Издателство
:. Издателство LiterNet  Електронни книги: Условия за публикуване
Медии
:. Електронно списание LiterNet  Електронно списание: Условия за публикуване
:. Електронно списание БЕЛ
:. Културни новини   Kултурни новини: условия за публикуване  Новини за култура: RSS абонамент!  Новини за култура във Facebook!  Новини за култура в Туитър
Каталози
:. По дати : Март  Издателство & списание LiterNet - абонамент за нови публикации  Нови публикации на LiterNet във Facebook! Нови публикации на LiterNet в Twitter!
:. Електронни книги
:. Раздели / Рубрики
:. Автори
:. Критика за авторите
Книжарници
:. Книжен пазар  Книжарница за стари книги Книжен пазар: нови книги  Стари и антикварни книги от Книжен пазар във Facebook  Нови публикации на Книжен пазар в Twitter!
:. Книгосвят: сравни цени  Сравни цени с Книгосвят във Facebook! Книгосвят - сравни цени на книги
Ресурси
:. Каталог за култура
:. Артзона
:. Писмена реч
За нас
:. Всичко за LiterNet
Настройки: Разшири Стесни | Уголеми Умали | Потъмни | Стандартни
ЧЕТВЪРТА ГЛАВА

БЪЛГАРСКАТА СОТИРОЛОГИЧНА КОНЦЕПЦИЯ В КРАЯ НА Х И НАЧАЛОТО НА ХI ВЕК

Тодор Моллов

web | Мит - епос - история

1. Българският квазиисторичен "прочит" на византийските апокалиптични сказания в края на Х век: Средецките пророци и идеологическата легитимност на цар Самуил.

При изследването на старобългарските историко-апокалиптични творби засега най-голямо внимание се обръща на уточняването на техния състав, произхода, хронологията и общата комплектовка на типовете сборници, в които са включени, чрез сравнителен текстоложки анализ на устойчивите топоси те се съотнасят генеалогично както един спрямо друг, така и към известните прототипи. От гледна точка на изразяваните идеологически представи се акцентува най-вече на ония топоси, които ги сближават с византийските "откровения", "видения" и "пророчества", като се предполага "снемане" по сходен начин на българска почва на хилиастичните апокалиптични и есхатологични представи. Така въпреки забележките за специфично българския поглед към историята в текстовете се търси (по-слабо или по-силно) отражение на византийската имперска есхатология [Тъпкова-Заимова, В., 1985; 1987; 1990; 1991]. При това остава необяснима нуждата на наша почва да се прередактират основно тези съчинения и да се създава нов пророчески корпус, приписан на пророк Исаия.

Излаганите тук наблюдения целят да поставят известното ни за хронологията и тематичното различие на текстовете в контекста на етничноориентираните квазиисторични сотирологични концепции, които изразяват. В Първа глава вече имахме възможност да обосновем мнението си, че във време на чуждо етнично (езиково и културно) робство и елиминиране на "официалната" подсистема на народностната култура някои основни нейни функции се адаптират в народнохристиянска среда, която в този момент е не само единственият етнично легитимен представител на българската култура, но и реално снема характеристиките на официалната култура. В тази ситуация етносът актуализира и трансформира някои унаследени идеологически концепции, които подсказват доминиращата (моделираща) роля на българската народнохристиянска космология. В периода на робството етносът се самоописва семиотично като "единен социокултурен организъм", което му позволява да осъзнае състоянието си в плана на едно специфично изоморфно отъждествяване с разпадналата се Вселена. Това сякаш поставя на изпитание българската митопоетична картина за свят, но всъщност "изходът-спасение" е вече предложен от миторитуалния модел (снет във фолклорните обредни практики и текстове) и структурно близките му митоепични текстове1 - като ги извлича от собствената космология, етносът (респ. упълномощените от него - водачи и/или "говорители") квазиисторично ги проектира в митоепични повествования.

