецизност и обективност при оценяването за всяка група и за всеки студент;

• Демистифициране на оценяването. Повишаване на приемливостта/надеждността на оценката.

• Разширяване рамката на използваните методи за обучение и оценяване - възможност за обновяване на обучението на студентите;

• Повишаване на сътрудничеството в образователния процес;

• Повишаване равнището на критическото мислене и мотивацията на студентите;

• Създаване на допълнителни условия за инициатива на студентите (участие в семинари, конференции, дискусии, публични изяви, вкл. изяви извън сферата на педагогическото общуване);

• Подпомагане на задълбочената практическа подготовка върху основата на компетентности и опит с множество перспективи;

• Осигуряване динамика на отношението между (само)рефлексия и рационализация. Повишаване на саморефлективното наблюдение и способностите за концептуализиране на образователната материя;

• Създаване на условия за коректно идентифициране и анализ на проблеми, възникнали в контекста на образователната комуникация;

• Самостоятелен избор на подходящи/надеждни методи, комуникативни и риторически стратегии;

• Утвърждаване на индивидуален стил на учене и (в перспектива) преподаване, както и повишаване на доверието в собствените възможности;

• Осигуряване на възможности за ефективно планиране и автономна подготовка в курса на обучение;

• Разработване на устойчива система от критерии за оценяване;

• Осигуряване на възможности за ефективно конструиране и разпространение на знанието и компетентностите;

• Осигуряване на надеждна основа за изграждане на корпус от мултимедийни образователни продукти.

В този смисъл академичното портфолио на студента е полезно в няколко плана: индивидуален напредък, общи критерии за оценяване, обновяване на дейностите в организацията (университет, факултет, катедра); успешна трансмисия между обучение и обучаване; повишаване на качеството на образователните институции.

Академичното портфолио няма задължителен характер и представлява свободна рамка, композирана върху основните аспекти и текущи критерии в практиката и педагогическата подготовка на студентите, което дава възможност за индивидуализация на изискванията и перспективите на специалността.

Като работен инструмент академичното портфолио позволява:

- на студента - да следи собствения си напредък в обучението и така да развива уменията си за обективна самопреценка и да поема отговорност за качеството и ефективността на своята работа;

- на преподавателя - да формира прозрачна оценка, да наблюдава напредъка и да организира и контролира развитието на компетентностите на студентите.

Като инструмент за (само)оценка портфолиото дава възможност да се осигури прозрачност и надеждност, което е съществено условие за превръщане на образователната комуникация и академичното оценяване на студентите в двустранен/диалогичен процес.

Като допълнителен методически инструмент академичното портфолио повишава качеството на обучението по дисциплината, както и университетското образование. Разработването и внедряването на модел за академично портфолио в обучението на студентите по методика ще им помогне да усвоят и развият умения за използване на този инструмент в училищната образователна среда.

Работата по проекта очерта и допълнителен кръг от задачи, които обаче очакват своите изпълнители в бъдеще:

o Дигитализиране и обработка на събраните в архив данни от апробацията на портфолиото;

o Допълнително уточняване параметрите на обработката и интерпретацията на данните;

o Подготовка и организиране на семинар/и по проблемите на приложението на педагогическото портфолио и използването му при оценяване на методическата подготовка на студента - българист и славист, придобиващ педагогическа правоспособност;

o Разширяване на приложението на "академичното портфолио" в сферата на други дисциплини, които представляват "методика на обучението по...";

o Осигуряване на съизмеримост на компонентите на ученическото и на академичното портфолио;

o Съвместяване на модела за академично портфолио с портфолиото на учителя/преподавателя;

o Стандартизиране на академичното портфолио за нуждите на пазара на образователни услуги.

Очаква се осъществяването на този проект да осъвремени образователните политики и методическата практика в университетски, училищен и пазарен контекст.

В заключение отново ще посоча, че образованието е в сърцевината на Лисабонската стратегия за изграждане Европа на знанието, което означава, че то следва да бъде ориентирано преди всичко към реализацията на младите хора и към нуждите на пазара, тъй като именно по този начин ще играе ключова роля в социалните политики за развитие на човешките ресурси на Европейския съюз. Съвсем наскоро пред VI Национален иновационен форум (01.03.2010 г.) Ф. Фихтъл5 посочи огромното значение на две условия за излизане от кризата, за повишаване на иновационната активност и за устойчивото развитие на обществото: качественото образование и успешната организация (мениджмънт) на образователната система.

За авторите на проекта функционалността на академичното портфолио е извън съмнение, защото тя покрива именно тези две условия - качество и организация. Но релевантното внедряване на иновациите в образователната практика е осъществимо като реална инвестиция в човешки и интелектуален капитал само в контекста на развиващото образование на студентите, действителните (извън Наредба № 5!) възможности за квалификация на учителите и повишаване на иновационната активност на университетите.

Нека приемем, че академичното портфолио по методика на обучението... е стъпка в тази посока.

 

 

БЕЛЕЖКИ

1. Авторът се възползва от случая да изкаже благодарност на екипа за неговата последователна и съсредоточена работа: доц. д-р Адриана Дамянова; доц. д-р Ангел Петров; доц. д-р Татяна Ангелова; гл. ас. д-р Антония Димитрова; ст. ас. Людмила Берковска; ст. ас. Мая Падешка; ас. д-р Наталия Христова-Пеева; ас. Деспина Василева; докторант Верина Петрова - учител; докторант Мария Христова - учител; д-р Станислава Петрова - учител. [обратно]

2. Ключови думи: академично портфолио, мултимедиен дидактически продукт, качество на обучението, хоспитиране, педагогическа практика, педагогически стаж, оценяване, контрол на качеството, иновации в образованието, компетентност и организация, педагогическа правоспособност. [обратно]

3. Поради разбираеми съображения за икономия на място библиографията по проекта няма да бъде публикувана тук. [обратно]

4. Резултатите от апробацията на изготвения вариант за академично портфолио по литература не са обобщени към момента на предаване на този текст (19.04.2010 г.). [обратно]

5. Постоянен представител на Световната банка в България от 2006 г. [обратно]

 

 

© Владимир Атанасов
=============================

© Български език и литература (електронна версия), 2010, № 3
© Електронно списание LiterNet, 05.09.2010, № 9 (130)

Други публикации:
Български език и литература, 2010, № 3.