Издателство
:. Издателство LiterNet  Електронни книги: Условия за публикуване
Медии
:. Електронно списание LiterNet  Електронно списание: Условия за публикуване
:. Електронно списание БЕЛ
:. Културни новини   Kултурни новини: условия за публикуване  Новини за култура: RSS абонамент!  Новини за култура във Facebook!  Новини за култура в Туитър
Каталози
:. По дати : Март  Издателство & списание LiterNet - абонамент за нови публикации  Нови публикации на LiterNet във Facebook! Нови публикации на LiterNet в Twitter!
:. Електронни книги
:. Раздели / Рубрики
:. Автори
:. Критика за авторите
Книжарници
:. Книжен пазар  Книжарница за стари книги Книжен пазар: нови книги  Стари и антикварни книги от Книжен пазар във Facebook  Нови публикации на Книжен пазар в Twitter!
:. Книгосвят: сравни цени  Сравни цени с Книгосвят във Facebook! Книгосвят - сравни цени на книги
Ресурси
:. Каталог за култура
:. Артзона
:. Писмена реч
За нас
:. Всичко за LiterNet
Настройки: Разшири Стесни | Уголеми Умали | Потъмни | Стандартни

УСПЕШНА РЕАЛИЗАЦИЯ НА ПРОДУКТИВНИ ЛИНГВОМЕТОДИЧЕСКИ ИДЕИ

Кирил Димчев, Ангел Петров

web | web

В съвременния социокултурен контекст се засилва интересът към изучаването на европейски езици. Публикуването на учебника по български език за чужденци от преподаватели във Факултета по славянски филологии, СУ "Св. Климент Охридски"1, отговаря на осъзнати образователни и социалнополитически потребности, свързани с необходимостта българският език да се утвърждава като средство за международно общуване. Рецензираният учебник притежава качества на съвременно помагало, отличаващо се с функционалност, с научна интерпретация на езиковите факти от гледна точка на съвременната лингвистика (текстолингвистика, психолингвистика и социолингвистика).

За методологична основа при създаването на учебника са послужили най-новите научни теории за същността и развиването на езиковата, социолингвистичната, дискурсната, социалната и социокултурната компетентност на обучаваните. Целта е многостранното формиране на личността със средствата на българския език като чужд. Налице е оптимална симбиоза между модерни теоретични схващания за езика и за езиковото образование и съвременни технологични решения, адекватни на потребностите на млади хора от други страни с мотивация да овладяват българския език.

На замисъла отговаря структурата на учебника. Като се съобразяват с комплексността на речевите изяви, авторките постигат максимална функционалност, на първо място, чрез системата от комуникативни задачи, които обучаваните трябва да умеят да изпълняват, и, на второ място, чрез системата от начини за вербализация. Забелязва се градация в представянето на комуникативните интенции, а при тяхната реализация във всеки раздел се предлага дозирана информация от фонетичната, граматичната и лексикалната система на българския език.

Професионализмът на авторките и опитът им е помогнал да представят ситуациите с най-голяма според тях честота, в които се налага курсистите да си служат с българския език (самопредставяне, запознанство, местоживеене, работно място и т.н.). За развиването на българската социална и социокултурна компетентност на обучаваните ще бъде полезно запознаването с моменти от културно-историческото минало на народа ни (делото на Кирил и Методий, битката при Ахелой и др.), с особености на бита (българска сватба, национална кухня и др.) и т.н. Като посредници при усвояване на тази информация служат сполучливо подбраните текстове, илюстриращи спецификата на книжовно-разговорната реч (а в приложенията и чрез образци от българската художествена литература).

Без да утежняват езика на учебника с лингвистична терминология, авторите създават прогресия, в която са систематизирани най-честотните езикови явления, нужни за целите на речевото общуване. Акцент се поставя на функционирането на тези явления в различни типове дискурс, а не на лингвистичната дескрипция.

Висока оценка заслужава системата от упражнения, която позволява да се градират познавателните дейности при усвояване на престижни модели на речево поведение. Особено внимание се обръща на формулите на българския речев етикет, които осигуряват резултатно участие на комуникантите в разнообразни речеви актове.

Положителна страна на учебника е постигнатият баланс между тренировъчни и комуникативноречеви упражнения. Тренировъчните задачи не са самоцелни, те са елемент от системата, която подготвя обучаваните да общуват на български език. Образователна стойност имат задачите, отразяващи ситуации на общуване между непознати лица в официална обстановка по социалнозначими въпроси, интересуващи комуникантите. Полезни за изучаващите български език ще бъдат упражненията, с които се цели обогатяване на запаса от езиково-стилни средства, подходящи при размяна на информация между близки хора в неформални условия.

С висока честота се отличават трансформационните упражнения, чрез които курсистите се запознават с нови за тях дискурсни техники, присъщи на българския език (дескриптивни, наративни и аргументативни техники; техники, използвани при преобразуване на пряка в непряка реч и обратното и др.). Голяма е значимостта на задачите за употреба на различни конкурентни явления (личен глагол - отглаголно съществително, глагол в изявително наклонение - глагол в условно, повелително и пр. наклонение, сегашно време на глагола - минали глаголни времена и т.н.).

Учебникът е модерен и с компетентно конструираните тестови задачи. Чрез тях авторките се проявяват като отлично подготвени лингвисти, които използват възможностите на българската езикова система за обогатяване на комуникативноречевата компетентност на обучаваните. Задачите предлагат възможности за контрол и самоконтрол, за оценка и самооценка на усвоеното от обучаваните. Тези упражнения могат да се изпълняват в аудиторна и в извънаудиторна обстановка и имат стойност на инструмент, който ще улесни преподавателите при организацията и осъществяването на образователния процес.

Гаранция за постигане на целите, които авторките си поставят чрез учебника, е професионално създадената работна тетрадка2 - незаменимо средство при самостоятелната работа на курсистите. Тя следва логиката на учебника и съдържа илюстративен материал, нужен за рационално решаване на образователните задачи.

Както учебникът, така и работната тетрадка се отличават с перфектно полиграфично и дизайнерско оформление. То ще съдейства за успешното реализиране на съвременните лингвометодически идеи, вложени в помагалата.

Препоръчително е образователният процес, който се моделира чрез рецензирания учебник, да бъде представен в книга за преподавателя. Обект на анализ в нея могат да бъдат инвариантните зависимости между целите на образователния процес, лингвистичната информация, обект на изучаване, и резултатите, които е възможно да бъдат постигнати при различни условия (степен на хомогенност на групите от обучавани - по народност, по възраст, по професионални интереси). По този начин ще бъде максимален ефектът от използването на мащабно замислените и компетентно реализираните учебни помагала.

 

 

БЕЛЕЖКИ

1. Хаджиева, Е., Н. Гарибова, А. Ефтимова, М. Пацева, А. Слуцка. Български език да чужденци (начален курс). Университетско издателство "Св. Климент Охридски". София, 2006, 344 с. [обратно]

2. Хаджиева, Е., Н. Гарибова, А. Ефтимова. Български език за чужденци (начален курс). Работна тетрадка. София, Университетско издателство "Св. Климент Охридски", 2006, 70 с. [обратно]

 

 

© Кирил Димчев, Ангел Петров
=============================
© Български език и литература (електронна версия), 2007, № 2
© Електронно списание LiterNet, 11.11.2007, № 11 (96)

Други публикации:
Български език и литература, 2007, № 2.