В митопоетичния модел за свят "първото" и "последното" време са максимално сближени чрез календарно-обредното (ритуално) задължително инверсиране - кризис (разпад, порушение, смърт) и преодоляването му (съграждане, възраждане, живот); при това хронотопът на фолклорните текстове и честото първолично свидетелство на обредните участници издава схващаното като реално пренасяне в митичното време-пространство, което за момента е тъждествено с "тук" и "сега". Снемането на преградите между "тук" и "отвъд" съответства само на част от космологичната драма - останалото е способност да се преосмислят наличните текстове (канонични или апокрифни) в контекста на модела за изход от нея. Както и в обредно-ритуалните текстове, за да се схване като реалност, благополучният изход трябва да се достигне знаково-символично чрез преодоляване на деструктивен период (робството), т.е. да се опише в актуализираните клишета на традицията. В обновената (митоепична) трактовка на историко-апокалиптичните съчинения хронотопът е вече етнично установен - така нашествието на хтоничните сили ("долноземци") в "центъра" може да обозначи квазиисторично реални нашественици (араби, угри, печенези, кумани, татари и др.), които заплашват средата (Средец); вместо митичните културни герои се появяват митоепично осмислените собствени езически владетели (кагани), които отново структурират чрез дейност в най-важни, сакрализирани в процеса на етничното усвоение, пунктове, своето пространство - ограничават го Дунав2 и морето; държавен "център" е не само най-общото "Цариград", но и Плиска, Преслав, Средец, Слънчев град3; сакралните "центрове" са също общобългарски и регионални.4

Изследователите на българските историко-апокалиптични съчинения обвързват появата им с дейността на клирици, добре запознати с каноничната и апокрифна (апокалиптична) литература в района на Средец. Тяхната дейност не е само патриотична проява на местни книжовници - изграждането на сотирологична концепция за спасение не само се съобразява с традицията, но и я подлага на максимално изпитание, защото я използва като градиво в рамките на извънпоставени източници на сюжети. Всичко това изисква професионализъм от непознат за нас характер и ни поставя пред въпроса за шаманския характер на институцията, която представят (и/или продължават) "средецките пророци". И ако до падането под робство са съхранени всички по-важни институции (и обозначенията им) от езическия период, редно е да се запитаме за съдбата на жреците-шамани - работата им с митологичните текстове и знаците предполага намесата им в активния семиотичен процес на трансформация при прехода от езичество към християнство (по-специално в съгласуване на единния модел, по който в цялата етнична територия християнството се "снема" във фолклора). В работен план може да се предположи, че в някои периферни райони (средецките и/или бдинските) при липсата на засвидетелствани за Х век книжовни школи, преписваческа и преводаческа дейност, тяхната дейност е била облекчена.

Активизирането на посочената институция не било еднократен акт. Съпреживявайки емоционално-чувствено битието на държавата си, те го осмисляли не само през призмата на унаследеното, но и на вече преведените апокалиптични текстове. Разчитането на знаците на реално протичащото ги задължавало към разшифроването им пред останалите по начин, който би бил разбран - за епохата това били повествователният тип, езикът и стилистиката на пророчествата за края на света. Разпознали се първоначално в образа на Даниил пророк (вж. по-долу), те посегнали към Вид. Дан., преведено през Х в. в кръга на цар Симеон от недостигналата до нас в оригинал първа гръцка редакция на това съчинение (от IХ в.). Според някои изследвачи Тълк. Дан. е оригинално българско съчинение, възникнало след 1040 г., откъдето следва, че в него българските исторически реалии не са вече нито само маргинални глоси, нито интерполации, а представят в органично единство българската гледна точка към апокалиптичната квазиистория, в която сме пълноправни участници. По-прецизното сравнение между текстовете на Вид. Дан., Тълк. Дан. и Пс.-Мет. Пат. правят допустимо по-ранното датиране на Тълк. Дан. (откъдето и намесите във Вид. Дан. и дори Пс.-Мет. Пат.). Намесите в първоначално чистото "Видение Даниилово" доуплътняват характеристиките на царя от Слънчев град (представен като Каган Михаил в Тълк. Дан. > Вид. Дан.), вражалците ("измаилтяните" са вече "угри" в Тълк. Дан. > Вид. Дан.), връзката на царската институция с Рим (царските инсигнии в медно капище или в Петровата църква), появата на реликти от ритуалеми, битували в източните райони (изборът за цар, "споменът" за даровете на Тервел), лексеми от преславския кръг. При това въпросът за произхода на "българските" Тълк. Дан. и Вид. Дан. също може да се прецизира, доколкото в тях "източнобългарски" характер имат не само езиковите черти на изходния протограф, а и някои от особеностите на квазиисторически мотивираната интерполаторска намеса (в сферата на митопоетичната образност и вторично митологизираната лексика). Разбира се, това не променя утвърденото мнение за западнобългарска локализация на тези редакции, но може да е косвено свидетелство за източнобългарски произход на първия редактор, което според нас е по-вероятно. Накратко, появата на Тълк. Дан. може да се датира около края на Х в., като се обвърже с хилиастичните очаквания, че Пришествието ще настъпи в преполовението на седмото хилядолетие (6500 от Сътв. =992 от РХ). Интересно с оглед предлаганата теза е не само наличието на това хронологично уточнение в "тълковния" текст на Иполит Римски към Данииловото пророчество5 в Драголовия сборник, но и съотнасянето на творбата към "тълкуванието" на Даниил - знае се, че една от четирите Иполитови статии в Симеоновия сборник е "Иполутово от того еже о Данили" (Свет. Изб., л. 163). Първите опити на българската пророческа школа да осмисли собствената история в контекста на световната стъпват върху творби, познати на Симеоновия кръг, но за да сме сигурни в датировката, трябва да разпознаем в някои събития от този период "присъствие" на посочената институция, обозначена тук като "шаманска".

