Издателство
:. Издателство LiterNet  Електронни книги: Условия за публикуване
Медии
:. Електронно списание LiterNet  Електронно списание: Условия за публикуване
:. Електронно списание БЕЛ
:. Културни новини   Kултурни новини: условия за публикуване  Новини за култура: RSS абонамент!  Новини за култура във Facebook!  Новини за култура в Туитър
Каталози
:. По дати : Март  Издателство & списание LiterNet - абонамент за нови публикации  Нови публикации на LiterNet във Facebook! Нови публикации на LiterNet в Twitter!
:. Електронни книги
:. Раздели / Рубрики
:. Автори
:. Критика за авторите
Книжарници
:. Книжен пазар  Книжарница за стари книги Книжен пазар: нови книги  Стари и антикварни книги от Книжен пазар във Facebook  Нови публикации на Книжен пазар в Twitter!
:. Книгосвят: сравни цени  Сравни цени с Книгосвят във Facebook! Книгосвят - сравни цени на книги
Ресурси
:. Каталог за култура
:. Артзона
:. Писмена реч
За нас
:. Всичко за LiterNet
Настройки: Разшири Стесни | Уголеми Умали | Потъмни | Стандартни

ОСНОВНИ ТРУДОВЕ НА
ПРОФ. КИРИЛ ВАСИЛЕВ ДИМЧЕВ
*


Ангел Петров, Татяна Ангелова

web [Т. Ангелова] | web [А. Петров]

МОНОГРАФИИ

    1969
Говорът на българите от с. Валя Драгулуй, СР Румьния. // Годишник на Софийския университет, Факултет по славянски филологии, 1969, т. LХШ, № 1, с.182-288.

    1971
Методически проблеми при усвояване на граматични понятия. // Годишник на Софийския университет, Факултет по славянски филологии, 1971, т.LХV, № 1, с.1-80.

    1972
Изучаване на сложно изречение. С., Народна просвета, 1972,132 с.

    1977
Система в стилистичните занятия по български език. С., Народна просвета, 1977, 182 с.

    1990
Методиката на обучението по български език в системата от науки. // Сборник от научни трудове. Педагогика и психология. С., ЦИУУРК, 1990, с. 5-74.

    1998
Обучението по български език като система. С., Университетско издателство „Св. Климент Охридски", 1992, 348 с. (второ преработено и допълнено издание), С., СИЕЛА, 1998, 288 с.

 

СТУДИИ И СТАТИИ

    1962
Лексикално-стилистични особености на „Старопланински легенди". // Език и стил на българските писатели. С., 1962, № 1.

    1965
Наблюдения върху рекцията на глагола възпитавам. // Български език, 1965, № 1.

    1966
Стилистични варианти на сложните съчинени изречения. // Български език и литература, 1966, № 2.

Pencio Slaveikov: poet si centatean. // Secolul 20, Bucuresti, 1966, № 5.

Desbatere critica. // Secolul 20, Bucuresti, 1966 № 9.

    1968
Двуфонемни консонантни съчетания в начален сегмент (върху говора на с. Валя Драгулуй). // Известия на Института за български език, 1968, № XVI.

    1969
За синтактично-стилистичния анализ на художествения текст. // Български език и литература, 1969, № 3.

    1970
Методи за научно изследване в методиката на българския език. // Български език и литература, 1970, № 2.

Възможности за проява на езиковата интерференция на морфологично равнище. // Известия на Института за български език, 1970, № XIX.

Речник на хасковския градски говор. // Българска диалектология. Проучвания и материали, БАН, 1970, № 5 (съавтор).

    1971
Към въпроса за управлението на учебния процес по български език. // Български език и литература, 1971, № 2.

    1974
Морфологично-синтактични модели, установени под румънско влияние в българския говор на с. Валя Драгулуй (Румъния). // Езиковедски изследвания в памет на проф. д-р Ст. Стойков, БАН, ИБЕ, С., 1974.

Обществената и културната роля на обучението по родния език. // Проблеми на българската книжовна реч. С., Наука и изкуство, 1974. .

Основни въпроси на стилистичното обучение в средното училище. // Български език и литература, 1974, № З.

    1977
Съвременното обучение по български език - обучение със стилистична насоченост. // Български език и литература, 1977, № 3.

    1978
Работа над стилно-езиковите грешки в речта на учениците от средния курс. // Развиване на познавателната активност на учениците чрез обучението по български език. С., Народна просвета, 1978.