Драматичният период между 968-992 г. помни не само нашествието на руския княз Светослав, но и желанието му "център на земята му" да е Преславец на Дунав ("въ Переяславци на Дунаи, яко то есть середа земли моей").6 Отзвукът от падането на Преслав под ударите на Йоан Цимисхий и отвеждането на Петровите наследници Борис II и Роман в 971 г. отекнал и в Средец, където до 969-970 г. (замонашването и смъртта на цар Петър I) управител бил комит Никола. По всяка вероятност начело в църковната иерархия на средецката област по негово време бил Гавриил-Герман, който бил избран за патриарх, след като скоро след 972 г. починал пристигналият от Доростол преславски патриарх Дамян. Впрочем, доколкото Ив. Дуйчев [1947, с. 191] смята, че мощите на свети Иван Рилски били пренесени в Средец от най-големия син на Комит Никола - Аарон, след падането на Преслав и пленяването на цар Петровия син Борис II (нач. на 969 - апр. 971), може да се предположи, че този акт има отношение към пристигането на българския патриарх - на въпроса има ли то връзка с канонизирането на отшелника7 и преработката на ранната му рилска служба ще се спрем по-подробно другаде. Дейността на бъдещия цар Самуил е белязана още в началото с идеята за избраничество и търсене на символична легитимност в духа на традицията, което предполага помощ и напътствия от страна на вече заявили присъствието си членове на шаманската институция ("влъхви").8 Особено силна станала тяхната позиция след появата на кометата през 975 г., която (както винаги) била изтълкувана като "вестител" за войни и размирици - през 975-976 г., съвместно с действията на Комитопулите в западните краища, в Източна България борбата била оглавена от военачалниците Петър и Боян9, които сполучили да я освободят за известно време [Петров, П., 1962, с. 121-144]. Твърде скоро след това Давид бил убит от скитащи (номади) "власи" в местността "Хубавите дъбове" (гр. Kala druV) между Костур и Преспа, а Моисей загинал от хвърлен камък под стените на Сяр; вероятно през 989 г. като в ритуално жертвоприношение в областта Разметаница бил убит Аарон с цялото му семейство (вж. по-долу) и най-малкият брат е на път да стане цар.10 В границите на този период Самуил първоначално установява седалището си в Бдин11, после се премества в Средец. Сякаш символично той окончателно излиза от сянката на последния наследник на преславския престол в годините на очакваното "последно време" - в 991 г. е пленен Роман. Възходът и победите на най-младия от Комитопулите до този момент (Ихтиманската битка при прохода Троянова врата е в 986 г.) са сякаш недооценени и/или неразпознати от средецките пророци12 - Самуил става окончателно легитимен владетел (цар) или след пленяването на Роман (респ. 991-992 г.)13, или в 997 г. (когато се датира смъртта на последния в Константинопол).

Сотирологичните аспекти на Вид. Дан. и Тълк. Дан. все още се вписват в стилистичното русло на византийската имперска есхатологична доктрина, акцентуваща върху подвизите в последното време на императора-избавител Михаил. До окончателно оформяне на собствена сотирологична концепция средецките пророци достигат при осмисляне на цялостната българска история след падането на България под робство (1018 г.) и неколкократните освободителни въстания (1040, 1066, 1072), в някои от които шаманската институция, откривана чрез обозначението на представителите си като "власи" (влъхви), по всяка вероятност е имала и ръководна роля. В ситуацията на изгубена държавност те оразличили като свой нов патрон пророк Исаия. Обичайната схема на пророчествата за бъдещето чрез описание на миналото се оказала удобна да приеме за "свои" и първите български езически владетели. Текстовете вече са много по-добре структурирани в модела на "последното време"; хронотопът им предполага неколкократното разгръщане на едни и същи събития по българската територия - както вече отбелязахме, в условията на робство границите между "тук" и "отвъд" се снемат, затова, попаднали в клишето на космологичните схеми, подвизите на митоепичните герои се локализират в единствено съхранените сакрализирани точки от етничноусвоеното пространство; макар да са разположени в сюжетно-хронологична "последователност", събитията всъщност описват рекапитулационно една-единствена битка с "вражалци", като я мултиплицират в различни български митотопоними. За общият произход на Исайевите текстове свидетелства и тяхната цикличност - двете "Сказания" (едното известно и като БАЛ) се допълват в желанието да уплътнят хронологичния ред на българските владетели до идеалния брой 40.14 Последен е Михаил Каган, зад образа на който прозират и чертите на Покръстителя - "първи" в християнизираната българска история, той (в случая квазиисторичния му "наместник") довежда свещения й финал до "последното време", където единствен предава чиста и неопетнена вярата в ръцете на Бога.

Изградена като интегративна част от българската сотирологична концепция, месианистичната предопределеност българите да съхранят чрез духовно-благочестива творческа съзидателност Вярата допълва стремежите за възстановяване чрез оръжие и на държавността. Окончателното сглобяване на Исайевите текстове в такъв случай може да се проектира на фона на очакваното "последно време" при завършването на средищния за последното (седмо) хилядолетие век (6600 г. от Сътв. св. =1092 г. от РХ).15

>>>

 

БЕЛЕЖКИ:

1. Ако обредните текстове от миторитуалния комплекс подсказват ситуация на космичен конфликт (целят въвеждането на Ред в космичната драма и възвръщане на нивото на доверие между Хората и Космоса), то тъкмо митоепичните текстове са свидетелство за снемането на този конфликт като междуетничен. [обратно]

2. Използван в качеството си на митотопоним, Дунав ориентира хронотопа както към "начало" ["Първотворение"; срвн. Бдин - Седмовърхи Вавилон; царете Слав и Испор в БАЛ], така и към "край" ["Последно време"; срвн. смъртта на Испор, нашествието на вражалци от морето при цар Петър в БАЛ и от "крайния остров" на Дунав във Вид. Дан. (Змейския остров пред устието Св. Георги или "хтонично-соларния" Пъкуюл луй Соаре край Дръстър)]. [обратно]

3. Митотопоним, изразяващ идеята за езическата столица, от която според текстовете "излизат" владетели на границата между езичество и християнство (Гордие-Чигочин, наполовина езичник, наполовина християнин; Каган Михаил); според А. Калоянов (лично съобщение) в светлината на известното за ритуалния дунавски еквивалент на Преслав (Малък Преславец), може да се предполага, че старата езическо-християнска столица Плиска, обозначена в историко-апокалиптичните сказания като Слънчев град, има за свой "дунавски" еквивалент крепостта на о. Пъкуюл луй Соаре (обозначен в някои карти като о. Плоска/Плюска) до Дръстър. Макар и примамливо за нашата теза, считаме за все още недоказано мнението на Ив. Венедиков, че името Слънчев град е било и реално съществуващ ойконим за обозначение на езическата столица, поради което след падането на североизточна България през 971 г. било "преведено" в Илиополис [Венедиков Ив., 1987, с. 388-389]. [обратно]

4. Планини - Света гора Атонска и Витоша като Средецка "Света гора"; полета - Овче, Едрило, Грахово, Костено, Гигово; митологизирани обекти и топоними - Киев и Двууст кладенец, Петте могили, Бояна, Перник, Земен. [обратно]