Същност и функции на редактирането. // Сборник материали за квалификационните курсове на учителите по български език и литература от IV-VIII клас. Варна, МНП, 1978.

    1982
Занятията по български език и литература в IX клас в системата на обучението по роден език. // Български език и литература, 1982, № 2.

Практическа насоченост на обучението по български език. // Български език и литература, 1982, № 4.

    1984
Помагало по методика на българския език. С., Наука и изкуство, 1984 (второ преработено и допълнено издание). Университетско издателство „Св. Климент Охридски", 1990 (съставител и съавтор).

    1985
Същност на комуникативноречевия принцип и ролята му за обновяване на обучението по роден език. // Комуникативноречева насоченост на обучението по роден език. С., МНП, 1985.

    1986
К вопросу о реализации системно-структурного и коммуникативно-речевого принципов в системе обучения родному языку. // Komunikativni zretel ve vyucovani materskeho jazyka, Brno, 1986.

Взаимодействието и синтезът на обучението по български език с други сфери на духовната култура - фактор за социалната реализация на учениците. // Интеграция на образованието с науката, културата и производството - съдържание, организация, ефективност. С., 1986.

Структура на учебно-възпитателната работа по направление езиково и литературно (филологически) обучение и възпитание. // Български език и литература, 1986, № 1.

Системно-структурният и комуникативноречевият принцип в системата на обучението по роден език. // Български език и литература, 1986, № 4.

    1987
Опыт болгарской школы в создании коммуникативно направленнного курса родного язнка. // Русский язык в школе, 1987, № 7.

Проблема развития речи в болгарской учебной программе и в учебниках болгарского язнка. // Пути перевода обучения на новый качественный уровень. Ленинград, 1987, № 2.

    1988
Опыт болгарской школи в создании коммуникативных учебников. // Теория и практика создания коммуникативно ориентированных индивидуализированных учебников русского языка. Таллин, 1988.

Методологически проблеми на обучението по български език. // Втори международен конгрес по българистика. Развитие на обществената мисъл, науката и образованието в България. С., БАН, 1988, т. XIV.

Методиката на българския език - постижения и перспективи. // Български език и литература, 1988, № 4.

Урокът в системата на обучението по български език. // Български език и литература, 1988, № 6.

    1989
Контент-анализ учебников болгарского (родного) языка. // Вопросы коммуникативной методики в национальной школе. Ленинград, 1989, ч. I.

Jazykove vyucovanni a ideologicka vychova. // Skola - jazyk - literatura. Sbornik praci pedagogicke fakulty univerzity "J. E. Purkyne" v Brne, Svazek 109. Rada jazykova a literarni. Brno, 1989.

Специфика на педагогическото общуване на занятията по български език (IV - VII). // Общуване и култура. С., 1989.

Основни типове дейности в занятията по български език (IV-VП). // Български език и литература, 1989, № 2.

    1990
Изследване на понятието „езикова подготовка" с помощта на експертни оценки. // Проблеми на социолингвистиката. Т. З, С., 1990.

Самостоятельная работа болгарских студентов над совершенствование профессиональных коммуникативных умений. // Сборник на ЛГПИ „А. И. Херцен" 1990.

    1992
За предмета на изследванията в методиката на обучението по български език // Български език и литература, 1992, № 2.

Цели и съдържание на обучението по методика във ВУЗ. // Български език и литература, 1992, № 4.

Социолингвистични аспекти на обучението по български език. // Проблеми на социолингвистиката. Велико Търново, 1992 (съавтор).

    1993
Работата с тестови задачи по български език. // Български език и литература 1993, № 4.

За писмения изпит по български език за завършено основно образование. // Български език и литература, 1993, № 1 (съавтор).

    1994
Функционални и структурни особености на учебника по български език за пети клас. // Български език и литература, 1994, № 2.

    2000
Модел за оценка на постиженията на учениците по български език в 4. и 7. клас // Методология и технология за създаване на държавните образователни изисквани. С., НИО, 2000 (съавтор).

 

БЕЛЕЖКИ

1. За по-подробна библиография вж. Тенденции в обучението по български език. Сборник в чест на 65-годишнината на проф. К. Димчев., С., Булвест-2000, 2000. [обратно]

 

 

 

© Ангел Петров, Татяна Ангелова, 2000
© сп. Български език и литература, 2000
© Издателство LiterNet, 13. 08. 2001
=============================
Публикация в сп. Български език и литература, 2000, бр. 5.