5. "Слово на Свети Иполит Римски за тълкувание Данилово" [Срећковић П. С., 1890, с. 14; Соколов М., 1888, с. 19; новобългарски превод - СБЕ, 1993, с. 106)]; подобно уточнение стои и в "Слово на Ипатий Ефески за това, кога ще дойде краят на света" от същия сборник [Срећковић П. С., 1890, с. 14; новобългарски превод - СБЕ, 1993, с. 107]. Впрочем, същата вяра фиксира в началото на своята "История" и византийския летописец Лъв Дякон (първата й част е започната след 986 и е привършена преди 992 г.): "на мнозина се струваше, че настъпва промяна в живота и се приближава очакваното второ Пришествие на Бога-спасител. Аз се реших да не премълчавам за пълните с ужас и достойни за удивление събития, но да разкажа за тях за назидание на потомците..." [превод по: Лев Диакон, 1988, с. 7]. [обратно]

6. Завладяването на Преслав все още не означава овладяване на държавата - идеята е да се окупира и ритуално-идеологемният му еквивалент Малък Преславец, разположен на р. Дунав, която фолклорно-митологичното мислене схваща като хоризонтална проекция на "световното дърво"; да не забравяме, че след изгарянето на Плиска през 811 г. отново той (вер. крепостта на о. Пъкуюл луй Соаре) е отправна точка за хан Омуртаг при възстановяване на държавноорганизирания Български Космос. [обратно]

7. За пръв път паметта на Иван Рилски се среща в кирилския синаксар, прибавен през ХIII в. в края на Зографското глаголическо евангелие, писано в края на Х или първата половина на ХI в. [КМЕ 1, с. 735; КМЕ 2, с. 31]. [обратно]

8. Особено любопитно за нашата теза може да се окаже реконструирането на някои календарни принципи, заложени в три достигнали до днес паметника ("Учения им же ведати человеку числа всех лет" от новгородския монах Кирик, 1136 г. и двете календарни таблици - върху стените на Киевския Софийски събор и в Норовския псалтир). Оказва се, че те се основават на византийския 19-годишен лунен цикъл и западноевропейския 28-годишен слънчев цикъл, които са имали възможност да бъдат субординирани (т.е. да имат обща отправна точка) единствено в 971 или 972 г. - в първата от тези години циклите приключвали (19 & 28), а във втората начевали следващите (1 & 1). Според И. А. Климишин [1985, с. 280-281] тези дати може би трябва да се свържат със смъртта на езическия киевски княз Светослав Игоревич в 972 г., което не ни се струва достатъчно убедително (синът му Владимир се покръства едва в 988/9 г.). Наскоро А. А. Турилов [1988, с. 37-38] доказа ранен глаголически протограф за т.нар. "семитысячелетники", което не само позволи убедителното им датиране в периода между последната трета на IХ и първата половина на ХI в., а и разкри източниците на Кирик Новгородец. При такова съпоставяне годините 971/2 могат да послужат за ориентир при очертаване активността на българските книжовници, които в годините на падане на Преслав направили опит да преосмислят и календарните основи на своя Космос. Нека припомним, че според А. Калоянов "Поп Иеремия е видял разрушаването на Преслав и както своя патрон пророкува възмездие в идните години" [Калоянов А., 1995, с. 165], а тъкмо с неговото име се свързват някакви календарни операции (корекции?) в един препис на "Видение Енохово" (впрочем, също преведено в България през Х в.) [Соколов М. И., 1910, с. 156]. [обратно]

9. Макар и от по-късно време, това известие на полския хронист Йоан Длугош (ХV в.) заслужава внимание, доколкото през периода на Първата българска държава името Боян има пряко отношение към шаманската институция и вероятно обозначава функцията на Велик Шаман. В посоченото известие, както и в това на кремонския епископ Лиутпранд, тъкмо това име регистрира активизация на шаманските идеи през Х век и косвено свидетелства за обновяване на институцията в средите на българския елит (като естествен отзвук на етноцентризма в отношенията с Византия, а не като завръщане към езичеството). При такава интерпретация двойката Петър & Боян снема вече познатите характеристики на специфичната именно за България двойка-съвладетели (Владетел & Върховен Шаман), които си поделят (или осъвместяват) светската и религиозна власт. Тук е мястото да припомним, че тъкмо в периода на византийското робство актуализирането на името Петър има преди всичко символичен характер и се отнася пряко към легитимността на избраника за водач (респ. Владетел), доколкото се приема от него (или му се "дава") в момента на избора - срвн. /неизв./-Петър Делян, /Константин/-Петър Бодин, /Теодор/-Петър Асен. В този контекст фиксираното за 975-976 г. е може би първият пример за посочената символична реактуализация на името Петър в условията на робството, което според нас е твърде важно косвено доказателство за по-ранното датиране на сведението, преизползвано от Длугош (впрочем, макар че името Боян не се споменава във връзка с въстанието на братята Асеневци, според едно късно предание близкият до Търново Петропавловски манастир край Лясковец бил на мястото "Боянов лес" или "Боянов скит"). [обратно]

10. Специфичният принцип на престолонаследие у средновековните българи е интригувал както техните съвременници, така и днешните учени. В този смисъл можем да се замислим за причините, поради които той се променя след покръстването - в контекста на "нелогичния" избор на Симеон и Петър, които не са първородни, случаят със Самуил може би предполага налагане на престола не само заради личните му достойнства... Макар и в двата по-ранни случая накърняването на принципа да е противопоставяло братята, то явно самият избор е бил легитимен, т.е. приет (санкциониран като правилен) от съвета на комитите и/или болярите, което позволява предположението, че е бил приет като вече утвърдена традиция и от Комитопулите. Изложеното позволява да се мисли, че ако в началото на освободителното движение братята Комитопули са имали претенции към престола (нека припомним, че по-късно, през 977 г., Аарон и Самуил приели за легитимен владетел Петровия син Роман-Симеон, но за всички било ясно, че като скопец той е само номинален цар), те едва ли са имали съмнение относно предопределеността на най-малкия, т.е убийството на Аарон от Самуил не е поради борба за престола, а поради други (принципни, вероятно идеологически) разногласия (вж. по-долу). [обратно]

11. Разположен на р. Дунав! - срвн. и назоваването му като Седмовърхи Вавилон в БАЛ от ХI в. (оттам става "второто заселване" на българската земя след поробването й); показателно за осмислянето на Бдин чрез политизираната езическа митологема за ритуалния еквивалент на столицата при/на световното дърво ["първоначало & център & Дунав"] е известието, че когато през 976 г. от Византия се завръща истинският наследник на Петровия престол - Роман, той също отсяда в Видин /Бдин/ (според Ив. Венедиков; В. Златарски приема, че става дума за Воден). [обратно]

12. Единствено в БАЛ се отбелязва кратко, че в дните на цар Василий са се появили трима братя-царе (всъщност за тях се говори като за един цар) - Моисей, Арон и Самоил, и липсата на името Давид може би свидетелства, че е фиксирана ситуацията към момента на появата на легитимния цар Роман (977 г.). [обратно]

13. Може би измежду първите му действия е пренасяне костите на баща му Никола, майка му Рипсимия и брат му Давид в 993 г. Макар в надписа той да не се титулова "цар", актът издава пораснало самочувствие. [обратно]

14. Не е изключено стремежът владетелите да се доведат до този брой да произтича от традиционно предавана (устойчива) представа за предците като херои-помощници на кагана - освен светски, той е и религиозен водач, т.е. носи чертите на върховен жрец-шаман. [обратно]

15. Сравнително точен хронологичен ориентир задава последната фраза на БАЛ, която (след идентификацията на "цар Арев" - вж. Първа глава) най-вероятно визира печенежкото нашествие в българските земи от 1091/2 г. ("И после пак излязоха някакви насилници и прелестници (от лъст - 'измама'), наречени печенези - неверни и беззаконници"). Предвид изложеното по-горе може да се предполага, че "Исайевите" текстове по специфичен начин потвърждават българската сотирологична идея, изградена в хода на борбата за освобождение при по-ранните въстания - от 1066 или (по-вероятно) 1072 г. [обратно]

 

 

© Тодор Моллов
=============================
© Електронно издателство LiterNet, 14.08.2002
Тодор Моллов. Мит - епос - история. Старобългарските историко-апокалиптични сказания (992-1092-1492). Варна: LiterNet, 2002.

Други публикации:
Тодор Моллов. Мит - епос - история. Старобългарските историко-апокалиптични сказания (992-1092-1492). В. Търново, 1997 (вариант).